velikost textu

Jaroslav Průšek a československá sinologie. Mezi politikou, vědou a fascinací.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jaroslav Průšek a československá sinologie. Mezi politikou, vědou a fascinací.
Název v angličtině:
Jaroslav Průšek and Czechoslovak Sinology. Between politics, science and fascination.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Anna Zádrapová
Školitel:
doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
Oponenti:
prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D.
Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D.
Konzultant:
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Id práce:
103735
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Moderní hospodářské a sociální dějiny (XMHD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
20. století|komunismus|Čína|Jaroslav Průšek|sinologie|dějiny myšlení|dějiny vědy|orientalistika|Univerzita Karlova
Klíčová slova v angličtině:
20th century|communism|China|Jaroslav Průšek|sinology|intellectual history|history of science|oriental studies|Charles University
Abstrakt:
Jaroslav Průšek a československá sinologie. Mezi politikou, vědou a fascinací. Abstrakt Práce se zabývá počátky československé sinologie v souvislosti s politickou a společenskou situací poválečné doby a klade si otázku, které faktory hrály v tomto procesu rozhodující roli. Výzkum se soustředí na několik hlavních oblastí: Jaroslava Průška, zakladatele československé sinologie, coby individuálního aktéra, v jehož osobnosti se potkával angažovaný přístup ke společenskému dění s vědeckou poctivostí založenou na přímém kontaktu se studovanou kulturou (zejména jejím jazykem a literárními texty), a jeho vklad do budování sinologie jako akademického oboru. To bylo nutně explicitně vevázáno do dobové politické situace, která za spolupráce všech loajálních aktérů určovala podobu vědecké práce jak ideově, tak institucionálně a personálně. Prostřednictvím diskurzivní analýzy dobových textů, především Průškových, sledujeme jak kontinuity diachronní, tedy vývoj Průškova uvažování o Číně od doby jeho studií ve dvacátých letech, přes jeho pobyt v Číně a Japonsku v letech třicátých a specifické období války, až k období poválečnému (a poúnorovému), tak synchronní: tedy vazby na dobovou mentalitu tvořenou sdílenými hodnotami. Dále analyzujeme konkrétní náplň dobových představ o vědě, hlavně o její popularizaci využívané jako nástroj propagandy nového vládnoucího režimu. V případě sinologie coby součásti orientalistiky se tato funkce vědy zhmotnila především v časopise Nový Orient. Díky zmíněným vědeckým kvalitám Jaroslava Průška si držela i v letech nejtvrdšího teroru úroveň nezávislou na dobových ideologických šablonách. Propojení dobové politiky a sinologie sledujeme také na kulturní výměně mezi oběma zeměmi, kde konstatujeme značný podíl manipulace čínské strany, která implementovala svoji politiku „zahraničních věcí“ zejména na cizince přátelsky nakloněné čínskému komunistickému režimu. Pamětnická interview potom skýtají nedávnou podobu oborové paměti, z níž konstruujeme společná místa paměti, která (byť zprostředkovaně) odrážejí část dobové zkušenosti aktérů a pomáhají objasnit jejich jednání v dané době.
Abstract v angličtině:
Jaroslav Průšek and Czechoslovak Sinology. Between politics, Science and Fascination. Abstract This thesis deals with the beginnings of Czechoslovak Sinology in the context of the political and social situation during the post-War period, posing the question: what factors played a decisive role in that process? The study focuses on a few main areas: Jaroslav Průšek, the founder of Czechoslovak Sinology, as an individual actor whose personality combined an engaged approach to social affairs with intellectual honesty based on direct contact with the culture under study (especially its language and literature), and his contribution to building Sinology as a scientific discipline. Of necessity, that was explicitly tied to the contemporary political situation, which shaped scientific practice through the cooperation of all loyal actors, at the ideological as well as institutional and personal level. Through a discourse analysis of contemporary texts, mainly by Průšek, we follow these continuities diachronically: the development of Průšek’s thought on China from his student days in the 1920s, through his stay in China and Japan in the 1930s and the particular war years, until the post-War (and post-1948) period; as well as synchronically: the links to the period‘s mentality, created by shared values. We further analyse the specific content of contemporary views on science, mainly on its popularisation employed as a tool of propaganda for the new political regime. In the case of Sinology, as a subfield of East Asian studies, that function was mainly embodied in the Nový Orient (New Orient) journal. Thanks to Jaroslav Průšek’s scientific qualities, the magazine maintained its level independently of the ideological models of the day, even during the harshest years of [Stalinist] terror. We also follow the connections between the period‘s politics and Sinology through the cultural exchanges between the two countries, where we observe a significant share of manipulation from the Chinese side, which applied its “foreign affairs” policy especially on foreigners with a friendly predisposition towards the communist regime. Interviews with contemporary witnesses then provide an image of an expert [professional] memory from which we construct social sites of memory which (albeit indirectly) reflect part of the actors‘ experience of the period and help shed light on their activities [actions] at that time.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Zádrapová 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Zádrapová 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Zádrapová 70 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Anna Zádrapová 272 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D. 371 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1008 kB