velikost textu

Architekt Antonín Tenzer

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Architekt Antonín Tenzer
Název v angličtině:
Architect Antonín Tenzer
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Klára Pučerová
Školitel:
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Oponenti:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.
Id práce:
103725
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Československá architektura, architektura 20. století, Antonín Tenzer, hotel Jalta, Lidice, avantgarda, zdravotnické stavby, funkcionalismus, regionalismus, monumentalismus, socialistický realismus, dvouletka
Klíčová slova v angličtině:
Czechoslovak architecture, 20th century architecture, Antonin Tenzer, Jalta hotel, Lidice, avant-garde, health buildings, functionalism, regionalism, monumentalism, socialist realism, two-year plan
Abstrakt:
Abstrakt Dílo Antonína Tenzera zahrnuje tvorbu z období šesti desítek let v bouřlivých etapách vývoje československé architektury. Architekt je znám jako jeden z představitelů avantgardy a vrcholného funkcionalismu, autor fakultní nemocnice v Praze-Motole i dalších zdravotnických budov nebo hotelu Jalta, stavby spojované se socialistickým realismem. Ve své disertační práci jsem se pokusila zmapovat hlavní typologické okruhy, jimiž se Antonín Tenzer zabýval. Mým cílem bylo maximálně rozšířit portfolio známých staveb, na jehož základě jsem definovala architektova hlavní témata i aktuální problémy, na něž reagoval. Vycházela jsem především z dobových materiálů – publikovaných projektů, plánové dokumentace a spisů ze státních i soukromých archivů, jakož i z dílčí pozůstalosti, kterou mi zpřístupnila architektova rodina. V jednotlivých tematických okruzích jsem se zaměřila na Tenzerovy zásadní realizace a úspěšné soutěžní projekty, na které později navazoval a rozvíjel je. Kromě podnětů od spolupracovníků, aktuálních debat a význačných prací jsem hledala prvky a postupy, jimiž na architektonickou diskuzi autor zpětně působil sám. Sledovala jsem vliv historických událostí a společensko-politické situace na jeho tvorbu, například v období hospodářské krize problematiku bydlení a s ní související koncept nejmenšího bytu, s nímž dosáhl svých prvních úspěchů. V díle z průběhu poválečné obnovy Československa jsem analyzovala autorovy přístupy k soudobým snahám o revizi funkcionalismu a jejich jednotlivé tendence. Věnovala jsem se Tenzerově příspěvku k diskuzi o monumentalismu či podobě regionalistické architektury, zejména u klíčových poválečných soutěží a realizací a u tvorby z období dvouletkové výstavby. Zajímal mne rovněž rozsah jeho kontextuálního přístupu. U hotelu Jalta jsem se zabývala mírou působení národního i zahraničního umění na estetiku a program stavby, dopady vlivu ideologie socialistického realismu, předválečného užitého umění a architektury a ohlasy nadcházejícího bruselského stylu. Velkou část své práce jsem věnovala otázce přínosu Tenzerova díla v oblasti staveb zdravotnických zařízení, jež navrhoval po celou svou kariéru. Zaměřila jsem se nejen na Tenzerovy velké realizace, ale také na významné soutěžní projekty, které přispěly ke klíčovým debatám o podobě nemocniční architektury a jejímu rozvoji.
Abstract v angličtině:
Abstract The work of Antonin Tenzer involves his activities in the period of six decades in the turbulent era of development of Czechoslovak history of architecture. The architect is known as one of the representatives of the avant-garde and High functionalism, author of Faculty Hospital in Prague-Motol and other medical buildings or the Jalta hotel, a building associated with socialist realism. In my dissertation, I tried to map the main typological fields that Antonín Tenzer used in his work. My goal was to widen the portfolio of famous buildings, and on the basis I defined the architect's major themes and current issues, which were responded in his effort. I based primarily on historic materials - published projects, plan documentation and writings of public and private archives, as well as personal heritage, made available to me by the architect's family. In particular thematic areas I focused on Tenzer´s vital and successful implementation of competition projects, which he later followed and extended. In addition to impulses from his collaborators, debates and majors works of those days I was looking for elements and methods of Tenzer that influenced the architecture environment. I observed the influence of historical events and the socio-political situation in his work, for example, housing issues in times of the economic crisis, and the related concept of the minimum dwelling, which was his first success. In his work of the post-war reconstruction of Czechoslovakia, I analyzed the author's approach to the revision of functionalism at that time and individual tendencies of such efforts. I analysed the Tenzer´s contribution to the discussion about the monumentalism or regionalist architecture, particularly the key post-war competitions and realisations and his work in the period of the two-year planning system. I was also interested in the extent of its contextual approach. In the case of the Jalta hotel I looked for the measure of influence of national and international art on the aesthetics and construction program of the building, the impact of the ideology of socialist realism, pre-war decorative arts and architecture and responses to the upcoming Brussels style. I focused a big part of my thesis on the benefit of Tenzer´s work in construction of health facilities, which were a major theme throughout his whole career. I studied not only Tenzer´s big realizations, but also significant competitive projects that contributed to key debates on the form of hospital architecture and its development.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Pučerová 1.13 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Klára Pučerová 28.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klára Pučerová 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klára Pučerová 172 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Klára Pučerová 157 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. 263 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 856 kB