velikost textu

Problematika získávání a výběru zaměstnanců v systému řízení podle kompetencí.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika získávání a výběru zaměstnanců v systému řízení podle kompetencí.
Název v angličtině:
The issues of the recruitment process in the competency based management system.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tereza Raisová, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.
Id práce:
103724
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Andragogika (XAND)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 2. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kompetence, řízení podle kompetencí, manažerské kompetence, Competency Based Interview, Behavioral Event Interview
Klíčová slova v angličtině:
competences, Competency Based Management, managerial competences, Competency Based Interview, Behavioral Event Interview
Abstrakt:
Disertační práce: PROBLEMATIKA ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ V SYSTÉMU ŘÍZENÍ PODLE KOMPETENCÍ Mgr. Tereza Raisová ABSTRAKT Disertační práce se zabývá problematikou kompetencí, řízení podle kompetencí a zejména metodou Competency Based Interview. Cílem práce je zorientovat se v problematice kompetencí a zaměřit se na kompetence tak, jak jsou chápány ve smyslu pedagogickém, andragogickém a řízení lidských zdrojů. Práce se dále zaměřuje především na profesní kompetence k vynikajícímu výkonu, jejich identifikaci, rozvoj a možnosti jejich použití v získávání a výběru, vzdělávání a hodnocení, tedy v systému řízení. Hlavním cílem je pak přispět k rozvoji vědy realizací sondy v oblasti efektivity metody Competency Based Interview (CBI) a podpořit tak další zkoumání této metody. Práce je členěna do pěti tematických celků. První kapitola obsahuje teoretická východiska problematiky kompetencí, naznačuje vznik pojmu kompetence jako klíčové charakteristiky pro úspěch na určité pracovní pozici, zabývá se kompetencemi ve smyslu pedagogické a andragogické kategorie, odlišuje kompetence klíčové a profesní a vymezuje další související pojmy. Druhá kapitola se zabývá vnitřním prostředím kompetence, strukturou a psychologickými aspekty kompetencí vysokého výkonu, zaměřuje se zejména na chování, osobnost, emoční inteligenci a mentální modely a jejich vztah k pojmu kompetence. Kapitola třetí je věnována problematice řízení podle kompetencí. Obsahuje charakteristiku tohoto systému, rozbor aplikace kompetence vysokého výkonu pro jednotlivé pozice a dále úlohu kompetencí v jednotlivých procesech personálního řízení: získávání a výběru zaměstnanců, hodnocení a rozvoje. Čtvrtá kapitola zpracovává kompetence manažerské, které představují specifickou oblast v dané problematice a navíc jsou předmětem zkoumání v empirické části disertační práce. Kapitola obsahuje zamyšlení nad východisky manažerských kompetencí, upozorňuje na některé důležité modely, manažerské modely současnosti a změny manažerského prostředí. Poslední kapitola představuje empirickou část práce a je, dle mého názoru nosnou částí mé disertace. Zabývá se praktickým ověřením efektivity metody Competency Based Interview, srovnává efektivitu této metody s metodou Behavioral Event Interview v rámci procesu externího výběru kandidátů na nižší manažerskou pozici.
Abstract v angličtině:
The dissertation thesis: THE ISSUES OF THE RECRUITMENT PROCESS IN THE COMPETENCY BASED MANAGEMENT SYSTEM Mgr. Tereza Raisová ABSTRACT The dissertation thesis focuses on the topic of competences, the Competency Based Management and especially the method of the Competency Based Interview. The thesis aim is the underestanding of the competences in the pedagogical, andragogical and human resource management meanings. The thesis focuses primarily on the professional competences of the high performance, their identification, development, and the possibility of their usage in the recruitment, training and evaluation system, respective in the Human Resources Management system. The main thesis objective is the contribution to the development of science by the survay realisation in the area of the Competency Based Interview efficiency and the encouragement of a further investigation of this method. The thesis is divided into the theoretical and practical part and it is structured into five chapters. The first chapter contains the theoretical bases of the competence issue, it suggests the emergence of the concept of competences as key characteristics for success at a certain position, it deals with the competence within the meaning of the pedagogical and andragogical category, it distinguishes key competences and professional competences and it defines related terms. The second chapter deals with the internal environment of the competence, the structure and psychological aspects of the high performance competences focusing in particular on the behaviour, personality, emotional intelligence and mental models and their relationship to the competence concept. The third chapter is devoted to the issue of the Competency Based Management. It contains the characteristic of this system, the analysis of the application of high-performance competences for each position and the role of competences in the different processes of the Human Resources Management: the acquisition and selection of staff, the evaluation and the development. The fourth chapter is developing the topic of the managerial competences, which represents a specific area in the issue and, moreover, the managerial competences are the subject of the examination in the empirical part of the dissertations. The chapter contains a reflection on managerial competences; it draws attention to some important models, management models and changes in the management environment. The last chapter is the major part of the thesis, and it is, in my opinion, the carrier of my dissertation. It deals with practical verification of the Competency Based Interview method effectiveness, compares the efficiency of this method with the Behavioral Event Interview method in the framework of the selective process of external candidates at the lower managerial position.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Raisová, Ph.D. 1.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Raisová, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Raisová, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Tereza Raisová, Ph.D. 570 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D. 287 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 117 kB