velikost textu

Symbolika v díle Ibn Síny: Interpretace iniciačních příběhů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Symbolika v díle Ibn Síny: Interpretace iniciačních příběhů
Název v angličtině:
Symbolism in Ibn Sina’s Work: Interpretation of Initiation Stories
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Magdaléna Vitásková
Školitel:
prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
Oponenti:
Bronislav Ostřanský, Ph.D.
PhDr. Gabriel Pirický, Ph.D.
Id práce:
103720
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra Blízkého východu (21-UBVA)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (XTAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 2. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ibn Síná, islámská filosofie (falsafa), islámská literatura, iniciace, iniciační příběh, láska v islámu
Klíčová slova v angličtině:
Ibn Sina, Islamic philosophy (falsafa), Islamic literature, initiation, initiation story, love in Islam
Abstrakt:
Abstrakt Záměrem předkládané práce je interpretace příběhů Živý, syn Bdícího, Pták a Salamán a Absál, jejichž autorem je jeden z největších myslitelů středověkého islámského Východu Ibn Síná (980-1037). Na rozdíl od jeho filosofických a lékařských spisů se zmíněné příběhy vyznačují odlišným charakterem a vytvářejí uzavřený vyprávěcí cyklus. Vycházím z předpokladu, že díla svou tematikou, použitými narativními postupy a obsaženou symbolikou spadají do iniciačního žánru, přičemž hlavním cílem této práce je danou hypotézu potvrdit prostřednictvím hermeneutické interpretace. Ukázalo se, že příběhy jako celek vykazují charakteristické iniciační rysy: hrdinovo bloudění, jeho zoufalství nad vlastní existenciální situací a touhu po dosažení vyššího ontologického statusu, setkání se zasvětitelem, iniciační zkoušky, překročení hranice mezi nezasvěceným a zasvěceným prostorem, konečné zasvěcení prostřednictvím symbolické smrti. Interpretace jednotlivých děl zase odhalila vnitřní koherenci každého příběhu: Živý, syn Bdícího se zaměřuje na motiv průvodce-zasvětitele a popis jednotlivých stupňů na iniciační cestě směrem vzhůru, Pták emotivně vypráví o stavu předcházejícímu zasvěcení a poté se věnuje průniku do zasvěceného prostoru a konečně Salamán a Absál spěje svou zdánlivou tragičností ke kýženému zasvěcení ve formě iniciační smrti. Analýza symbolů se zaměřuje na symboliku světla a solární hierofanii, symboliku vody, okrajově i vegetativní hierofanii a symboliku kamene, dále si všímá archetypálních motivů jako je fenomén průvodce, nebeského vzestupu a ptáka. Zvláštní pozornost je věnována tématu lásky, jež v avicennovském universu představuje touhu po dosažení ontologické plnosti a hybný princip celé iniciace. Ačkoli se prokázala původnost všech motivů v arabsko-islámské kultuře, a tudíž islámský rozměr Ibn Sínova díla, je zcela zřejmé, že se autor použitými symboly odvolává na starší vnímání symboliky, zakořeněné v archaických představách lidské imaginace. Dalším z výsledků vyplývajících z potvrzení původního předpokladu je vyvrácení zažitého pohledu západní orientalistiky na Ibn Sínu jako na skrytého mystika, který do svých příběhů vložil tajné esoterické učení; zároveň se tím také zpochybňuje opačný názor, který je považoval za pouhé alegorické vyjádření klasického aristotelského učení. Předkládaná práce představuje zmíněná díla jako hluboce symbolické příběhy, dotýkající se archetypálních obsahů lidské imaginace a vyprávějící o cestě intelektu vzhůru směrem k Bohu. Klíčová slova: Ibn Síná, islámská filosofie (falsafa), islámská literatura, iniciace, iniciační příběh, láska v islámu  
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to interpretate the stories The Living, son of the Vigilant, The Bird and Salaman and Absal, written by one of the greatest scholars of medieval Islamic East, Ibn Sina (980-1037). Unlike his philosophical and medical writings these stories have a different character and create a coherent narrative cycle. Based on their themes, narrative methods and symbolism they should be in my opinion called initiation stories. The main aim of this dissertation is thus to verify this hypothesis by means of the hermeneutic interpretation. These stories, read as a coherent cycle, show typical features of initiation genre: the hero can’t find his way, his existential condition makes him desperate, he is consumed by strong desire for reaching a higher ontological degree, meets an initiator, goes through initiation rites of passage, crosses the border between the uninitiated and initiated space, reaches the final initiation through symbolic death. The interpretation of each of Ibn Sina’s three writings reveals an inner coherence of the stories: The Living, son of the Vigilant focuses on the motive of an initiator-guide and the description of the stages on the initiation way leading upwards, The Bird tells in an emotional way about the state preceding the initiation and then concentrates on the penetration into the initiated state and finally Salaman and Absal is an apparent tragedy heading towards the desired initiation in the form of symbolic death. The analysis of symbols focuses on symbolism of light and solar hierophany, symbolism of water and also on vegetative hierophany and symbolism of stones. Subsequently it deals with the archetypal themes such as phenomenon of the guide, the ascension and the bird. Special attention is paid to the motive of love which in the Avicennan universe represents a desire for reaching the ontological fullness and the dynamic principle of the very initiation. Although it has proved that all the motives are autochthonous in Arabic Islamic culture and that Ibn Sina’s works belong to Islamic context, it is obvious that the author referred by the symbols to a much older perception of symbolism rooted in the archaic images of human imagination. The initiation hypothesis is thus confirmed and it disproves the traditional orientalistic view on Ibn Sina which sees him as a secret mystic who embodied a true esoteric doctrine in his stories and at the same time is challenges the opposing view which considers the stories a mere allegorical expression of classic Aristotelian conceptions. This thesis presents the texts as deeply symbolic stories touching the archetypal contents of human imagination and telling about the way of intellect towards the God. Key words: Ibn Sina, Islamic philosophy (falsafa), Islamic literature, initiation, initiation story, love in Islam
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Magdaléna Vitásková 968 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Magdaléna Vitásková 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Magdaléna Vitásková 42 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Magdaléna Vitásková 219 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bronislav Ostřanský, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Gabriel Pirický, Ph.D. 359 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 532 kB