velikost textu

Fundamentální malba: Vznik, charakteristika, kořeny a význam

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fundamentální malba: Vznik, charakteristika, kořeny a význam
Název v angličtině:
Fundamental Painting: Birth, Characteristics, Formal Roots and Significance
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Claudia Rajlich, BA, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
Jiří Valoch, prom. fil.
Id práce:
103701
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nepředmětná malba, Monochromní malba, Minimalistická malba, Malba 70. let
Klíčová slova v angličtině:
Non-Objective Painting, Monochromatic Painting, Minimal Painting, Painting in the 70s
Abstrakt:
Název práce: Fundamentální malba Autor: Claudia Rajlich Katedra / Ústav: Ústav dějin umění Vedoucí disertační práce: Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. Abstrakt: Tato disertační práce se pokouší vymezit fundamentální malbu – termín vytvořený pro směr, který byl definován kurátory amsterdamského Stedelijk Musea formou výstavy vybraných 18 umělců různých národností v roce 1975. Stejně jako výstava Fundamental Painting chce tato stejnojmenná práce objasnit specifický nový druh malby sedmdesátých let, který je „reflexí na základy malby.“1 Výstava byla postavena na dílech čtyř amerických minimalistických malířů, kteří tvoří jádro fundamentální malby. O práci těchto malířů bylo až dosud napsáno bezpočet studií a textů. Tato disertace se zaměřuje na evropskou část této – jak to kurátoři nazvali – „společné mentality“, která zůstává dodnes neprozkoumaná. Naším cílem je formulovat, co fundamentální malba je, jak vznikla a jestli opravdu existuje. Výzkum je omezen jen na umělce, kteří byli na výstavě zastoupeni, i když podle našich závěrů by někteří měli být nahrazeni jinými. Důkaz o nové malbě sedmdesátých let je podán na základě historických faktů, kritických analýz textů a prohlášení umělců, ale především na nepopiratelné dokumentaci formou děl samotných. Existence fundamentální malby je prokázána, podrobně stanoveny její charakteristiky, ověřeny formalistické kořeny v malbě 20. století a je také vysvětlena její specifická povaha. To nás vede ke konkluzi, že fundamentální malba je vzhledem k její pozici ve vývoji malby 20. století důležitá a je součástí historického celku umění na základě filozofie estetiky. Klíčová slova: - Nepředmětná malba - Monochromní malba - Minimalistická malba - Malba 70. let                                                                                                                 1 Edy de Wilde. Úvod. In: Rini Dippel. Fundamental Painting. Amsterdam: Stedelijk Museum, 1975, s. 1.
Abstract v angličtině:
Title: Fundamental Painting Author: Claudia Rajlich Department: Institute of Art History Supervisor: Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. Abstract: This dissertation wishes to define fundamental painting – a term which was coined and a current which was defined by the Stedelijk Museum in Amsterdam in the form of a show of 18 artists of different nationalities in 1975. Like the show, it wishes to give a clear view of a specific new kind of painting of the 1970s, which is “a reflection on the foundations of painting.”1 The core of Fundamental Painting is formed by the four painters of American Minimal Art and the show based on a text concerning their work (upon which innumerable texts have been written since). This dissertation focuses on the European part of this “common mentality” as the curators call it, which remains unresearched until today. Its scope is to define: What was it, where did it come from and was it at all? The research is limited to artists in the show (although we conclude that a few should be replaced by others), historical evidence concerning new painting in the 1970s, the critical analysis of texts, artists statements and, above all, the undeniable documentation in the form of the body of works themselves. The existence of Fundamental Painting is proven, its characteristics determined in detail, and its formalist roots in 20th century painting verified, while its specific nature is explained. It leads to the conclusion that Fundamental Painting is significant due to its position in the evolution of 20th c. painting, but also as part of art throughout time based on the philosophy of aesthetics. Keywords: - Non-Objective Painting - Monochromatic Painting - Minimal Painting - Painting in the 70s                                                                                                                 1 Edy de Wilde. Introduction. In: Rini Dippel. Fundamental Painting. Amsterdam: Stedelijk Museum, 1975, p. 1.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Claudia Rajlich, BA, Ph.D. 2.28 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Claudia Rajlich, BA, Ph.D. 18.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Claudia Rajlich, BA, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Claudia Rajlich, BA, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Claudia Rajlich, BA, Ph.D. 254 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jiří Valoch, prom. fil. 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 142 kB