text size

Johann Georg de Hamilton. Život a dílo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Johann Georg de Hamilton. Život a dílo
Titile (in english):
Johann Georg de Hamilton. Life and Work.
Type:
Dissertation
Author:
PhDr. Ludmila Ourodová, Ph.D.
Supervisor:
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
Opponents:
Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.
PhDr. Martina Jandlová Sošková, Ph.D.
Thesis Id:
103690
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Art History (21-UDU)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (P8109)
Study branch:
History and Visual Arts (XVU)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
22/06/2015
Defence result:
Pass
Publication of the thesis:
Attachment(s) of the thesis was(were) excluded from public domain.
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Johann Georg de Hamilton, Adam František kníže ze Schwarzenbergu, lovecké zátiší, štvanice, lovecký výjev, portrét koně, portrét psa, jezdecký portrét.
Keywords:
Johann Georg de Hamilton; Adam František, Prince of Schwarzenberg; hunting still-life; hunt; hunting scene; portrait of a horse; portrait of a dog; equestrian portrait.
Abstract (in czech):
Abstrakt Obsahem této disertační práce život a dílo Johanna Georga de Hamiltona, ne příliš známého malíře štvanic, portrétů koní, psů, loveckých zátiší a loveckých výjevů. Johann Georg de Hamilton (1672-1737), malíř původem ze známé skotské rodiny, byl ve své tvorbě výrazným způsobem ovlivněn vlámskými malíři zátiší a loveckých výjevů 17. století. Působil převážně ve Vídni a v jižních Čechách, ve službách Adama Františka, knížete ze Schwarzenbergu, císaře Karla VI. Habsburského, obrazy s loveckými náměty a portréty koní dodával světské i církevní aristokracii v rakouských zemích, Liechtensteinům, Serényiům, Althanům a dalším. Práce je vůbec prvním pokusem o monografické zpracování života a díla malíře. Vedle nových bibliografických údajů, přináší na základě zachovalé korespondence hluboký vhled do vztahu mezi objednavatelem práce Adamem Františkem knížetem ze Schwarzenbergu a Johannem Georgem de Hamiltonem a pokouší se představit práci malíře v kulturně –historickém a uměleckém kontextu. V práci je připomenuta první výstava souboru Hamiltonových děl ve Vídni v roce 1888 a s ní spojená „badatelská“ práce schwarzenberského archiváře Františka Mareše. Asi dvě desítky Hamiltonových obrazů prošlo před započetím restaurování restaurátorským a chemickotechnologickým průzkumem. i na základě těchto průzkumů jsou připomenuta specifika tvorby J. G. de Hamiltona. Ve výběrovém katalogu jsou poprvé shromážděna díla z rakouských i českých sbírek. Klíčová slova: Johann Georg de Hamilton, Adam František kníže ze Schwarzenbergu, lovecké zátiší, štvanice, lovecký výjev, portrét koně, portrét psa, jezdecký portrét.
Abstract:
Abstract The content of this dissertation is the life and œuvre of Johann Georg de Hamilton, a relatively obscure painter of hunts, portraits of horses, hunting still-lifes and hunting scenes. Johann Georg de Hamilton (1672-1737), a painter belonging to a famous Scottish family, was influenced in his creative work considerably by the 17th-century Flemish painters of still-lifes and hunting scenes. He was active predominantly in Vienna and in South Bohemia, in service of Adam František, Prince of Schwarzenberg, as well as Karl VI of House Habsburg. He created hunting-themed paintings and portraits of horses to members of both the secular and the ecclesiastic aristocracy of the lands of the Austrian Empire, such as the Houses of Liechtenstein, Serényi, Althan and others. This dissertation is the very first attempt at a monographic analysis of the life and œuvre of this painter. In addition to new bibliographic data, it offers an in-depth insight into the relationship between the person who commissioned his work, Adam František, Prince of Schwarzenberg, and the painter Johann Georg de Hamilton on the basis of extant correspondence, and also attempts to present the painter’s œuvre in a cultural-historical and artistic context. The dissertation mentions the first exhibition of a collection of Hamilton’s work, which took place in Vienna in 1888, as well as the “research” efforts of the Schwarzenberg archivist František Mareš pertaining thereto. Approximately two dozen of Hamilton’s paintings underwent pre-restoration and chemically- technological analysis prior to the commencement of restoration efforts. The specific details of J. G. de Hamilton’s œuvre are reiterated also on the basis of this analysis. For the first time ever, works from Austrian collections as well as Czech ones are gathered in one place in the selection catalogue. Key terms: Johann Georg de Hamilton; Adam František, Prince of Schwarzenberg; hunting still-life; hunt; hunting scene; portrait of a horse; portrait of a dog; equestrian portrait.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Ludmila Ourodová, Ph.D. 1.31 MB
Download Attachment to the thesis PhDr. Ludmila Ourodová, Ph.D. 10.44 MB
Download Abstract in czech PhDr. Ludmila Ourodová, Ph.D. 151 kB
Download Abstract in english PhDr. Ludmila Ourodová, Ph.D. 129 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary PhDr. Ludmila Ourodová, Ph.D. 327 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. 126 kB
Download Opponent's review Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. 231 kB
Download Opponent's review PhDr. Martina Jandlová Sošková, Ph.D. 260 kB
Download Defence's report 1.65 MB