velikost textu

Kánon anglofonních literatur v českém kontextu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kánon anglofonních literatur v českém kontextu
Název v angličtině:
Canon of Anglophone Literatures in the Czech Context
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Onufer, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.
PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.
Id práce:
103684
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Anglická a americká literatura (XANL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Literární kánon; kánon anglofonních literatur v českém kontextu; hodnotové soudy; literární kritika; moderní anglofonní literární kritika; moderní americká poezie; moderní americká próza; umělecký překlad
Klíčová slova v angličtině:
Literary canon; canon of Anglophone literatures in the Czech context; value judgements; literary criticism; modern Anglophone literary criticism; modern American poetry; modern American prose; literary translation
Abstrakt:
Abstrakt Přítomná práce pojednává o tom, jakým způsobem se utváří kánon anglofonních literatur v českém kontextu. Vychází přitom z konceptu trojjediné literatury, v jehož rámci pro poezii a prózu platí stejné zákonitosti jako pro literární kritiku: ta není vnímána jako služebné psaní, nýbrž jako svébytný literární druh, který zasluhuje stejnou pozornost jako tzv. „tvůrčí literatura“. Na budování literárního kánonu se ovšem po svém podílejí všechny tři literární druhy. Proces utváření kánonu přitom probíhá zcela jinak a s jinými výsledky v původním, tj. anglofonním prostředí a v českém kontextu – a odlišné jsou i vzniknuvší kánony: kupříkladu soudobý český kánon americké prózy se znatelně liší od soudobého amerického kánonu americké prózy; totéž platí o poezii či o kritice apod. Definitivní závěry komplikuje bytostně nestálá, proměnlivá povaha kánonu (či spíše kánonů); proces jejich utváření je z definice neukončený a neukončitelný. Kánony není na místě vnímat jako cíl, v němž by se naplňovalo myšlení o literatuře, nýbrž jako vodítko, pomocný nástroj, který naopak podněcuje k dalšímu studiu a neustále vyzývá k zpochybňování a revizi sebe sama. Přes tento svůj základní – jednoduchý – účel je kánon nesmírně složitým a rozporuplným pojmem. Této komplexnosti významů a implikací se věnuji v úvodu práce. Sama existence kánonů je založena na existenci literárních hodnot (kánon je vždy souborem hodnot, ať už jsou chápány jakkoli), a tedy i hodnotových soudů. Médiem, jež hodnotové soudy uvádí do souvislostí a zprostředkovává je veřejnosti, je literární kritika – mezi její základní funkce patří péče o kánon, účast na jeho utváření. Aby tuto svou funkci mohla plnit, musí být náležitě fundovaná, postavená na vědeckém základě, a stejně jako kánon otevřená sebereflexi a revizi sebe sama. O takovou revizi a analýzu výchozích předpokladů se snažím ve druhé části práce. Mnohé analyzované postupy literární kritiky pak využívám ve třetí části věnované kánonu americké prózy a ve čtvrté části věnované utváření kánonu americké poezie v českém kontextu, přičemž se soustřeďuji na to, jaké rysy pojednávaných děl lze vnímat jako kanonické, jakým způsobem se daná díla v kánonu vlastně ocitají a jak na něj působí. Korektivem je mi tu vlastní překladatelská praxe: většinu autorů, o nichž píši, jsem měl možnost poznat jako překladatel, přičemž jsem nashromáždil rozličné poznatky o výstavbě jejich textů; tyto poznatky zapojuji do svého výkladu a spojuji je s teoretickými východisky svých interpretací, v souladu s ryze praktickou orientací celé práce – a v souladu s praktickou podstatou samotného literárního kánonu.
Abstract v angličtině:
English Summary The present thesis deals with the various ways in which Anglophone literatures form their canon(s) in the Czech context. In doing so, it treats literature as one inseparable whole, consisting of poetry, prose and literary criticism. The latter is not understood as auxiliary literature, but rather as a self-sufficient form that deserves equal attention to so-called “creative writing”; after all, all the three major literary forms inevitably participate in canon formation, albeit in their own respective ways. The process of canon formation takes different turns and yields different results in the original, i.e. Anglophone, milieu and in the Czech context – and the canons that thus arise differ as well. Moreover, the debate on canons is always being complicated by their essentially unstable, variable nature; by definition, the process of canon formation is unfinished and interminable. Canons are not to be viewed as the be-all and end-all of literary analysis but rather as guideposts, useful tools that stimulate further study and permanently invite questioning and revisions of themselves. In spite of this fundamental – and quite simple – purpose, the literary canon is an extremely complex and intricate concept. The complexity of its meanings and its implications is dealt with in the thesis’ introduction. The very existence of canons is based on the existence of literary values (any canon is a set of values, no matter how those values are understood), and, therefore, value judgments. Value judgments are systemized and communicated through the medium of literary criticism, one of whose chief concerns is, in turn, to take care of the canon, to participate in its formation. To fulfill that function, criticism needs to be scholarly sound and methodologically coherent, as well as open to self-reflection and self-revision, much like the canon itself. It is precisely that sort of reflection and analysis of criticism’s founding principles that I attempt in the second part of the thesis. Moving from metacriticism to practical criticism (and using a number of critical approaches and tools I have discussed in the previous part), I take a closer look at the present day canon of American prose in the third part and at the canon of American poetry in the Czech context in the fourth part, concentrating on the features of the analyzed works that could be seen as canonical, while showing how said works enter the canon and how they influence it. As a corrective, I repeatedly refer to my own practice as a translator; I had a chance to translate into Czech most of the authors I write about, which provided me with precious insights into the texture of their work and structure of their narrative/verse. I seek to integrate those insights into my argument wherever possible, combining them with theoretical assumptions of my interpretations, in accord with the practical orientation of the thesis – as well as the practical orientation of the literary canon itself.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Onufer, Ph.D. 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Onufer, Ph.D. 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Onufer, Ph.D. 188 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Petr Onufer, Ph.D. 381 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. 871 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. 203 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.51 MB