velikost textu

Parlerovská architektúra na západnom Slovensku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Parlerovská architektúra na západnom Slovensku
Název v češtině:
Parléřovská architektura na západním Slovensku
Název v angličtině:
The Parlerian Architecture
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Erika Okruhlicová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
Oponenti:
PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Mgr. Ing. Jan Beránek
Id práce:
103676
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
14. a 15. storočie, gotická architektúra, západné Slovensko, Žigmund Luxemburský, rod Parler, rod Luxemburgovcov
Klíčová slova v angličtině:
14th and 15th Century, Gothic Architecture, Western Slovakia, Sigismund of Luxembourg, Parler Dynasty, Luxembourg Dynasty
Abstrakt:
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro dějiny umění Dějiny výtvarného umění - Obecná teorie a dějiny umění a kultury Erika O k r u h l i c o v á Parlerovská architektúra na západnom Slovensku The Parlerian Architecture in the Western Slovakia Disertační práce vedoucí práce - Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr. h. c. 2015 ABSTRAKT Dizertačná práca sa venuje parlerovskej architektúre na západnom Slovensku. Parlerovská architektúra, súvisiaca s priamou činnosťou rodu Parler, trvala približne od poslednej tretiny 14. storočia do polovice 15. storočia. Stavitelia, ktorí pokračovali v odkaze rodu Parler, stavali približne do záveru 15. storočia. Uvedená architektúra zahŕňa cirkevné stavby (kostoly, kaplnky), hrady (v rámci ktorých boli stavané aj kaplnky) a radničnú kaplnku. Stavby priamo, resp. sprostredkovane súvisia so staviteľskou činnosťou rodu Parler, ktorého člen Peter Parler, pôsobiaci predovšetkým v Prahe, uviedol do architektúry nové riešenia, uplatňované počas viacerých generácií staviteľov, aj členmi iných staviteľských rodov. Priama činnosť členov rodu Parler s menami Henrich ml., Václav a Janco je v práci preskúmaná z hľadiska pravdepodobnosti a hypotéz ich pôsobenia na západnom Slovensku. V stredoveku bola aj svetská architektúra úzko spojená s božským poslaním s odkazmi na začiatky kresťanstva, čo zdôrazňovali vládnuce dynastie. Rod Luxemburgovcov zohral dôležitú úlohu v rozvoji parlerovskej architektúry na západnom Slovensku, čo súviselo predovšetkým s vládou Žigmunda Luxemburského, ktorý bol synom významného českého kráľa a rímskeho cisára Karla IV. Luxemburgovci podporovali aj tzv. žobravé rády, františkánov a klarisky, ktoré tiež uplatnili aktuálne stavebné parlerovské riešenia. Parlerovské riešenia sa nachádzajú aj na stavbách iných panovníckych rodov: Habsburgovcov a Hunyadyovcov. Mnohé spriaznené šľachtické rody (grófovia zo Sv. Jura a Pezinka, Rozgonyovci, Stiborovci) nasledovali v staviteľských aktivitách aktuálne architektonické riešenia v staviteľských centrách. Parlerovské riešenia sa na západnom Slovensku uplatnili buď v pôvodnej forme, alebo sa postupne mierne transformovali, ale ich typologický základ sa zachoval aj v ďalších generáciách architektov. Na západné Slovensko sa riešenia dostali z Prahy, Budapešti, z Viedne (dôležitá bola sobášna politika kráľa Žigmunda, ktorého dcéra sa zosobášila s Albrechtom Habsburským) a z juhonemeckých oblastí. Mešťania tiež podporovali výstavbu kostolov a radnica bola dôležitou stavbou tejto spoločenskej vrstvy. Z metodologického hľadiska sú v práci uplatnené nové umelecko-historické prístupy, súvisiace s doteraz málo preskúmaným architektonickým dedičstvom rodu Parler na západnom Slovensku.
Abstract v angličtině:
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro dějiny umění Dějiny výtvarného umění - Obecná teorie a dějiny umění a kultury Erika O k r u h l i c o v á Parlerovská architektúra na západnom Slovensku The Parlerian Architecture in the Western Slovakia Disertační práce vedoucí práce - Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr. h. c. 2015 ABSTRAKT Dizertačná práca sa venuje parlerovskej architektúre na západnom Slovensku. Parlerovská architektúra, súvisiaca s priamou činnosťou rodu Parler, trvala približne od poslednej tretiny 14. storočia do polovice 15. storočia. Stavitelia, ktorí pokračovali v odkaze rodu Parler, stavali približne do záveru 15. storočia. Uvedená architektúra zahŕňa cirkevné stavby (kostoly, kaplnky), hrady (v rámci ktorých boli stavané aj kaplnky) a radničnú kaplnku. Stavby priamo, resp. sprostredkovane súvisia so staviteľskou činnosťou rodu Parler, ktorého člen Peter Parler, pôsobiaci predovšetkým v Prahe, uviedol do architektúry nové riešenia, uplatňované počas viacerých generácií staviteľov, aj členmi iných staviteľských rodov. Priama činnosť členov rodu Parler s menami Henrich ml., Václav a Janco je v práci preskúmaná z hľadiska pravdepodobnosti a hypotéz ich pôsobenia na západnom Slovensku. V stredoveku bola aj svetská architektúra úzko spojená s božským poslaním s odkazmi na začiatky kresťanstva, čo zdôrazňovali vládnuce dynastie. Rod Luxemburgovcov zohral dôležitú úlohu v rozvoji parlerovskej architektúry na západnom Slovensku, čo súviselo predovšetkým s vládou Žigmunda Luxemburského, ktorý bol synom významného českého kráľa a rímskeho cisára Karla IV. Luxemburgovci podporovali aj tzv. žobravé rády, františkánov a klarisky, ktoré tiež uplatnili aktuálne stavebné parlerovské riešenia. Parlerovské riešenia sa nachádzajú aj na stavbách iných panovníckych rodov: Habsburgovcov a Hunyadyovcov. Mnohé spriaznené šľachtické rody (grófovia zo Sv. Jura a Pezinka, Rozgonyovci, Stiborovci) nasledovali v staviteľských aktivitách aktuálne architektonické riešenia v staviteľských centrách. Parlerovské riešenia sa na západnom Slovensku uplatnili buď v pôvodnej forme, alebo sa postupne mierne transformovali, ale ich typologický základ sa zachoval aj v ďalších generáciách architektov. Na západné Slovensko sa riešenia dostali z Prahy, Budapešti, z Viedne (dôležitá bola sobášna politika kráľa Žigmunda, ktorého dcéra sa zosobášila s Albrechtom Habsburským) a z juhonemeckých oblastí. Mešťania tiež podporovali výstavbu kostolov a radnica bola dôležitou stavbou tejto spoločenskej vrstvy. Z metodologického hľadiska sú v práci uplatnené nové umelecko-historické prístupy, súvisiace s doteraz málo preskúmaným architektonickým dedičstvom rodu Parler na západnom Slovensku.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Erika Okruhlicová, Ph.D. 10.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Erika Okruhlicová, Ph.D. 209 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Erika Okruhlicová, Ph.D. 209 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Erika Okruhlicová, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Jan Beránek 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 935 kB