velikost textu

Odstavec jako kognitivní jednotka výstavby neliterárních textů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odstavec jako kognitivní jednotka výstavby neliterárních textů
Název v angličtině:
Paragraph as a Cognitive Unit of Non-Literary Texts
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Vanda Obdržálková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Radek Eichl, Ph.D.
Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D.
Id práce:
103673
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Translatologie (XTRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
syntaktická a tematická struktura odstavce, srovnatelné a paralelní texty, normy v překladu, koheze, koherence
Klíčová slova v angličtině:
Syntactic and thematic paragraph structure, comparable and parallel texts, norms in translation, cohesion, coherence
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem disertační práce je struktura odstavců v českých a španělských neliterárních textech a v překladech ze španělštiny do češtiny. Odstavec definujeme jako textovou a zároveň kognitivní jednotku, která se vyznačuje tematickou jednotou a vnitřní koherencí a hraje významnou roli jak při produkci, tak při interpretaci textu. Těžištěm disertační práce je empirická analýza celkem tří skupin neliterárních textů založená na trojím porovnání srovnatelných a paralelních textů. Prvním cílem této analýzy bylo zjistit, zda mezi španělskými a českými texty existují jazykově či kulturně podmíněné rozdíly v rozsahu odstavců a jejich tematické struktuře, na základě porovnání původních českých a španělských srovnatelných textů. V rámci kvantitativní analýzy se pro srovnání zaměřujeme rovněž na rozsah větných celků. Druhým cílem bylo popsat přístup překladatelů prostřednictvím popisu vztahu mezi jednotlivými originály a jejich překlady a následně porovnat překlady do češtiny s původními srovnatelnými českými texty. Na základě tohoto trojího porovnání jsme zjistili, do jaké míry se jednotlivé překlady na různých rovinách výstavby orientují na pól adekvátnosti či naopak na pól přijatelnosti. Dalším cílem translatologické analýzy bylo popsat faktory, které mohou přístup překladatelů ovlivňovat. Výsledky empirického výzkumu ukazují, že ve španělských a českých textech existují z hlediska rozsahu a tematické výstavby odstavců některé odlišné tendence. Stejně tak byly zjištěny rozdíly v průměrném rozsahu souvětí. Zároveň byly popsány i některé aspekty, ve kterých se španělské a české texty příliš neliší. Empirická analýza rovněž odhalila, že ve strukturaci textů existují značné individuální rozdíly mezi jednotlivými texty (i v rámci jednoho jazyka), které mohou souviset se specifickou funkcí textu, osobním stylem jednotlivých autorů a rovněž mohou být podmíněny obsahovou složkou. Z translatologického hlediska lze obecně konstatovat, že překladatelé mají tendenci kopírovat strukturu originálu, i když i v tomto směru byly zjištěny určité individuální rozdíly v přístupu jednotlivých překladatelů. Na úrovni větných celků je tato tendence méně výrazná než na úrovni odstavců. Klíčová slova: syntaktická a tematická struktura odstavce, srovnatelné a paralelní texty, normy v překladu, koheze, koherence
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The present thesis analyses the paragraph structuring of non-literary texts in Czech and Spanish and in translations from Spanish into Czech. Paragraph has been defined as a textual and cognitive unit, which is characterized by a unity of topic and inner coherence and plays an important role in text production and interpretation. The central part of the thesis presents the results of an empirical analysis of three groups of non-literary texts consisting in a three-stage comparison of comparable and parallel texts. The first aim of the analysis is to detect whether there are any culture-bound differences in paragraph length and thematic structure between comparable Spanish and Czech texts. The quantitative analysis was also focused on average length of sentences. The second aim is to describe the translators’ approach by comparing the translations with their respective originals. Subsequently, the translations were compared with comparable original Czech texts. Based on this comparison it has been determined to what extent the translations are oriented towards the pole of adequacy (reflecting the values of the source language), or on the contrary, towards the pole of acceptability (reflecting the values of the target language). A translation analysis attempts to describe the factors influencing the translators’ approach. The results of the empirical analysis indicate certain different tendencies in the structuring of Spanish and Czech texts in terms of paragraph length and thematic development. However, the analysis also revealed certain aspects that are common to both Spanish and Czech texts. The results also show certain differences between individual texts written in one language, which can be related to the specific text type, individual style of the author and also to the semantic content of the texts. As far as the translations are concerned, it has been found out that translators generally tend to copy the structure of the original, although there are certain differences in the approach of individual translators. This tendency is stronger at the paragraph level than at the sentence level. Keywords: Syntactic and thematic paragraph structure, comparable and parallel texts, norms in translation, cohesion, coherence
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vanda Obdržálková, Ph.D. 1.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vanda Obdržálková, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vanda Obdržálková, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Vanda Obdržálková, Ph.D. 452 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jana Králová, CSc. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Radek Eichl, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 239 kB