velikost textu

Školní média - tisk, rozhlas, televize, internet: na příkladu Olomouckého a Ústeckého kraje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Školní média - tisk, rozhlas, televize, internet: na příkladu Olomouckého a Ústeckého kraje
Název v angličtině:
School media-press,radio,internet:on an example of the "Olomouc" region
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Dana Smrčková
Vedoucí:
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Id práce:
103653
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
29. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
školní mediální aktivity, školní média, školní časopis, školní rozhlasové vysílání, školní televizní vysílání, školní internetová média, mediální gramotnost, mediální výchova, Olomoucký kraj, Ústecký kraj
Klíčová slova v angličtině:
school media production, school media, school magazine, school radio, school television, school internet media, media literacy, media education, region of Olomouc, region of Ústí nad Labem
Abstrakt:
Resumé Školní média tvoří specifické teritorium mediální krajiny, za určitých okolností je přitom lze považovat za organizační média, jež tvoří součást občanského mediálního sektoru, nebo za média alternativní. Ze školy potom činí svébytný typ veřejné sféry. V českém prostředí má tvorba školních médií poměrně dlouhou tradici. První školní média měla formu školních nebo třídních časopisů, které se začaly objevovat v polovině 19. století. Zpočátku vznikaly především z iniciativy žáků a studentů, jejich sepjetí se školou se v průběhu času proměňovalo a bylo ovlivňováno zejména školní praxí a politickou situací. Vydávání školních časopisů tak bylo podporováno, tolerováno, postihováno i podřizováno dohledu. Produkční mediální tvorba jakožto součást zárodečné podoby mediální výchovy se objevuje až v 80. letech 20. století. Po listopadu 1989 se spektrum školních médií rozšířilo. Vedle školních a třídních časopisů a příležitostných žákovských a studentských relací ve školním rozhlasu začalo být organizováno samostatné školní rozhlasové i televizní vysílání, s rozšířením informačně komunikační techniky se objevují školní internetová média. Rozvíjí se také další školní mediální aktivity, jako je přispívání žáků a studentů na web školy nebo jejich spolupráce s profesionálními médii. V souvislosti s diskusí o potřebě mediální výchovy a jejím začleňováním do výuky se tvorba školních médií a realizace dalších mediálních aktivit stává nástrojem utváření a rozvíjení mediální gramotnosti a začleňuje se do vzdělávacího procesu. Předkládaná práce mapuje povahu školní mediální krajiny Olomouckého a Ústeckého kraje. Ve školním roce 2007/2008 realizovalo nějakou formu školní mediální aktivity přes 55 procent škol primárního a sekundárního vzdělávání v Olomouckém kraji, přes 69 procent škol v Ústeckém kraji, ve školním roce 2008/2009 ji realizovalo téměř 75 procent škol Ústeckého kraje. V obou krajích je přitom nejčastější formou školní mediální aktivity tištěný časopis (základní školy) a spolupráce s médii (střední školy). Školní a třídní časopisy základních a středních škol Olomouckého a Ústeckého kraje akcentují témata spjatá se školním prostředím, naopak nereflektují oblast politiky. Příspěvky časopisů základních škol obou krajů mívají nejčastěji podobu článku, středoškoláci v Olomouckém kraji upřednostňují prózu, v Ústeckém kraji reportáž. Mezi nejobvyklejší překážky, které brání v realizaci školních mediálních aktivit je nezájem žáků a studentů, nedostatek času, málotřídní charakter školy nebo její zaměření na speciální vzdělávání.
Abstract v angličtině:
Summary School media create specific territory of media landscape. However in certain circumstances, they can be considered as organisational media, which forms a part of civil media sector, or as alternative media. School media create from school peculiar type of public sphere too. School media production has quite long tradition in the Czech environment. First school media have a form of school or class magazines, which have appeared in the mid of 19th century. At the beginning, they were made from initiative of pupils and students. Their closeness to school has been changed and influenced by school experience and political situation through time. As a result, publishing of school magazines has been supported, tolerated, afflicted, and subordinated to supervision. Production media output as a part of incipient form of media education has not appeared until 80s of 20th century. The spectra of school media has extended after the November 1989. Firstly, the organisation of independent school radio and television broadcasts has started, besides school and class magazines and occasional student’s broadcasts in school radio. Secondly, thanks to the extension of information and communicative technology, the new type, school internet media has emerged. Finally, there is the enlargement of other types of school media production like a contribution of pupils and students on school’s web page or their cooperation with professional media. In the context of debate about the need for media education and its implementation into class work, the production of school media and realization of another media production is becoming a tool to creation and development of media literacy and integrates into the educational process. The presented work maps the characteristics of school media in the regions of Olomouc and Ústí nad Labem. In the academic year 2007/2008 some kind of school media production has been implemented by 55 percent of primary and secondary education in the region of Olomouc, more than 69 percent of schools in the region of Ústí nad Labem. Moreover, in the academic year 2008/2009 the percentage has increased in the region of Ústí nad Labem to 75 percent. The most common form of school media production is printed magazine (primary schools) and cooperation with media (secondary schools) in both regions. School and class magazines of primary and secondary schools from the regions of Olomouc and Ústí nad Labem accents the themes associated with school environment. On the contrary, they do not reflect politics. The contribution of primary school magazines from both regions tends to have form of articles. High school students in the Olomouc region prefer prose, in the Ústí region report. Among the most common obstacles, that hinder the realization of school media production are lack of the interest on the part of pupils and students, lack of the time, small-class character of schools or its focus on specialized education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dana Smrčková 1.19 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Dana Smrčková 901 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dana Smrčková 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dana Smrčková 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 473 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 473 kB