velikost textu

Rozkladné mediální technologie - teorie a aplikace na české mediální prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozkladné mediální technologie - teorie a aplikace na české mediální prostředí
Název v angličtině:
Disruptive media technologies – theories and application to the Czech media environment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Mgr. Petra Kyjonková
Vedoucí:
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Oponent:
Ing. Jana Gibarti, PhD.
Id práce:
103646
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSR)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
29. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Média, technologie, inovace, nová média, internet, noviny, Lidové noviny
Klíčová slova v angličtině:
Media, technologies, innovation, new media, internet, newspapers, Lidové noviny
Abstrakt:
Rigorózní práce „Rozkladné mediální technologie – teorie a aplikace na české mediální prostředí“ pojednává o konceptu rozkladných technologií, který vychází z ekonomického modelu kreativní destrukce otce zakladatele teorie inovací Josepha Aloise Schumpetera. Ačkoli Schumpeter popisoval nepříznivé vlivy inovací na stávající struktury trhu už na počátku 20. století, mediální studia je objevila až v modelu jiného ekonoma Claytona Christensena z roku 1995. Na konci minulého století, s počátkem rozvoje internetu, tedy vznikaly na základě obchodního modelu mediálních firem první studie zkoumající rozkladný dopad nových komunikačních kanálů na ty staré. Tato rigorózní práce pak přenáší tyto úvahy do českého mediálního prostředí, které je ovšem dosud silně poznamenáno transformací započatou před dvaceti lety. Ukazuje, jaký má přeměna vliv na inovační proces a proč je nutné zkoumat ji v postkomunistických zemích odděleně. Práce poté analyzuje dopad internetu jako nového média na trh periodického tisku. Speciálně pak diskutuje soužití internetového a tištěného vydání Lidových novin, které v mnohém odhaluje slabiny a možnosti českých seriózních deníků a jejich internetových vydání jako celku. Z důkladného rozboru vztahů obou mediálních technologií pak vyplývají i základní prognózy dalšího rozvoje médií se speciálním důrazem na otázku, zda mohou noviny přežít věk internetu.
Abstract v angličtině:
Rigorous thesis „Disruptive media technologies – theories and application to the Czech media environment“ deals with a concept of disruptive technologies, which results from the economical model of creative destruction made by founder of innovation theories Joseph Alois Schumpter. Although he had described adverse impact on present market structure at the beginning of 20th century, media studies revealed them lately, precisely in the year 1995 in an economical model of another economist Clayton Christensen. In the late 20th century, with the evolution of the internet, first studies based on media corporations’ trade model have investigate disruptive impact of new communication channels on the older ones. This rigorous thesis transmits these analyses onto Czech media environment, which is still strongly affected by the transformation process started 20 years ago. It illustrates the influence of the whole transmutation on the innovation process and the reason why it is so necessary to examine it separately for all Post-communist countries. This work then discusses the impact of internet as a new sort of media on the market, especially analyzing the symbiosis of the internet version and the printed version of the Lidové noviny journal, and unfolds the weak points and the potentials of this co-existence, not only in the case of Lidové noviny, but of all Czech respectable diaries and their internet versions. The regression model then gives a basic prognosis of further development of media in general; with a strong accent on matter whether printed media can survive in the era of internet.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Petra Kyjonková 3.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Petra Kyjonková 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Petra Kyjonková 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jana Gibarti, PhD. 35 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 275 kB