velikost textu

Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918-1935)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918-1935)
Název v angličtině:
President Masaryk as an anonymous journalist (1918-1935)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Richard Vašek, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Josef Harna, CSc.
doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc.
Id práce:
103631
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato disertační práce se zabývá literární a žurnalistickou činností prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, kterou se pokoušel ovlivňovat veřejné mínění a vstupoval do aktuálních sporů na nejrůznější témata. Předmětem našeho zájmu je především jeho anonymní publicistika, tedy články a komentáře, které psal pod různými šiframi nebo je publikoval nepodepsané. V tom Masaryk navazoval na svou dřívější činnost válečnou a předválečnou. Po válce však nabylo toto Masarykovo působení zcela jiných rozměrů, neboť již nemohl vystupovat jen jako soukromá osoba. Byl především vnímán jako hlava státu. Jeho politická funkce se tak počala křížit s Masarykovým zvykem vyjadřovat veřejně svoje názory k různým věcem a vstupovat do aktuálního politického a kulturního dění. Tento rozpor, který byl limitován i formálním vymezením pravomocí prezidenta republiky, se Masaryk pokoušel vyřešit (či obcházet) uveřejňováním anonymních článků. V těchto textech se mohl vyjadřovat s daleko větší mírou svobody a otevřenosti, než si mohl dovolit v podepsaných článcích nebo oficiálních projevech. Předkládaná práce si tedy klade za cíl nejen podchytit a shromáždit, ale též analyzovat a interpretovat tuto prezidentovu aktivitu, včetně popisu zázemí a mechanismů, kterými prezident touto cestou realizoval své zásahy do veřejného dění. Práce by se měla také vyrovnat s problematikou Masarykova autorství těchto textů i dalších, které byly někdy prezidentovi připisovány. Disertační práce je členěna do pěti kapitol, které by měly tuto prezidentovu činnost přiblížit z různých úhlů pohledu. První kapitola je věnována klíčové části Masarykovy anonymní publicistiky, tedy článkům, kterými zasahoval do nejrůznějších politických zápasů. V úvodu je též naznačen širší kontext těchto aktivit, například postavení prezidenta v politickém systému nebo struktura a fungování médií v ČSR. Dalším okruhem prezidentova zájmu bylo sledování kulturního dění, zvláště moderní krásné literatury. Mnoho zahraničních titulů také Masaryk českým čtenářům přiblížil v řadě anonymních literárních recenzí. V další části práce je blíže popsáno zázemí, které prezidentovi vůbec umožňovalo tuto skrytou žurnalistickou činnost vykonávat. Byli do ní zasvěceni téměř všichni blízcí Masarykovi spolupracovníci, z nichž někteří byli zároveň i spoluautory jeho textů. Čtvrtá kapitola podává shrnutí prezidentovy anonymní publicistiky včetně přehledů používaných šifer a rozvrstvení periodik, v nichž byly tyto texty uveřejněny. Pátá kapitola pak přibližuje „druhý život“ Masarykovy anonymní publicistiky, který se začal odvíjet bezprostředně po jeho smrti na podzim 1937. Tehdy vydaná edice prezidentových nepodepsaných článků iniciovala velkou tiskovou polemiku, v níž se prezidentovi příznivci i odpůrci pokusili vyrovnat s Masarykovými skrytými zásahy do veřejného života.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on the literary and journalistic works of Czechoslovakia’s first president, Tomáš Garrigue Masaryk – how he attempted to influence public opinion through them and entered into the current disputes on various topics. The main interest of this thesis is his anonymous journalistic output, i.e. articles and commentaries that he wrote under different initials, or were published anonymously. In these writings, Masaryk continued his previous wartime and pre-war activities. After the war, however, they took on completely different proportions since he couldn’t remain a purely private person. He was seen primarily as the head of the state. His political function thus began to intersect with his tendency to express his opinions on various topics in public and enter into the current political and cultural arena. Masaryk tried to overcome (or circumvent) this contradiction, which was limited by the formal delimitation of the powers of the president of the republic, by publishing anonymous articles. In these texts he could express hismelf more freely and openly than he could in signed articles or official speeches. The goal of this thesis is not only to capture and collect, but also to analyze and interpret the president’s output, including the description of the background and the mechanisms, with which the president conducted his interventions into public affairs. It also strives to tackle the issue of Masaryk’s authorship of these and other texts, which were sometimes attributed to the president. It is divided into five chapters, which analyze the president’s output from various perspectives. The first chapter is devoted to the key parts of Masaryk’s anonymous journalistic works, i.e. articles that he wrote in order to intervene in various political disputes. The introduction also sets the texts into a wider context, for example the president’s standing in the political system or the structure and way in which the media worked in the Czechoslovak republic. The president also took an interest in literature and culture, paying particular attention to modern novel writing. Masaryk introduced Czech readers to many foreign books in a series of anonymous literary reviews. In another section of the thesis, the background which allowed the president to secretly work as a journalist is discussed. Almost all of Masaryk’s closest colleagues, some of whom were also co-authors of his texts, were aware of his activities. The fourth chapter summarizes the president’s anonymous journalism, including overviews of the initials he used and the categorization of periodicals, in which the texts where published. The fifth chapter analyzes the „second life“ of Masaryk’s anonymous journalism, which began immediately after his death in the autumn of 1937. The publication of an edition of the president’s unsigned articles started a polemic in the press, in which the president’s supporters and opponents attempted to come to terms with Masaryk’s secret interventions into public life.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Richard Vašek, Ph.D. 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Richard Vašek, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Richard Vašek, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Josef Harna, CSc. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc. 83 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 181 kB