velikost textu

Kompetence a moc pedagoga ve výchovně vzdělávacím procesu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kompetence a moc pedagoga ve výchovně vzdělávacím procesu
Název v angličtině:
Competence and power of teachers in the educational process
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Blanka Vávrová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Oponenti:
Milan Valenta
doc. PhDr. Jan Slavík, CSc.
Id práce:
103587
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPED)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 12. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt VÁVROVÁ, Blanka. Kompetence a moc pedagoga ve výchovně vzdělávacím procesu. Praha: Univerzita Karlova; Filozofická fakulta; katedra pedagogiky; obor pedagogika. 2011, 168 s. Dizertační práce. Je podán nástin problematiky umělecky orientovaného výchovně vzdělávacího procesu jako prostředku pro optimální uplatňování pedagogické moci a profesní kompetentnosti. Zvolená forma umělecké činnosti pracuje s víceúrovňovou motivační atraktivitou práce v divadelním souboru. Tomu odpovídá informační komplexnost zvolené tématiky. Umožňuje, aby byly informace zpracovány nejen z hlediska vymezení pojmů a následné filozofické analýzy, ale i prožitkově praktickým doložením. Základní výzkum se orientuje na moc a kompetenci pedagoga, která může významným způsobem ovlivňovat a v rámci trvalého působení i předurčovat sociální rehabilitaci a prognostiku handicapovaného dítěte. Klíčová slova: moc, kompetence, výchovně vzdělávací proces, handicap, umění, divadlo
Abstract v angličtině:
Abstract VÁVROVÁ, Blanka. Competence and Power of Teachers in the Educational Process. Prague: Charles University; Faculty of Arts; Department of Education; Pedagogy. 2011, 168 pgs. Doctoral thesis. The thesis discusses the issues of art-oriented educational process as a means for effective application of pedagogical powers and professional competence. The selected form of art activity makes use of multilevel motivational appeal of working in a theatre company. This corresponds to the informative complexity of the chosen theme. It allows to process the information not only in terms of definitions and subsequent philosophical analysis, but also by experiential practical proof. Basic research focuses on the power and competence of a teacher, which can significantly affect the predetermine social rehabilitation of the handicapped child. Key words: power, competence, educational process, disability, arts, theatre
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Blanka Vávrová, Ph.D. 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Blanka Vávrová, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Blanka Vávrová, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jaroslav Koťa 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta Milan Valenta 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Slavík, CSc. 125 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 40 kB