velikost textu

Feministická rekonstrukce kritického konceptu péče Emancipace žen a globální spravedlnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Feministická rekonstrukce kritického konceptu péče Emancipace žen a globální spravedlnost
Název v angličtině:
Feminist Reconstruction of a Critical Concept of Care Emancipation of Women and Global Justice
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Oponenti:
Gerlinda Šmausová
prof. Dr. phil. Mariana Szapuová
Id práce:
103569
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 11. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra sociologie Feministická rekonstrukce kritického konceptu péče Emancipace žen a globální spravedlnost Zuzana U h d e Abstrakt disertační práce Autorka v disertační práci prezentuje feministickou rekonstrukci konceptu péče ve světle globalizačních procesů a proměn pozdně moderních společností. Metodologicky práce vychází z metod současné kritické teorie společnosti. Termín re-konstrukce odkazuje na interpretaci, v níž se autorka na společenskou formu péče dívá z hlediska sociálně zneuznaných aktérek globalizačních procesů. Autorka nejprve předkládá rozbor přístupů a východisek teoretiček, které reprezentují hlavní orientace feministické teorie péče, přičemž se zaměřuje především na přístupy, jež překonávají paradigma práce. Konkrétně po náčrtu historických východisek feministické teorie péče v existencialismu a marxismu se zaměřuje na feministickou etiku péče Joan Tronto a Virginie Held a kritickou teorii péče Iris M. Young. Poté přistupuje k hlavní analýze disertační práce, v níž autorka kriticky analyzuje a vysvětluje společenskou formu péče v západní pozdně moderní společnosti. Současné tendence obecně charakterizuje jako proces deformované emancipace. Tuto diagnózu podrobně rozpracovává prostřednictvím kritického rozboru konkrétních procesů v podobě komodifikace péče a transnacionálních praktik péče, který aplikuje na kritiku instituce nájemní domácí péče jako paradigmatický příklad těchto procesů. Následně rozbory deformované emancipace zasazuje do kontextu vývoje globálního ekonomického a sociálního řádu a v komparativní perspektivě interpretuje normativní předpoklady globální spravedlnosti formulované z pozic feministické etiky péče (Fiona Robinson) a kritické teorii péče (Iris M. Young). Z těchto rozborů poté vyvozuje předpoklady emancipace žen v globálním kontextu. V závěru souhrnně prezentuje rekonstrukci kritického konceptu péče a jeho významu v úsilí o artikulaci principů globální spravedlnosti. vedoucí práce: Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 2011 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra sociologie Feminist Reconstruction of a Critical Concept of Care Emancipation of Women and Global Justice Zuzana U h d e Abstract of the thesis The author presents a feminist reconstruction of a critical concept of care in the light of globalizing processes and changes of late modern societies. The methodological approach is based on methods of contemporary Critical theory of society. The notion of re-construction refers to interpretation in which the author looks at social form of care from the perspective of socially misrecognized actors of globalizing processes. The author, firstly, discusses approaches and foundations of theorists who represent main interpretations of feminist theory of care; she focuses mainly on approaches overcoming the paradigm of labour. Specifically, after the outline of historical points of departures of feminist theory of care in existentialism and Marxism, she focuses on feminist ethics of care of Joan Tronto and Virginia Held and Iris M. Young‘s Critical theory of care. Afterwards she develops the main analysis of the thesis in which the author critically analyzes and explains social form of care in Western late modern society. She characterizes contemporary tendencies as process of distorted emancipation. She develops this more abstract diagnosis by critical analysis of concrete processes, specifically commodification of care and transnational care practices. Subsequently she applies it on the critique of the institution of hired domestic care as a paradigmatic example of these processes. Lastly, she presents a connection of the analysis of distorted emancipation and the development of global economic and social order and she interprets in comparative perspective normative conditions of global justice developed within feminist ethics of care by Fiona Robinson and critical theory of care by Iris M. Young. She draws a conclusion on prerequisite of emancipation of women in global context. In the conclusion, she summarizes the reconstruction of a critical concept of care and its relevance in the effort to articulate principles of global justice. Supervisor: Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 2011
Abstract v angličtině:
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra sociologie Feministická rekonstrukce kritického konceptu péče Emancipace žen a globální spravedlnost Zuzana U h d e Abstrakt disertační práce Autorka v disertační práci prezentuje feministickou rekonstrukci konceptu péče ve světle globalizačních procesů a proměn pozdně moderních společností. Metodologicky práce vychází z metod současné kritické teorie společnosti. Termín re-konstrukce odkazuje na interpretaci, v níž se autorka na společenskou formu péče dívá z hlediska sociálně zneuznaných aktérek globalizačních procesů. Autorka nejprve předkládá rozbor přístupů a východisek teoretiček, které reprezentují hlavní orientace feministické teorie péče, přičemž se zaměřuje především na přístupy, jež překonávají paradigma práce. Konkrétně po náčrtu historických východisek feministické teorie péče v existencialismu a marxismu se zaměřuje na feministickou etiku péče Joan Tronto a Virginie Held a kritickou teorii péče Iris M. Young. Poté přistupuje k hlavní analýze disertační práce, v níž autorka kriticky analyzuje a vysvětluje společenskou formu péče v západní pozdně moderní společnosti. Současné tendence obecně charakterizuje jako proces deformované emancipace. Tuto diagnózu podrobně rozpracovává prostřednictvím kritického rozboru konkrétních procesů v podobě komodifikace péče a transnacionálních praktik péče, který aplikuje na kritiku instituce nájemní domácí péče jako paradigmatický příklad těchto procesů. Následně rozbory deformované emancipace zasazuje do kontextu vývoje globálního ekonomického a sociálního řádu a v komparativní perspektivě interpretuje normativní předpoklady globální spravedlnosti formulované z pozic feministické etiky péče (Fiona Robinson) a kritické teorii péče (Iris M. Young). Z těchto rozborů poté vyvozuje předpoklady emancipace žen v globálním kontextu. V závěru souhrnně prezentuje rekonstrukci kritického konceptu péče a jeho významu v úsilí o artikulaci principů globální spravedlnosti. vedoucí práce: Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 2011 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra sociologie Feminist Reconstruction of a Critical Concept of Care Emancipation of Women and Global Justice Zuzana U h d e Abstract of the thesis The author presents a feminist reconstruction of a critical concept of care in the light of globalizing processes and changes of late modern societies. The methodological approach is based on methods of contemporary Critical theory of society. The notion of re-construction refers to interpretation in which the author looks at social form of care from the perspective of socially misrecognized actors of globalizing processes. The author, firstly, discusses approaches and foundations of theorists who represent main interpretations of feminist theory of care; she focuses mainly on approaches overcoming the paradigm of labour. Specifically, after the outline of historical points of departures of feminist theory of care in existentialism and Marxism, she focuses on feminist ethics of care of Joan Tronto and Virginia Held and Iris M. Young‘s Critical theory of care. Afterwards she develops the main analysis of the thesis in which the author critically analyzes and explains social form of care in Western late modern society. She characterizes contemporary tendencies as process of distorted emancipation. She develops this more abstract diagnosis by critical analysis of concrete processes, specifically commodification of care and transnational care practices. Subsequently she applies it on the critique of the institution of hired domestic care as a paradigmatic example of these processes. Lastly, she presents a connection of the analysis of distorted emancipation and the development of global economic and social order and she interprets in comparative perspective normative conditions of global justice developed within feminist ethics of care by Fiona Robinson and critical theory of care by Iris M. Young. She draws a conclusion on prerequisite of emancipation of women in global context. In the conclusion, she summarizes the reconstruction of a critical concept of care and its relevance in the effort to articulate principles of global justice. Supervisor: Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 2011
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D. 868 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta Gerlinda Šmausová 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. phil. Mariana Szapuová 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 28 kB