velikost textu

Staročeské glosy ve středověkých hebrejských rabínských spisech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Staročeské glosy ve středověkých hebrejských rabínských spisech
Název v angličtině:
Old Czech Glosses in Medieval Hebrew Rabbinic Writings
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Lenka Uličná
Školitel:
doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.
prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc.
Id práce:
103568
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra Blízkého východu (21-UBVA)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Jazyky zemí Asie a Afriky (XJAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kenaanština – středověká čeština – židovské jazyky – cizojazyčné glosy – leazim – rabínská literatura – jazyková identita – glosy – komentářová literatura
Klíčová slova v angličtině:
Canaanic – medieval Czech language – Jewish languages – glosses – leazim – Rabbinic literature – language identity – commentary literature
Abstrakt:
Abstrakt disertační práce Lenka Uličná Tato práce si klade za cíl představit a interpretovat staročeské tzv. kenaanské glosy dochované ve středověkých rabínských hebrejsky psaných spisech, a to v textech ʿArugat ha-bośem autora Avrahama ben ʿAzriela, v komentáři k Maḥzoru norimberskému a ve spise Or zaruaʿ autora Jicḥaḳa ben Mošeho. Doposud byly lingvistické analýzy tohoto jazykového materiálu založeny na čtení glos, jak je uvádějí edice. Předkládaná práce vychází z analýzy rukopisných verzí glos a významným způsobem tak zpřesňuje dosavadní bádání. Otázku tzv. kenaanských glos chápeme především jako otázku sociolingvistickou, čemuž odpovídají i použité metody: nutná předcházející jazykovědná práce však vyžadovala využít metody paleografické a analytické metody diachronní lingvistiky. Výsledky této analýzy prezentované prostřednictvím slovníkových hesel jsme pak použili při charakteristice tzv. kenaanského jazyka a jeho postavení vzhledem k tzv. jazykům židovským na jedné straně a k češtině křesťanské majority na straně druhé. Glosa je mj. projevem bilingvismu produktora textu. Ten si je vědom nedostatečnosti jednoho jazyka a s intencí zabezpečit porozumění jistému výrazu v původním textu využívá jinojazyčnou glosu tak, že ji do textu zakomponuje, nebo ji použije v pomocné větné konstrukci, nebo pod. Jazykový kontakt může přispívat ke vzniku jazyka nového, avšak vnější i vnitřní podmínky způsobují, že různé jazyky se v obdobných situacích chovají různě: zatímco např. jidiš se vyvinulo ve svébytný jazyk, jiné jazyky, které si Židé v dějinách osvojili, touto cestou nešly. Tak také ze srovnávací analýzy vyplynulo, že neexistují závažné důvody, proč by měl být. tzv. kenaanský jazyk doložený ve výše zmíněných dílech pokládán za samostatný židovský jazyk,nebo za etnolekt češtiny, případně za její religiolekt. Jedinou výraznější odlišností dochovaného materiálu vůči křesťanské češtině je použité hebrejské písmo; u ostatních drobných odchylek glos od předpokládaného systému češtiny ve 13. století nabízíme různé interpretace. Žádná z těchto odchylek nenarušuje pružnou stabilitu staročeského jazykového systému. Tzv. kenaanské glosy jsme se v této práci pokusili představit jako významné doklady nejranější fáze staré češtiny, jako staročeské glosy psané hebrejským písmem, které by bohemistika měla už dnes na základě předložené komplexní interpretace přijmout za své. Obdobně by měly být středověké hebrejsky psané spisy českých židovských autorů vnímány jako součást dějin české literatury, stejně jako je tomu např. v případě spisů latinských. Staročeské glosy zaznamenané hebrejským písmem posouvají hranice české jazykové identity, dávají nový rozměr dějinám českého jazyka i české literatury. Obohacují je o kapitolu z počátků české historie a vzdělanosti a doplňují jazykový obraz středověké české společnosti, na němž se doposud podílely památky staročeské, staroslověnské a latinské. Klíčová slova kenaanština – středověká čeština – židovské jazyky – cizojazyčné glosy – leazim – rabínská literatura – jazyková identita – glosy – komentářová literatura
Abstract v angličtině:
Abstract of the dissertation Lenka Uličná This study aims to present and interpret the Old Czech (so-called Canaanic) glosses preserved in medieval Hebrew rabbinic writings Arugath ha-bosem by Abraham ben Azriel, Or zarua by Isaac ben Moses and in the commentary to the Mahzor Nuremberg. So far, linguistic analyses of this language material have been based on the editions. The present work analyzes manuscript versions of the glosses and significantly refines the research. We consider the so-called Canaanic glosses primarily as a sociolinguistic subject and this attitude influenced the selection of methods used in this study. Due to the character of the language material, we had to combine the sociolinguistic methods with methods of contrastive linguistics, paleographic methods and analytical methods of diachronic linguistics. The results of this analysis are presented in dictionary entries and they provide a basis for the following characterization of the so-called Canaanic language and its position towards the so-called Jewish languages on the one hand and towards the Czech language of the Christian majority, on the other. The gloss is i.a. a manifestation of bilingualism of the productor of the text. Being aware of the insufficiency of one language he tries to secure the understanding of a certain term in the original text and thus he uses an expression from another language. The language contact may contribute to the emergence of a new language, however, external and internal conditions cause different languages to behave differently in similar situations: whereas e.g. the initial Judaeo-German dialects developed into a separate language, Yiddish – other languages adopted by Jews did not go this way. Now, the comparative analysis showed that there are no compelling reasons to treat the so-called Canaanic language documented in the above mentioned works as a separate Jewish or Judeo- language, as a specific Czech Jewish ethnolect or as a Czech Jewish religiolect. The only significant difference between the researched language material and the Christian Czech is the Hebrew script used to record it. The other minor deviations of the glosses from the expected Czech language system of the 13th century can be interpreted within the “elastic stability” of the language system. In the present work, we aimed to present the so-called Canaanic glosses as an important part of the earliest stages of Old Czech, as Old-Czech glosses recorded in Hebrew script, which should be accepted as such by Bohemicists. Similarly, medieval Hebrew writings written by Czech Jewish authors should be perceived as a part of the history of the Czech literature, similarly to e.g. the Latin writings. The Old-Czech glosses recorded in Hebrew script push the boundaries of the Czech language identity and give a new dimension to the history of the history of the Czech language and the Czech literature. They enrich both with a chapter from the very beginning of the Czech history and the Czech scholarship and they complete the linguistic picture of the medieval Czech society, which has been so far constituted exclusively by Old Czech, Church Slavonic and Latin texts. Key words Canaanic – medieval Czech language – Jewish languages – glosses – leazim – Rabbinic literature – language identity – commentary literature
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Lenka Uličná 3.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Lenka Uličná 535 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Lenka Uličná 372 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Lenka Uličná 1.07 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. 233 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc. 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 110 kB