velikost textu

Developing communicative competence through online discussion tasks: computer mediated communication and the skill of writing

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Developing communicative competence through online discussion tasks: computer mediated communication and the skill of writing
Název v češtině:
Rozvíjení komunikační kompetence pomocí online diskusních úkolů: počítačem zprostředkovaná komunikace a dovednost psaní
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. František Tůma, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.
Olga Dontcheva Navratilova
Id práce:
103560
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Didaktika konkrétního jazyka (XDKJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
komunikační kompetence, blended learning, sociálně-konstruktivistické teorie učení, syntaktická složitost, přesnost, plynulost, žákovský korpus, případová studie
Klíčová slova v angličtině:
communicative competence, blended learning, social constructivist learning theories, syntactic complexity, accuracy, fluency, learner corpus, case study
Abstrakt:
Předkládaná disertační práce se zabývá rozvíjením a rozvojem komunikační kompetence v oblasti psaní v blended learning kurzu u studentů angličtiny jako cizího jazyka. Práce se zaměřuje na konceptualizaci procesů rozvíjení komunikační kompetence u studentů v tericárním vzdělávání a na měření výsledků těchto procesů, dále také na používání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve výuce cizích jazyků. Základní výzkumnou otázkou bylo, zda se komunikační kompetence u studentů změnila po použití sady online diskusních úkolů, a pokud ano, jakým způsobem. Jako vhodný výzkumný design byla zvolena případová studie, ve které 18 studentů v kurzu angličtiny jako cizího jazyka na úrovni A2 dle SERRJ participovalo ve třech diskusních úkolech provedených online za použití asynchronního diskusního fóra. Projektování diskusí vycházelo ze sociálně-konstruktivistických teorií učení. Metody sběru a analýzy dat zahrnovaly pre- a post-testy, žákovský korpus založený na textech napsaných studenty ve dvou online diskusích a analýzu tohoto korpusu, a dotazníkové šetření. Výsledky ukázaly, že se u studentů celková úroveň komunikační kompetence v oblasti psaní zlepšila. Konkrétně při porovnání textů psaných studenty na začátku a na konci semestru došlo ke zvýšení syntaktické složitosti a dále došlo ke zlepšení vnímané plynulosti psaní. Tato zjištění podporují předpoklad, že aktivní zapojení studentů do online diskusních úkolů vede k rozvoji jejich komunikační kompetence. Nicméně v oblasti jazykové přesnosti se výsledky jeví jako neprůkazné, zvláště v oblasti morfologických chyb v časech.
Abstract v angličtině:
This dissertation deals with the developing and development of EFL learners’ communicative competence in writing in a blended learning course. The dissertation addresses issues related to the conceptualization of developing communicative competence and measuring learners’ progress as well as using ICT in foreign language teaching. The underlying research question was whether learners’ communicative competence changed after using a series of online discussion tasks, and if so, in what manner. The empirical research was conducted as a case study in which 18 learners in an EFL course at the CEFR A2 level participated in three discussion tasks conducted online, using asynchronous discussion forum. The discussions were built on social constructivist learning theories. Methods of data collection and analysis included pre- and post-tests, learner corpus compiled from the texts written by the students in two online discussions and its analysis, and a questionnaire survey. The results showed that learners’ overall level of communicative competence in writing improved. Specifically, the syntactic complexity of learners’ language produced at the beginning and at the end of the course increased and learners’ perceived fluency in writing improved. These findings support the claim that learners’ active participation in online discussion tasks develops their communicative competence. However, the results in the field of language accuracy remain inconclusive, especially in the area of morphological tense errors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. František Tůma, Ph.D. 2.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. František Tůma, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. František Tůma, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D. 290 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D. 183 kB
Stáhnout Posudek oponenta Olga Dontcheva Navratilova 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 178 kB