velikost textu

Československá redakce Radio Free Europe: historie a vliv na československé dějiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Československá redakce Radio Free Europe: historie a vliv na československé dějiny
Název v angličtině:
The Czechoslovak desk of the Radio Free Europe: Its development and impact on the Czechoslovak history
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Oponenti:
PhDr. Petr Blažek, Ph.D.
PhDr. prof. Miloš Trapl, CSc.
Id práce:
103550
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 11. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Balony, cenzura, Československo, emigrace, exil, Komunistická strana Československa, Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, kultura, letáky, náboženství, Národní výbor pro svobodnou Evropu, politika, propaganda, Rada pro zahraniční rozhlasové vysílání, Rádio Svoboda, Rádio Svobodná Evropa, rozhlasové vysílání, Státní bezpečnost, Studená válka, technické rušení, USA, Ústřední zpravodajská služba, zahraniční vysílání.
Klíčová slova v angličtině:
Baloons, censorship, Czechoslovakia, emigration, exil, Communistic party of Czechoslovakia, Conference on Security and Cooperation in Europe, culture, leaflets, religion, National Committee for Free Europe, politics, propaganda, Board for International Broadcasting, Radio Liberty, Radio Free Europe, broadcasting, State Security Service, Cold War, jamming, USA, Central Intelligence Agency, international broadcasting
Abstrakt:
Resumé Tématem diserta práce je vývoj a významčeskoslovenské odd ční ělení Rádia Svobodná Evropa (Radio Free Europe) v období 1950-1994. Vysílání m v dobách znemožn svobodného ělo ění přístupu ob ů k informacím zcela mimořádný a dosud málo odborn prozkoumaný význam. čan ě Po převzetí moci vČeskoslovensku komunistickou stranou v únoru 1948 bylo jedním z prvních čin nové moci nastolení přísné cenzury medií a jejich ideologické ovládnutí. ů K narušení této informa blokády za ční čaly postupemč ze zahrani í mimo jiné p asu č ůsobit rozhlasové stanice. Byly to bu ji existující státní, oficiální stanice nebo formáln nevládní ďž ě Rádio Free Europe. Základní otázkou je postavení rozhlasového vysílání jako nástroje politického soupeření mezi dv ěma bloky v dob studené války a případného vývoje tohoto ě přístupu. Zrod vysílání v českém a slovenském jazyce byl komplikovaný. RFE vzniklo jako platforma exilu s programem osvobozeníČeskoslovenska od vlády KS Programová orientace stanice Č. ale podléhala politickým vliv z USA i m ům ěnící se politické situaci. Specifické postavení RFE spočívalo ve formální nezávislosti a odstupu od politické linie vládních stanic, jako byla například stanice Hlas Ameriky. Od počátku včs. redakci zaujímali výrazné místo exulanti, často významné osobnostičeské a slovenské kultury a politiky. V prvé řad je nutno ě jmenovat Ferdinanda Peroutku, Pavla Tigrida, JanaČ epa, Julia Firta. Uprchlíci, kteří spojili sv život s prací v těchto médiích v ůj ědom odmítali úplnou asimilaci v cizin a z ě ě ůstali přes všechny obtí e spojeni sČeskoslovenskem. Disertace se v ž ěnuje i srovnání RFE s dal ími zahrani ními š č rozhlasovými stanicemi. Pozornost je věnována i tiskovým kampaním v padesátých letech, které se v dob uzavření ě hermetického hranic odehrávaly s využitím leták a balon Tyto kampan napojené úzce na ů ů. ě rozhlasové vysílání představují nejaktivn ší pokus o protikomunistickou aktivizaci domácího ěj obyvatelstva a na územíČeskoslovenska smřovaly nejmasov ě ěji. Za nemén d žitou problematiku je nutno pova ě ůle žovat dosud nezpracované téma recepce vysílání vČeskoslovensku jak oficiální tak neoficiální sférou spole čnosti a související odezvy v celém možném spektru. Vliv informací zprostředkovaných RFE nemohl izolovan bez ě dal ích faktor dosáhnout významné zm š ů ěny. Z dlouhodobé perspektivy kultivace spole čnosti a v momentech společenské aktivizace byl význam vysílání nepřehlédnutelný. Nepřímým d ůkazem vlivu RFE vČeskoslovensku je silná negativní odezva politické a státní moci. Represe probíhaly jak proti vlastní rozhlasové stanici v zahrani í tak i proti č posluchaům, především těm, kteří na vysílání aktivn reagovali – komentovali jej, roz řovali č ě ši informace, posílali Rádiu Svobodná Evropa dopisy či jim telefonovali. Nejpatrn ší a ěj nejvytrvalejší formou reakce re žimu bylo rušení vysílaného signálu RFE. Podobn ě nepřehlédnutelné byly i propagandistické kampan re ě žimu a desinforma kampan ční ě. Po listopadu 1989 hledala RFE svoje místo v procesu transformace a po pom ě složitém ěrn vývoji je našla zpočátku v pomoci demokratickým zm ěnám v Evrop a pozd ve služb svobod ě ěji ě ě slova v dalších zemích sv ěta.
Abstract v angličtině:
Summary The disertation is focused on development and importance of the Czechoslovak desk of the Radio Free Europe in period between 1950 and 1994. This broadcasting have gained in time of strong censorship significant and till now unresearched importance. In February 1948 the Communist party took power in the Czechoslovakia. After that Czech and Slovak democratic politicians had left country to the West. They wanted to break the isolation of people living behind the Iron Curtain and promote restoration of democracy in their homeland. In 1949 was in the USA established the National Committee for Free Europe as fomally independent citizens association. As its most known activity had became the Radio Free Europe (RFE). This radio station had became an important tool for political strugle between two blocks in time of the Cold War. The basic qestion is what real position RFE broadcasting have reached in this struggle. The estabilishing of foreign broadcasting to the Czechoslovakia was very difficult task. RFE started its activity as exiles platform for purpose of liberation the Czechoslovakia from rule of the Communistic Party regime. The programming position of the RFE was in reality influented by american politicians and was depending on changing global political conditions as well. The unique position of the RFE consisted in formal independence and distance on government political guidences. Oposite example is the Voice of America. The exiles at beginning took part important positions in the desk and significant personalities of Czech and Slovak culture and political life as well. At first place is neccesary mention names of Ferdinand Peroutka, Pavel Tigrid, JanČe or Julius Firt. The refugees, who had p joined their lifes with work in such kind of radio station had refused assimilation abroad and stayed in touch with their homeland. This disertation is focused comparing between the RFE and others foreign broadcasting stations as well. In time of closed borders in fifties also several leaflets campaignes took place. Such campaignes, coordinated with broadcasting of the RFE, represent the most active attempt to stimulate citizens resistance against the Communist regime. As very important I regarding issue of broadcasting reception in target area as well. Question of reception and reaction are significant from oficial political side and from citizens and also subsequent response in whole thinkable spectrum. The RFE broadcasting impact alone could not achieve collapse of totalitarian regime. But in long-term perspective was importance of the daily RFE broadcasting significant. This statement is valid particulary for the last period of regime existence. Indirect proof of the RFE influence in the Czechoslovakia was strong and deeply negative reaction of political and government authorities. The Radio Free Europe represented for the Czechoslovak authorities the symbol of evil exile and enemy subversion. This classification was actual after opening of its broadcasting to the Czechoslovakia in May 1951 and this attitude had not changed till end of regime in 1989. This fact has effected permanent effort of the Communist regime and its security apparatus to put to broadcasting of the RFE silence. Persecution had touched not only the site of broadcasting in Munich but also the RFE listeners in the Czechoslovakia. Communist regime very carefully controlled and penalized contacts between the RFE and its listeners by mail and telephone. Since beggining of fifties the Czechoslovakia developed huge jamming net to calm foreign broadcasting, especially the RFE. In the Czechoslovakia was the RFE broadcasting jammed till end of 1988. Similar way went also regimes propagandistic campaignes. After the Velvet revolution the RFE had to find new area of activites in interess support changes in the East and Central Europe and later in duty to support of freedom of expression for people in many other countries in the World. Research in archives of former Czechoslovak State security service is allowing express the conclusion, that the Czechoslovak communist regime, in spite of making an enormous effort and using a variety tools, failed in effort to reach any considerable succes in its fight against the Radio Free Europe.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Blažek, Ph.D. 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. prof. Miloš Trapl, CSc. 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 205 kB