velikost textu

Skupina RADAR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Skupina RADAR
Název v angličtině:
The RADAR Group
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Tučková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Oponenti:
Alena Pomajzlová, Ph.D.
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Id práce:
103537
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Skupina RADAR
Klíčová slova v angličtině:
The RADAR Group
Abstrakt:
ANOTACE DISERTAČNÍ PRÁCE Disertační práce s názvem Skupina Radar pojednává o jedné z tvůrčích skupin, které na českou uměleckou scénu vstoupily po roce 1956, kdy se po únorovém XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu zpochybnění dosavadních rigidních praktik projevilo i na domácí půdě. Svaz československých výtvarných umělců tehdy povolil zakládání menších spolků. Skupina Radar své založení ohlásila v roce 1960 a v roce 1961 vystoupila na první samostatné výstavě. Představila se v počtu osmnácti členů, z nichž nejvýznamnější autoři, bývalí členové Skupiny 42 - František Gross, František Hudeček a Ladislav Zívr - patřili už k etablovaným umělcům starší generace. Mladší umělci narození mezi lety 1923 a 1930 vystoupili na této výstavě jako malíři, sochaři či grafici z většiny poprvé. Členy skupiny Radar lze považovat za autory tzv. krotké moderny, kteří v uvolňující se době druhé půle 50. let navazovali na předválečné modernistické směry. Na soudobé scéně měli velmi dobrý status, protože vycházeli z pozic zaštítěných Svazem – většina byla členy, někteří působili dokonce jako funkcionáři v jeho nejužším vedení. Proto se nestali součástí opozičního Bloku tvůrčích skupin, byť s jejich uměleckým směřováním korespondovala ve více či méně srovnatelné kvalitě i tvorba většiny členů Radaru. Z tohoto důvodu byla skupina Radar později vnímána jako prorežimní, což se odrazilo i na její porevoluční recepci. Danou skutečnost si tato disertační práce klade za cíl prověřit. Jejím výsledkem je definice aktivit skupiny i tvorby jednotlivých členů, a zhodnocení, zda je dnes její z hlediska historie umění zanedbatelná pozice důsledkem kulturně-politického kontextu nebo spíše uměleckých kvalit jejích členů. Zkoumaná problematika je rozvržena do dvou částí. První část se soustředí na postižení situace na současné československé umělecké scéně, v níž jsou sledovány výstavní aktivity skupiny Radar a její reflexe soudobou uměleckohistorickou kritikou. Závěr přináší její zhodnocení v předrevolučním a porevolučním období. Druhá část je věnována medailonům jednotlivých umělců, z nichž někteří jsou v této práci komplexně představeni vůbec poprvé.
Abstract v angličtině:
THESIS ABSTRACT The thesis named The Radar Group deals with one of the creative groups that entered the Czech artistic scene after 1956, after the 20th Congress of the Soviet Communist Party (SCP) in February 1956, when the establishment of minor associations within the Union of Czechoslovak Artists was allowed. The Radar Group announced its foundation in 1960 and presented its first independent exhibition in 1961. It introduced eighteen members, of whom the most significant authors from the ranks of the defunct Group 42 (Skupina 42) - František Gross, František Hudeček a Ladislav Zívr – belonged to the established artists of previous generation. The majority of younger members born between 1923 and 1930 introduced their painting, sculptural and graphical works at the exhibition mostly for the first time. The members of the Radar Group may be regarded as the representatives of so- called “tame modern art” who took up to the pre-war modernism in the loosening period of the late 1950's. Their status within the contemporary scene was very high as they were coming out of the positions shielded by the Union – most were the Union members, some even functionaries in the Union senior management. This is the reason why the group did not become a part of the opposing Block of Art Groups (Blok tvůrčích skupin), though the works of the majority of Radar members corresponded therewith both in the artistic aiming and quality. That is why Radar was later considered a pro-regime formation, which reflected in its reception in the post-revolution era. The thesis aims at examining these assumptions. Its objective is to define activities of the group and artwork of its members, as well as to find out whether its contemporary insignificance within the art history is due to the culturally-political context or artistic qualities of the group members. The whole theme has been organized into two parts. The initial one is aimed at capturing the situation and conditions of the contemporary Czechoslovak artistic scene, on the ground plan of which we observe exhibiting activities of the Radar Group and its reflection by the contemporary art-historical reviewers. The conclusion of the first thesis part brings assessment of the Group in the pre- and post-revolution era. The second part consists of the portraits of the separate artists, of whom some are comprehensively introduced in this thesis for the first time.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Tučková, Ph.D. 3.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Tučková, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Tučková, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Kateřina Tučková, Ph.D. 240 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Posudek oponenta Alena Pomajzlová, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. 262 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 70 kB