velikost textu

Detekce linií terénní kostry z dat leteckého laserového skenování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Detekce linií terénní kostry z dat leteckého laserového skenování
Název v angličtině:
Detection of Terrain Skeleton Lines based on Laser Scanning Data
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jakub Jaroš
Vedoucí:
RNDr. Jakub Lysák
Oponent:
Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
Konzultant:
Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
Id práce:
103527
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Kartografie a geoinformatika (NKARTGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
digitální model terénu, lidar, terénní kostra
Klíčová slova v angličtině:
DEM/DTM, lidar, skeleton lines of terrain
Abstrakt:
Předmětem této práce je navrhnout nový způsob detekce linií terénní kostry z dat leteckého laserového skenování. V teoretické části je předložen stručný úvod do problematiky leteckého laserového skenování, ve kterém jsou představeny hlavní principy této technologie a postupy aplikované při vytváření digitálních modelů terénu z laserových dat. Blíže je popsáno také využití leteckého laserového skenování na území Česka. Následuje přesné vymezení klíčových pojmů souvisejících s touto prací. Z pohledu geomorfologie, topografie a geoinformatiky jsou definovány zejména termíny linie terénní kostry, terénní hrana, údolnice a hřbetnice. Obsahem literární rešerše je přehled doposud publikovaných způsobů detekce terénních hran. Zahrnuty jsou zde algoritmy zaměřené na zpracování dat v podobě původního bodového mračna i algoritmy určené pro zpracování dat v rastrové podobě. Prioritou je vystihnout základní principy, na kterých jsou publikované způsoby detekce postaveny. V praktické části jsou nejprve představena data, s nimiž bylo dále pracováno. Jádrem práce je popis nové metody detekce linií terénní kostry. Metoda zpracovává laserová data převedená do rastrové podoby a je postavena na analýze příčných profilů získaných dekompozicí rastru. Kromě vyhledání linií je cílem stanovit, jak významně se jednotlivé linie podílejí na utváření charakteristického tvaru terénu v dané oblasti. Díky tomu je možné vyhledat pouze linie, které jsou v oblasti dominantní a naopak potlačit ty, které se v terénu projeví jen nevýrazně a jsou např. projevem šumu v datech. O tom, které linie má algoritmus považovat za významné předem rozhoduje uživatel. Algoritmus byl experimentálně implementován v prostředí softwaru Matlab. V závěru jsou shrnuty hlavní přínosy nového přístupu a jsou diskutovány nedostatky, které byly při jeho testování odhaleny. V rámci příloh jsou prezentovány grafické výstupy pořízené během testování algoritmu na reálných datech.
Abstract v angličtině:
The objective of the thesis is to design a new detection method of terrain skeleton lines from airborne laser scanning data. The theoretical part provides a brief introduction to airborne laser scanning issue. There are presented major principles of the technology and procedures applied to create digital terrain model from laser data. There is also described an application of airborne laser scanning in the area of the Czech Republic in detail and follows an exact specification of key terms of the thesis. From the geomorphology, topography and geoinformatics point of view there are defined especially terms like terrain skeleton lines, breakline, valley and ridge. Literary research consists of the summary of already published method of breakline detection. There are algorithms focused on data processing in form of original point cloud as well as algorithms focused on processing data in the raster form. Primary goal of the theoretical part is to express major principles of already published method of detection. The practical part firstly introduces data that are used further in the thesis. The objective of the thesis is a description of a new method of detection of terrain skeleton lines. The method processes laser data converted into raster form and it is based on the analysis of transverse elevation profile gained by decomposition of raster. Besides of looking up of lines, the goal is to state, how significant individual lines do participate in forming of characteristic terrain’s shape in particular area. Because of that it is possible to look up the lines that are dominant in the area and contrarily suppress the lines whose display is insignificant, for example a display of data noise. The decision of which lines should be considered significant by the algorithm is up to the user. The algorithm was experimentally implemented to the Matlab software...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Jaroš 3.32 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jakub Jaroš 9 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Jaroš 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Jaroš 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Lysák 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. 124 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Jan Kolář, CSc. 81 kB