velikost textu

Mircea Eliade – rozprávač – zasvätiteľ. Iniciačný rozmer jeho fantastických próz

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mircea Eliade – rozprávač – zasvätiteľ. Iniciačný rozmer jeho fantastických próz
Název v angličtině:
Mircea Eliade - Narrator - Initiator. The Initiation Dimension of His Fantastic Prose
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tamara Mikulová, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Libuše Valentová, CSc.
Oponenti:
prof. Jiří Šrámek
PhDr. Libuša Vajdová, CSc.
Konzultant:
PhDr. Jiří Našinec
Id práce:
103509
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské literatury (XROL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Eliade, iniciácia, rozprávač, symbol, zmysel, hermeneutika, predstavivosť, vnútorná a vonkajšia tvár literatúry, posvätné, profánne, realita, iniciačná smrť, divadelné predstavenie, spása, iniciačná schéma, „stred“, mýtus
Klíčová slova v angličtině:
Eliade, initiation, narrator, symbol, sense, hermeneutics, imagination, inner and outer face of literature, sacred, profane, reality, death initiation, dramatic performance, salvation, initiation scheme, “center”, myth
Abstrakt:
Abstrakt Naša práca sa venuje tzv. fantastickým prózam rumunského spisovateľa a vedca Mirceu Eliadeho. Ich špecifickosť nachádzame v rozprávaní organizovanom podľa iniciačnej štruktúry a odrážajúcom mytologické vedomie, ktoré autor považuje za východisko z historického relativizmu. Ako analytickú metódu uplatňujeme hermeneutiku, ktorú považujeme za adekvátnu pre skúmanie Eliadeho próz. Z hľadiska hermeneutického výkladu sa ukazuje, že autor-rozprávač preberá na seba funkciu zasvätiteľa, ktorý je držiteľom vízie sveta a je jej poslom. Iniciovaný autor je schopný vidieť iný, možný svet, ktorý presahuje materiálny, a dokáže túto víziu, nezachytiteľnú slovami, čitateľovi priblížiť. Čítanie a analýza takéhoto textu potom dostáva modalitu postupného zasväcovania sa do tajov bytia cez jeho ezoterickú dimenziu. Ambíciou Eliadeho fantastických próz je ukázať, že aj v desakralizovanom svete je posvätné ukryté v čomkoľvek a pre človeka je stále možné kedykoľvek ho odhaliť. Kľúčové slová: Eliade, iniciácia, rozprávač, symbol, zmysel, hermeneutika, predstavivosť, vnútorná a vonkajšia tvár literatúry, posvätné, profánne, realita, iniciačná smrť, divadelné predstavenie, spása, iniciačná schéma, „stred“, mýtus
Abstract v angličtině:
Abstract Our work is devoted to the Romanian philosopher and author of fantastic prose, Mircea Eliade. The unique feature of his fiction lies in the narrative building upon the initiating structure, and reflecting the mythological consciousness, which is perceived by the author as a means of escaping historical relativism. In order to analyse his work we applied the hermeneutic approach, which is in our view best suited for interpretation of Eliade's prose. The hermeneutic approach shows that the author-narrator assumes the function of a religious initiator, who is in possession of a vision of the world and conveys it to his readers. The initiated author can see a different world, a possible world that surpasses the material one, and he is able to bring this vision, inexpressible by words, to the reader. Thus, the process of reading and analysing such a text then turns into gradual initiation into the secrets of existence through its esoteric dimension. Eliade's aim in his fantastic prose is to show that even in the desecrated world the sacred is hidden anywhere and a man is still able to reveal it anytime. Key words: Eliade, initiation, narrator, symbol, sense, hermeneutics, imagination, inner and outer face of literature, sacred, profane, reality, death initiation, dramatic performance, salvation, initiation scheme, “center”, myth
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tamara Mikulová, Ph.D. 1.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tamara Mikulová, Ph.D. 238 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tamara Mikulová, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Tamara Mikulová, Ph.D. 418 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Libuše Valentová, CSc. 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Jiří Šrámek 212 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Libuša Vajdová, CSc. 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 51 kB