velikost textu

Богумил Грабал в русских переводах (с ориентацией на собственный перевод повести "Миллионы Арлекина" на русский язык с комментарием)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Богумил Грабал в русских переводах (с ориентацией на собственный перевод повести "Миллионы Арлекина" на русский язык с комментарием)
Název v češtině:
Bohumil Hrabal v ruských překladech (se zaměřením na vlastní překlad novely Harlekýnovy miliony do ruštiny s komentářem)
Název v angličtině:
Bohumil Hrabal in Russian Translations (with a Focus on the Author's Russian Translation of Harlequin's Millions with Commentary)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ing. Maria Molchan
Školitel:
PhDr. Mgr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.
Mgr. Dmitry Polyakov
Konzultant:
prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
Id práce:
103503
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Translatologie (XTRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Ruština
Klíčová slova:
translatologie, Bohumil Hrabal, Harlekýnovy miliony, Rusko, kritika překladu, překladová norma, translatologická srovnávací analýza
Klíčová slova v angličtině:
translation studies, Bohumil Hrabal, Harlequin’s Millions, Russia, translation criticism, translational norm, comparative translation analysis
Abstrakt:
Mgr.Ing.MariaMolchan BohumilHrabalvruskýchpřekladech БогумилГрабалврусскихпереводах BohumilHrabalinRussianTranslations Abstrakt Cílem doktorské práce je provést analýzu existujících překladů děl B. Hrabala do ruštiny, vytvořit adekvátní překlad novely Harlekýnovy miliony B. Hrabala, zpracovat k němu translatologický komentář a zařadit tento překlad do kontextu stávající normy překladu. Práci lze definovat jako empiricko-analytickou. Empirickou část disertace tvoří vůbec první překlad Harlekýnových milionů B. Hrabala do ruštiny, jemuž předchází komplexní teoreticko- empirická translatologická studie. Tato studie má vícevrstvý charakter a skládá se z překladatelsko- kritické analýzy Hrabalova díla v ruštině dle speciálního metodologického vzorce zpracovaného pro účely této práce. Patří do ní také popis normativních aspektů překladu, přehled sekundární literatury o B. Hrabalovi, určení místa autora mezi překlady jiných českých autorů na ruském trhu. Po samotném překladu Harlekýnových milionů následuje podrobná víceúrovňová translatologická analýza překladu novely včetně zkoumání otázky souladu mezi tímto překladem a normou překladu děl B. Hrabala do ruštiny. Tímto se na příkladu velké umělecké literární formy pokoušíme prezentovat komplexní schéma soustavné práce na překladu se zohledněním všech specifik intertextuálních a intratextuálních faktorů ve vztahu k tomuto autorovi. Jako metodický a teoretický základ práce byly zvoleny všeobecně uznávané studie teoretiků překladu, kteří se zabývali kritikou uměleckého překladu, otázkou ekvivalence a adekvátnosti, různými druhy překladových transformací a jinými směry translatologie. Kromě translatologické studie práce mj. nabízí také přehled ruskojazyčných filmů natočených podle děl B. Hrabala, unikátní rozhovor s předními ruskými překladateli české literatury i nebývale rozsahlou bibliografii sekundární (především ruskojazyčné) literatury věnované právě Bohumilu Hrabalovi. Klíčová slova: translatologie, Bohumil Hrabal, Harlekýnovy miliony, Rusko, kritika překladu, překladová norma, translatologická srovnávací analýza
Abstract v angličtině:
Mgr.Ing.MariaMolchan BohumilHrabalvruskýchpřekladech БогумилГрабалврусскихпереводах BohumilHrabalinRussianTranslations Abstract The aim of this doctoral thesis is to analyze existing translations of Bohumil Hrabal’s works into the Russian language, to create an adequate translation of Hrabal’s novel Harlequin’s Millions, to accompany it with an introspective commentary on the translation process, and to place it into the context of the current translational norm. The present work can be defined as an empirical-analytical study. The empirical part of the thesis consists of the first translation ever done of Harlequin’s Millions into Russian preceded by a complex theoretical-analytical study. This study has a multilevel structure and includes translation criticism of Hrabal’s works in Russian based on a special methodological framework, which was developed specifically for the purposes of our research. The study also covers the issue of translational norm, offers a review of secondary literature on Hrabal, and defines the author’s role among other Czech writers on the Russian book market. The translation of Harlequin’s Millions is followed by an extensive multilevel analysis of the novel’s translation, including its correspondence with the existing translational norm in Czech-Russian translations of Hrabal’s works. Therefore, this doctoral thesis has sought to present a complex model of practical work on literary translation with due consideration of the intratextual and extratextual factors relevant to this particular author. The methodological and theoretical background of the thesis draws on renowned works written by famous theorists of translation in the field of translation criticism, translational norm, equivalence, adequacy, translation transformations and other areas of translation studies. In addition to the chapters on translation quality assessment and the translation process, the thesis also offers a review of Czech films based on Hrabal’s works and shown in Russia, a unique interview with leading Russian translators of Czech literature, and the most complete bibliography of the secondary (mostly Russian) literature on Bohumil Hrabal as of now. Keywords: translation studies, Bohumil Hrabal, Harlequin’s Millions, Russia, translation criticism, translational norm, comparative translation analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Maria Molchan 2.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Maria Molchan 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Maria Molchan 80 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ing. Maria Molchan 678 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Stanislav Rubáš, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. 322 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dmitry Polyakov 2.2 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.78 MB