velikost textu

Spiritualita a duševní nemoc: Role spirituality v životě lidí se zkušeností s psychotickým onemocněním

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spiritualita a duševní nemoc: Role spirituality v životě lidí se zkušeností s psychotickým onemocněním
Název v angličtině:
Spirituality and Mental Disorder: The Role of Spirituality in the Lives of People with Experience of Psychosis
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Motl, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Konzultant:
doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Id práce:
103502
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Religionistika (XREL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spiritualita, náboženství, duševní nemoc, psychóza, schizofrenie, patologie
Klíčová slova v angličtině:
spirituality, religion, mental disorder, psychosis, schizophrenia, pathology
Abstrakt:
DISERTAČNÍ PRÁCE Autor: Mgr. Jiří Motl Spiritualita a duševní nemoc Role spirituality v životě lidí se zkušeností s psychotickým onemocněním Spirituality and Mental Disorder: The Role of Spirituality in the Lives of People with Experience of Psychosis Abstrakt Disertační práce se zabývá vztahem duševní nemoci a náboženství, zaměřuje se na to, jakou úlohu sehrává spiritualita u lidí se zkušeností s psychotickým onemocněním. V teoretické části je diskutován problém stanovení hranice mezi patologickou a normální spiritualitou, přičemž je zdůrazněn význam funkčního hlediska a potřeba dialogického vztahu s nemocným. Teoretická část dále mapuje možnosti využití spirituality v procesu zotavení. Spiritualita často pomáhá nemocným vnímat svou nemoc jako smysluplný proces, čímž zpravidla přispívá k jejímu lepšímu zvládání. V závěru teoretické části jsou představeny čtyři alternativní či komplementární výkladové rámce psychotické zkušenosti. V empirické části je zkoumáno devět osob (věřící se zkušeností s psychózou) prostřednictvím kvalitativních metod. Sběr dat a jejich analýza vychází především z metody IPA (interpretativní fenomenologická analýza). Cílem výzkumu je zmapovat u konkrétních osob s duševním onemocněním jejich zkušenosti s tím, jak duševní nemoc ovlivnila jejich spiritualitu a jak je jejich zdravotní stav ovlivněn spiritualitou. Výzkum se dále zaměřuje na to, jaký význam přisuzují spiritualitě věřící lidé se zkušeností s psychózou. Výzkum ukázal, že věřící duševně nemocní hledají svůj vlastní výklad psychotické zkušenosti a spiritualita v něm většinou hraje významnou roli. Spiritualita ovlivňuje i to, jaké strategie volí na cestě zotavení. Výsledky empirického výzkumu jsou propojeny s poznatky teoretické části, přičemž jsou dále rozvíjeny čtyři výkladové rámce (koncept temné noci duše, koncept psychospirituální krize, koncept psychózy jako přechodového rituálu a psychosomatický výkladový rámec). Na podkladě výsledků empirického zkoumání jsou diskutovány i další komplementární výklady, k těm patří zejména koncept kolektivního nevědomí C. G. Junga a pojetí nemoci jako trestu. Ve výzkumu se ukázalo, že spiritualita ovlivňuje proces zotavení jak pozitivně, tak negativně. Výsledky výzkumu naznačují, že lidem s psychotickým onemocněním prospívají formy spirituality, které vedou k tzv. uzemnění. Na základě výsledků výzkumu jsou formulována vodítka pro odlišení patologických a zdravých aspektů spirituality nemocného. Zásadním kritériem při posouzení patologie je funkčnost, tedy to, jak daný projev ovlivňuje život jedince. Avšak odlišení zdravých a patologických aspektů spirituality se musí odehrávat v dialogu s nemocným, neboť nad funkčním hlediskem stojí respekt k perspektivě nemocného. Cílem práce je podnítit odbornou diskusi, která by vedla k prohloubení integrace spirituality do péče o duševně nemocné. V závěru jsou navržena doporučení pro práci se spiritualitou u lidí se zkušeností s psychotickým onemocněním. Klíčová slova: spiritualita, náboženství, duševní nemoc, psychóza, schizofrenie, patologie
Abstract v angličtině:
DISERTAČNÍ PRÁCE Autor: Mgr. Jiří Motl Spiritualita a duševní nemoc Role spirituality v životě lidí se zkušeností s psychotickým onemocněním Spirituality and Mental Disorder: The Role of Spirituality in the Lives of People with Experience of Psychosis Abstract The dissertation investigates the relationship of mental illness and religion. It focuses on the role of spirituality in people with experience of psychosis. In the theoretical part, the problem of drawing the line between pathological and normal spirituality is discussed, stressing the importance of a functional point of view and the need for a dialogic relationship with the ill person. The theoretical part goes on with mapping the potential of spirituality in the recovery process. Spirituality often helps the afflicted to perceive their illness as a meaningful process, making it easier to cope with the illness. At the end of the theoretical part, four alternative or complementary conceptual frameworks are presented. The empirical part consists of a qualitative research of nine subjects (believers with the experience of psychosis). The data collection and analysis is based mainly in the IPA method (interpretative phenomenological analysis). The research aims to map how mental illness affected the subjects' spirituality and vice versa. The research further looks into the meaning ascribed to spirituality by believers with psychotic experience. The research revealed that mentally ill believers are searching for their own interpretation of the psychotic experience and that spirituality often plays an important role in this search. Spirituality also affects their choice of coping strategies. The outcomes of the empirical research are linked to the theoretical part and the four conceptual frameworks (the dark night of the soul concept, the spiritual emergency concept, the concept of psychosis as a rite de passage, and the psychosomatic framework) are further developed. Based on the findings of the empirical research, other complementary interpretations are discussed, including mainly those drawing on C. G. Jung's conception of the collective unconscious and on the conception of illness as punishment. The research shows that spirituality affects the recovery process both in a positive and negative way. The outcomes of the research indicate that people affected by psychosis benefit from those forms of spirituality that lead to the so called grounding/earthing effect. Based on the outcomes of the research, clues for distinguishing pathological from healthy aspects of spirituality of the ill are formulated. Functionality, or the way a certain feature affects the life of an individual, serves as the basic criterion for assessing pathology. However, the differentiation of healthy and pathological aspects of spirituality must take place in the dialogue with the ill as respect to the ill person's perspective is prior to the functionality viewpoint. The work aims to prompt an expert discussion leading to a deeper integration of spirituality into the mental health care. In the conclusion, some recommendations for working with the spirituality of people with the experience of psychosis are suggested in the conclusion. Key words: spirituality, religion, mental disorder, psychosis, schizophrenia, pathology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Motl, Ph.D. 4.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jiří Motl, Ph.D. 2.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Motl, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Motl, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jiří Motl, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc. 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. 197 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Pavlína Janošová, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.69 MB