velikost textu

Vzájemné postavení didaktiky překladu a translatologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzájemné postavení didaktiky překladu a translatologie
Název v angličtině:
The Relationship of Translation Studies and Translation Didactics
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. David Mraček
Školitel:
PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.
Id práce:
103501
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Translatologie (XTRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 5. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
translatologie, teorie překladu, didaktika překladu, vzdělávání překladatelů, odborná příprava překladatelů
Klíčová slova v angličtině:
Translation Studies, translation theory, translation didactics, translator education, translator training
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem disertační práce je zhodnotit vztah translatologie a didaktiky překladu v teoretické rovině a v pedagogické praxi ve vybraných českých vzdělávacích institucích. Základní zaměření práce je teoreticko-analytické. Nejprve jsou vymezeny pojmy profese, didaktika, vzdělávání a odborná příprava, translatologie a teorie překladu, srovnávány jejich jinojazyčné ekvivalenty a nastíněn vývoj i současný stav uvažování o nich. Následuje typologie výuky překladu z hlediska učebních cílů a pedagogického kontextu. V samostatné kapitole je představena didaktika překladu jako dynamická složka mateřské disciplíny translatologie, současné trendy pedagogického výzkumu i nástin vývoje institucionalizace odborné přípravy překladatelů. Pokus vymezit obsah a vzájemný vztah klíčových pojmů práce, teorie překladu a translatologie, naznačil terminologickou i pojmovou neuspořádanost. Ostatně i výrazná multidisciplinarita současné translatologie, jejíchž rozmanitých zdrojů jsme si rovněž všimli, může mít dopad na vnitřní soudržnost i obraz oboru navenek. Těžiště práce tvoří úvahy o postavení teorie v profilu profesionálního překladatele a v odborné přípravě. V každodenní praxi profesionála se jako klíčová ukazuje schopnost vlastní překladatelské jednání reflektovat a obhájit před ostatními aktéry překladatelského procesu, u studenta překladatelství je pro efektivní učební proces nezbytná (sebe)reflexe dílčích praktických zkušeností. Potřebný základ a oporu pro reflexi přitom překladateli profesionálnímu i budoucímu poskytuje teoretická výbava. Práce se dále zabývá konkrétními formami a metodikou teoretické složky výuky a jejím vztahem ke složce praktické, přičemž největší prostor je věnován překladatelské analýze a fenoménu překladatelských postupů a posunů. Empirická část práce nahlíží vztah translatologie a didaktiky překladu očima několika českých učitelů mladší i starší generace. Primární metodou sběru dat byla polostrukturovaná interview, v nichž respondenti z vybraných vysokoškolských i jiných pracovišť zajišťujících výuku překladu jako cílové dovednosti vyjádřili své názory na význam teoretické složky v profilu profesionálního překladatele, její roli a časové ukotvení v učebním procesu a využitelnost teoretického zázemí translatologie. Zároveň přiblížili vlastní metody prezentace a osvojování teoretické složky výuky a poskytli tak řadu cenných poznatků ze současné pedagogické praxe. Klíčová slova: translatologie, teorie překladu, didaktika překladu, vzdělávání překladatelů, odborná příprava překladatelů
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The present dissertation explores the relationship between Translation Studies and translation didactics at theoretical level and as reflected in the teaching practice at selected Czech educational institutions. The dissertation, theoretical-analytical in its orientation, first seeks to define its key terms, profession, didactics, education and training, Translation Studies and translation theory, conducting cross-linguistic comparisons and outlining the past and present thinking about these concepts. Two typologies of translator training are offered, one based on education objectives, the other differentiating between diverse teaching contexts. A special chapter introduces translation didactics as a dynamic component of Translation Studies, discussing current trends in education research and outlining the institutionalization of translator training. Our attempt at defining the content of, and relationship between, Translation Studies and translation theory, the central concepts of the present work, suggested terminological and conceptual disagreement. The following chapters discuss the strongly multidisciplinary nature of today´s Translation Studies, and the manifold sources thereof, pointing out the risks this may create to the internal coherence and public image of the discipline. The core chapters of the dissertation discuss the role of theory in the translator´s professional profile and in translator training. The skill vital for everyday practice is that of reflecting and explaining to others involved in the translation process the principles of one´s own action; in translator training, on the other hand, the student´s ability to (self)reflect on partial practical experience is a sine qua non for effective learning. And it is theory that provides the basis and support for such a (self)reflective ability, for professional and student alike. The dissertation goes on to investigate the specific forms and methods of translation theory and how it coexists with the practical aspects of training, with prominence given to translation analysis and translation techniques and shifts. The empirical section explores the relationship between TS and translator didactics through the eyes of several Czech teachers of younger and older generations. Semi-structured interviews, the primary research method, enabled the respondents, affiliated with selected university and non- university translator training institutions, to express their views in regard to theory in the translator´s professional profile, its role and distribution in the teaching process and the applicability of TS concepts in translator education. By explaining their own methods of theory presentation and acquisition, the respondents provided a valuable insight into current translator training practice. Keywords: Translation Studies, translation theory, translation didactics, translator education, translator training
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. David Mraček 2.38 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. David Mraček 531 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. David Mraček 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. David Mraček 42 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. David Mraček 242 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jana Králová, CSc. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc. 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 166 kB