velikost textu

Nenáboženská spiritualita v postmoderní době. Spiritualita a nové paradigma

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nenáboženská spiritualita v postmoderní době. Spiritualita a nové paradigma
Název v angličtině:
Non-Religious Spirituality in the Postmodern Era. Spirituality and the New Paradigm
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kamila Němečková
Školitel:
doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc.
Oponenti:
PhDr. Václav Soukup, CSc.
prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.
Id práce:
103499
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nenáboženská spiritualita, nové paradigma, spirituologie
Klíčová slova v angličtině:
non-religious spirituality, new paradigm, spirituology
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním tématem disertační práce Nenáboženská spiritualita v postmoderní době, s podtitulem Spiritualita a nové paradigma, je analýza nenáboženské spirituality v kontextu nových horizontů, jež odkrývá věda nového paradigmatu, a které mění pohled na realitu a postavení člověka ve vesmíru. Studie předkládá možné členění současných přístupů ke spiritualitě, a následně je vybudován nástin teoretického modelu nové disciplíny, který umožňuje zabývat se komplexním studiem spirituality v širokých interdisciplinárních a transdisciplinárních souvislostech. Pro tento nový navrhovaný vědní obor je v práci předložen název spirituologie. Spiritualita, která byla z karteziánsko-newtonovského pojetí světa vyřazena, zažívá v 21. století renesanci. Spiritualita je komplexní a mnohovýznamový fenomén, jehož obsah se v současném diskurzu stále tvoří. Přestože pojem sám pochází z křesťanské teologie, je dnes vnímán nábožensky neutrálně. Ve společnosti se ustálil až na konci 20. století v souvislosti se sekularizací a privatizací náboženství, kdy nahradil dříve používaný termín religiozita, silně spjatý s institucí náboženství. Spiritualita představuje z pohledu nového paradigmatu důležitou, vrozenou dimenzi života a je nedílnou součástí lidské existence a univerzálního řádu věcí. Nahlížena jako proces kultivace duše, „proces zlidšťování“, ve smyslu evoluce vyšších etap vědomí, představuje naše vlastní nejvnitřnější potenciály a je součástí kulturní evoluce. První kapitola se zabývá konceptem nenáboženské spirituality a nabízí zastřešující koncepci základního orientačního dělení pro současná pojetí. Klíčovým východiskem je zde paradigma, v jehož intencích jednotlivé modely vznikají. Kritériem je postoj jednotlivých směrů nebo badatelů k otázce, zda je spiritualita antropologickou konstantou. Druhá kapitola, předkládá interpretací metafyzických důsledků ve vědě nového paradigmatu možný ontologický základ, který od nynějška legitimuje otázky po smyslu a spiritualitu dosazuje zpátky do středu bytí. Porozumění této proměně světa, jež přinesly zejména výzkumy ve fyzice a astrofyzice, stejně jako nový přístup k vědám o životě pramenící z nového paradigmatu, jsou naprosto stěžejními pilíři tématu nenáboženské spirituality. Třetí kapitola vycházející z předchozích dvou kapitol, podrobněji se podrobněji věnuje návrhu zastřešující koncepce současných přístupů ke spiritualitě a nastiňuje teoretický model vědního oboru spirituologie, který může být v následujících desetiletích inspirací pro interdisciplinární a transdisciplinární studium spirituality. Komplexní studium spirituality nabízí nejen oporu pro široký proud nově nastupujících a rozvíjejících se „lidových“ a alternativních duchovních hnutí, ale může mít dopad na celou společnost. V době nebezpečné atrofie morálních, etických a spirituálních hodnot, představuje i postupné budování oficiální akademické linie, která by nabídla znovu možnost vyvážit materiální a duchovní stránky našeho světa. Spirituální dimenze, badateli shodně rozpoznána jako základ nového paradigmatu a zcela nový pohled na člověka a vesmír, jak jej předkládají soudobé výzkumy ve speciálních vědách, se jeví jako bazální katalyzátory možných budoucích změn. Klíčová slova: nenáboženská spiritualita, nové paradigma, spirituologie
Abstract v angličtině:
Abstract The main subject of the dissertation Non-Religious Spirituality in the Postmodern Era, subtitled Spirituality and the New Paradigm, is an analysis of non-religious spirituality within the context of the new possibilities revealed by the science of the new paradigm, which are changing the way we view reality and man’s place within the universe. The study presents a possible system for classifying contemporary approaches to spirituality, and subsequently outlines a theoretical model for a new discipline enabling the comprehensive study of spirituality within broader interdisciplinary and transdisciplinary contexts. For this newly proposed scientific discipline, the paper suggests the name spirituology. Spirituality, which was discarded by the Cartesian-Newtonian world view is experiencing a renaissance. Spirituality is a comprehensive and multifaceted phenomenon whose definition is still being shaped in contemporary discourse. Although the actual term comes from Christian theology, it is today understood as religiously neutral. It did not fully establish itself in society until the end of the 20th century in relation to the secularization and privatization of religion, when it replaced the previously used term “religiosity”, which is strongly associated with the institution of religion. Within the context of the new paradigm, spirituality represents an important and innate dimension of life and is an integral part of human existence and the universal order of things. Seen as a process of cultivating the soul, a “process of humanization” in the sense of the evolution of higher stages of consciousness, it represents our innermost potential and is one component of cultural evolution. The first chapter looks at the concept of non-religious spirituality and offers an overarching model for the basic orientational division of current approaches. The central criterion is the paradigm by which the various models are created, and the main starting point is the stance taken by the various disciplines or researchers towards the question of whether spirituality is an anthropological constant. The second chapter engages in an interpretation of the metaphysical consequences in the science of the new paradigm to present a possible ontological foundation that legitimizes the search for meaning and places spirituality back at the center of being. An understanding of this transformation of the world, which was brought about by research in particular in physics and astrophysics and by the new approach to the life sciences as influenced by the new paradigm, is of central importance for the entire subject of non-religious spirituality. The third chapter, which is a logical continuation of the first two, takes a closer look at the proposed overarching model for the current approaches to spirituality and outlines a theoretical model for the scientific discipline of spirituology, which in the coming decades may act as an inspiration for the interdisciplinary and transdisciplinary study of spirituality. Besides offering support for the broad trend of newly emerging and evolving “popular” and alternative spiritual movements, the comprehensive study of spirituality can also have an impact on all of society. At a time marked by the dangerous atrophy of moral, ethical and spiritual values, it offers the gradual building of an official academic line that offers the possibility of balancing the material and spiritual aspects of our world. The spiritual dimension – which researchers have universally recognized as a foundation of the new paradigm and an entirely new way of looking at man and the universe as presented by contemporary research in the special sciences – would appear to be a fundamental catalyst for possible future changes. Keywords: non-religious spirituality, new paradigm, spirituology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kamila Němečková 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kamila Němečková 245 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kamila Němečková 151 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Kamila Němečková 347 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Soukup, CSc. 485 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. 1.08 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 427 kB
Stáhnout Errata Mgr. Kamila Němečková 72 kB