velikost textu

Kulturologická reflexe vztahu člověka a krajiny v pohraničí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kulturologická reflexe vztahu člověka a krajiny v pohraničí
Název v angličtině:
Analysis of the man-landscape relationship in the borderland
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Julie Grúzová
Vedoucí:
PhDr. Václav Soukup, CSc.
Oponenti:
PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
Id práce:
103464
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Kulturologie (KULT)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
14. 4. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Rigorózní práce se věnuje tématu pohraniční krajiny na česko-rakouských hranicích. Na pozadí sociokulturního vývoje sleduje vývoj krajiny z geomorfologického hlediska. Poukazuje na zásadní historické události, kterými se snaží objasnit vývoj krajiny také po stránce kulturní. Zvláštní pozornost je věnována životu vesnic, jejichž krajina byla osudem v 50. letech velmi výrazně ovlivněna. Práce poukazuje na možnosti vnímání a studování vztahu člověk – krajina v kulturologické perspektivě. Prostor je zde věnován také metodám interpretace místního dědictví. Závěrem představuje a nabízí strategie reanimace pohraničí a možnosti ochrany hodnot, které tato krajina má. Cílem práce je pochopení pohraniční krajiny vybrané části Sudet (dnes zvané Česká Kanada) a jejího přírodního a kulturního vývoje tak, aby bylo možné z dosavadního stavu predikovat stav budoucí.
Abstract v angličtině:
This work focuses on the landscape of the Czech-Austrian border. It deals with the development of the landscape from a geomorphological point of view and against a social and cultural background and development of major historical events also trying to explain the development of cultural landscape. Particular attention is paid to specific villages, whose fate in the 50th significantly affected local scenery. The work points to the possibility of perceiving and studying man - landscape relationship in the perspective of cultural studies. One chapter is devoted to the methods of interpretation of local heritage. At the end it shows and offers strategies of reanimation and possibilities of protecting the environmental and instrinsic values that this landscape is. The aim of this work is to understand selected part of Sudetenland (called Czech Canada) to be able to predict its future state.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Julie Grúzová 9.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Julie Grúzová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Julie Grúzová 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloslav Lapka, CSc. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB