velikost textu

Bezbožnost v klasických Athénách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bezbožnost v klasických Athénách
Název v angličtině:
The Impiety in Classical Athens
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Matěj Novotný
Školitel:
PhDr. Jan Souček, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Doc.PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.
Id práce:
103458
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Dějiny antického starověku (XANT)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
klasické Athény|starořecké právo|bezbožnost|svatokrádež|posvátný olivovník|rituální norma|ateismus|stíhání filosofů|Diopeithovo usnesení
Klíčová slova v angličtině:
Classical Athens|Ancient Greek Law|Impiety|Sacrilege|Sacred olive-trees|Ritual Norms|Atheism|Prosecution of Philosophers|the Decree of Diopeithes
Abstrakt:
Matěj Novotný – Bezbožnost v klasických Athénách Abstrakt: Práce se zabývá vymezením a stíháním bezbožnosti v demokratických Athénách klasického období, tj. v 5. a 4. stol. př. n. l. Otázka „bezbožnosti“ v užším smyslu, tj. toho, co označoval řecký pojem ἀσέβεια (doslova „absence/negace úcty“), je zasazena do širšího kontextu dalších trestných činů náboženského charakteru, které byly pokryty zvláštními zákony: „svatokrádež“ (ἱεροσυλία), vykopávání posvátných olivovníků, provinění proti svátkům a různé další delikty, které v pragmaticky formulovaných zákonech nebyly zahrnuty pod žádný obecný pojem. Práce navazuje na dílo badatelů, kteří projevují značnou skepsi k věrohodnosti pozdních pramenů, jako je např. Plútarchos či Diogenés Laertios, s čímž souvisí pochyby o existenci procesů s filosofy před Sókratem. Zároveň navazuje na badatele zpochybňující autenticitu dokumentů, které jsou vloženy do řečí attických řečníků. Podstatná část práce proto spočívá ve vyvracení věrohodnosti pozdních zpráv a vložených dokumentů. Zvláštní pozornost je věnována tzv. Diopeithovu usnesení, o kterém píše Plútarchos v Životě Perikleově a které je obvykle interpretováno tak, že kriminalizovalo ateismus a zkoumání meteorologicko-astronomických otázek. V práci je ukázáno, že Plútarchovo líčení je celkově nevěrohodné a v rozporu s mnohem relevantnějšími prameny. Jako zavádějící je odmítnuto i Platónovo podání žaloby proti Sókratovi, které Plútarchův pohled na celý problém zjevně ovlivnilo. Klíčová slova: klasické Athény – starořecké právo – bezbožnost – svatokrádež – posvátný olivovník – rituální norma – ateismus – stíhání filosofů – Diopeithovo usnesení
Abstract v angličtině:
Matěj Novotný – Impiety in Classical Athens Abstract The thesis discusses the definition and prosecution of impiety in democratic Athens during the Classical period, i.e. in 5th–4th centuries BCE. The question of “impiety” in the narrower sense, i.e. of what was denoted by the Greek word ἀσέβεια (literally, “the absence/negation of respect”), is set into larger context of other crimes of religious character, covered by special laws: “sacrilege” (ἱεροσυλία), digging out sacred olive-trees, offences against festivals and other delicts which were not subsumed under any more general term in the laws, pragmatically formulated as they were. The dissertation builds on the work of the researchers who show considerable scepticism towards the reliability of later sources, for example Plutarch or Diogenes Laertius – this is connected with doubts concerning processes against philosophers before Socrates. At the same time, the thesis follows the scholars who doubt the authenticity of the documents inserted in the speeches of the Attic Orators. For these reasons, a considerable part of the thesis is devoted to the rebuttal of late reports and inserted documents. A particular attention is given to the Decree of Diopeithes, which is mentioned in Plutarch’s Life of Pericles and is usually interpreted as criminalising atheism and meteorological and astronomical research. It is shown that Plutarch’s report is overall unreliable and in conflict with much more relevant sources. Furthermore, Plato’s presentation of the charge against Socrates, which obviously exerted influence on Plutarch, is also rejected as misleading. Keywords Classical Athens – Ancient Greek Law – Impiety – Sacrilege – Sacred olive-trees – Ritual Norms – Atheism – Prosecution of Philosophers – the Decree of Diopeithes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Matěj Novotný 3.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Matěj Novotný 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Matěj Novotný 52 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Matěj Novotný 199 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Souček, CSc. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. 472 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.26 MB