velikost textu

Příspěvek k poznání mezolitického osídlení Čech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příspěvek k poznání mezolitického osídlení Čech
Název v angličtině:
Contribution to the Study of the Mesolithic Settlement in Bohemia
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Katarína Čuláková
Školitel:
prof. PhDr. Martin Oliva, DrSc.
Oponenti:
prof.PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Tomáš Płonka, Dr.
Id práce:
103445
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pravěká a středověká archeologie (XPRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Východní Čechy, Šumava, mezolit, osídlení horských oblastí, štípaná industrie, povrchový sběr, technologie výroby
Klíčová slova v angličtině:
Eastern Bohemia, Bohemian Forest, Mesolithics, Mountaineer settlement, Lithics, surface survey, Lithic technology
Abstrakt:
ABSTRAKT ČULÁKOVÁ, KATARÍNA. Příspěvek k poznání mezolitického osídlení Čech. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2015, 742 s. (včetně příloh a plánů) Dizertační práce. Předmětem této práce je zpracování souborů kamenné štípané industrie. Část z nich pochází z východní části východních Čech a část z prostoru Šumavy. Nejprve je popsán způsob, jakým byly získány nálezové celky. Většina materiálu pochází z povrchové prospekce, část z drobných sondáží. Majorita materiálu byla poprvé zpracovávána pro potřeby této práce, menšina informací byla čerpána z publikované literatury. Jedná se o soubor téměř 25 000 kusů štípané industrie z regionu východních Čech a asi 3 500 kusů z oblasti Šumavy. V pasáži věnované popisu souboru jsou nejprve charakterizovány nejpočetnější koncentrace z hlediska polohy v terénu a skladby nalezených artefaktů. Následuje pak souhrnný popis souboru z hlediska surovinového spektra, typologické skladby i způsobu, jakým byly artefakty vyrobeny. Následně jsou nově získané poznatky začleněny do znalostí o českém mezolitu. Surovinové spektrum představuje poměrně zajímavou charakteristiku obou souborů, zvláště ve východočeském regionu je velmi pestré. Z hlediska technologických postupů je snad nejzajímavější charakteristikou souborů zahřívání místní nekvalitní suroviny před štípáním, pozorované ve východních Čechách. Celkově se studiem kolekcí podařilo prokázat, že v případě typotechnologického studia souborů je možné odlišit jednotlivé chronologické složky i u kolekcí z povrchové prospekce a také u nich je částečně možné identifikovat různé činnosti, které na určitých nalezištích probíhaly. Tak se podařilo prokázat, že právě skrze kombinaci studia štípané industrie a polohy nalezišť v terénu je možné porozumět sídelním strategiím mezolitických lovců a sběračů. Klíčová slova: Východní Čechy, Šumava, mezolit, osídlení horských oblastí, štípaná industrie, povrchový sběr, technologie výroby  
Abstract v angličtině:
ABSTRACT ČULÁKOVÁ, KATARÍNA. Contribution to the Study of the Mesolithic Settlement in Bohemia. Prague: Faculty of Arts, Charles University, 2015, 742 p. (including appendices and plates), PhD. thesis. This thesis wants to present lithic collections. Part of them come from an Eastern Bohemian region and part of them from the Bohemian Forest region. Firstly there is a description of how the collections were obtained. Most of the material comes from a surface survey, a smaller part comes from test pitting. A majority of the collections wasn´t previously published and was processed for the purpose of this thesis, part of the information was obtained from published articles. This thesis presents a collection of 25 000 lithic pieces from Eastern Bohemia and 3 500 lithic pieces from the Bohemian Forest. At first there are the most numerous sites described according to their position in the landscape and composition of the lithic collection. Then there is a whole collection characterised according to the used raw material, typology and used technology. This information is incorporated into the wider frame of Central European mesolithics. One of the most interesting features of the collection is the variability of raw materials, which is especially high in the Eastern Bohemian region. From the technological point of view heat treatment of the local raw material is one of the most important features. The analysis of the collections proved that it is possible to distinguish different chronological components of the surface survey scatters and that it is possible to identify different activities which were done at the particular sites. This thesis wants to prove that one of the best ways of understanding mesolithic settlement strategies is in combination of the Lithic Studies and the study of the location of the sites in the landscape. Key words: Eastern Bohemia, Bohemian Forest, Mesolithics, Mountaineer settlement, Lithics, surface survey, Lithic technology  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Katarína Čuláková 309.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Katarína Čuláková 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Katarína Čuláková 77 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Katarína Čuláková 1 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Martin Oliva, DrSc. 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof.PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta Tomáš Płonka, Dr. 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 35 kB