velikost textu

Písmo a obraz v českom a slovenskom umení 50. a 60. rokov 20. storočia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Písmo a obraz v českom a slovenskom umení 50. a 60. rokov 20. storočia
Název v češtině:
Písmo a obraz v českém a slovenském umění 50. a 60. let 20. století
Název v angličtině:
Word and Image in Czech and Slovak Art in the 50´s and 60´s of 20th Century
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lenka Hachlincová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Oponenti:
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Id práce:
103423
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
písmo a obraz / výtvarné umenie / koláž / experimentálna poézia / závesný objekt / semiologia / semiotika / štrukturalizmus / postštrukturalizmus / vizuálne myslenie / Jaroslav Dočekal / Jiří Gold / Július Koller / Štefan Prukner
Klíčová slova v angličtině:
Word and Image / Visual Arts / Collage / Experimental poethry / Hanging object / Semiology / Semiotics / Structuralism / Post-Structuralism / Vizual thinking / Jaroslav Dočekal / Jiří Gold / Július Koller / Štefan Prukner
Abstrakt:
Abstrakt (slovensky) Dizertačná práca sa zaoberá transformáciou vzťahu písma a obrazu v českom a slovenskom umení päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia, ktorý interpretuje z pohľadu kultúrno-spoločenských udalostí už nie ako dejiny umenia, ale ako dejiny zobrazovania skutočnosti. Cieľom práce je tak vytvoriť komplexnejší pohľad na rôznorodé polohy integrácie písma a obrazu v domácom prostredí, a preto k fenoménu písma a obrazu pristupuje zo špecifického interpretačného hľadiska, ktoré zakladá na troch líniách. Zmapovanie fenoménu písma a obrazu v dobovom československom kontexte, ktoré predchádzalo štrukturovaniu práce, bolo podkladom pre prvú interpretačnú líniu. Tá zakladá jadro práce na štyroch spoločenských „aktivátoroch“, ktoré vo vedomí umelca aktivovali potrebu inkarnácie písma a obrazu. Tým, že je predmetom práce písmo ako materiálny prejav jazyka, sleduje druhá interpretačná línia práce zámernú modifikáciu jazykovej štruktúry označujúceho a označovaného, ku ktorej vo vizuálnom obraze dochádza. Tretia interpretačná línia vsádza prvé dve do širšieho esteticko-filozofického kontextu, vďaka ktorému je možné identifikovať zložitejšie jazykové štruktúry vstupujúce do umeleckého diela. Prostredníctvom poslednej línie tak vchádzajú do práce semiologické a semiotické teórie významných predstaviteľov štrukturalismu a postštrukturalismu. Teoretická časť práce je doplnená príkladmi umeleckých diel, ktorých výber nie je sprievodcom po verbálno-vizuálnych prejavoch československej umeleckej tvorby vymedzeného obdobia, ale sa zameriava na prezentáciu najautentickejších príkladov alebo pristupuje k podrobnejšej analýze diel, ktoré boli zabudnuté alebo málo prezentované.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English) This dissertation paper deals with the transformation of the relationship letter and image in the Czechsoslovakian art in the 1950s and 1960s, interpreted from the point of view of the cultural and social events not as the history of art, but history of reality representation. The objective of the paper is to create a more complex view of various levels of integration of letter and image in domestic environment, so it approaches the phenomena of letter and image from a specific interpretation point of view based on three main lines. Mapping the phenomena of letter and image in the context of that period in Czechoslovakia, which preceded work structuralizing, was the base of the first interpretation line which bases the core of work on four social “activators”, which, in the mind of an artist, activated the need to incarnate letter and image. Since the subject of the paper is the letter as a material manifestation of the language, the second interpretations line follows the purposeful modification of the language structure between the signifiant and signifié, which occurs in visual imaging. The third interpretation line puts the first two into a broader, aesthetic and philosophical context due to which, more complex language structures entering the art of work can be identified. Using the last line, the work is enriched with semiological and semiotic theories of distinctive representatives of structuralism and post-structuralism. The theoretic part includes examples of works of art that were selected not as a digest from letter-and-image manifestations of Czechoslovakian art community of the stated period, but it rather focuses on the presentation of the most authentic examples or provides a detailed analysis of the works of art that were forgotten or promoted less
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Hachlincová, Ph.D. 10.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Hachlincová, Ph.D. 255 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Hachlincová, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lenka Hachlincová, Ph.D. 580 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 95 kB