velikost textu

Vnější a vnitřní faktory utváření obrazu Sovětského svazu v meziválečném Československu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vnější a vnitřní faktory utváření obrazu Sovětského svazu v meziválečném Československu
Název v angličtině:
External and internal factors of Soviet Union image creation in interwar Czechoslovakia
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Lomíček
Školitel:
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
PhDr. Jiří Křesťan, CSc.
Id práce:
103421
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Moderní hospodářské a sociální dějiny (XMHD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Československo, Sovětský svaz, meziválečná propaganda, československá levice, Spolek přátel SSSR, Všesvazová společnost pro kulturní styky se zahraničím (VOKS), Inturist
Klíčová slova v angličtině:
Czechoslovakia, Soviet Union, interwar propaganda, Czechoslovak left, Friends of Soviet Union association, All-Union Society for Cultural Relations with Foreign Countries (VOKS), Intourist
Abstrakt:
Jan Lomíček Disertační práce Vnější a vnitřní faktory utváření obrazu Sovětského svazu v meziválečném Československu Abstrakt Disertační práce rozebírá na základě tuzemských i zahraničních archivních pramenů a dobových sovětik nejrelevantnější vnější a vnitřní faktory utváření pozitivního obrazu Sovětského svazu v očích meziválečné československé veřejnosti. Na jedné straně tak stály mechanismy, kterými na československé recipienty působila sovětská propaganda. Mezi ty lze řadit propagandistický obraz SSSR, který vznikal takřka na míru československých sympatizantů – obrazová periodika, zahraniční vysílání na přání posluchačů ap. Zárověň s tím československá veřejnost přebírala i motivy, kterými sovětská strana tematizovala tamní realitu, mezi které patřily kategorie práce – vzdělání – rovnoprávnost – emancipace – svoboda – nové vs. staré – civilizace – rozvoj – růst. Vedle klasických propagandistických prostředků používal sovětský stát k potvrzení idealizovaného obrazu SSSR i zahraničních návštěv cizinců na svém území. Přístup k československým občanům v tomto směru nebyl odlišný, relativního zlepšení dosáhl po vzniku sovětské státní cestovní kanceláře Inturist, která měla po svém založení péči o cizince v gesci. Meziválečná turistika do SSSR však nikdy nedosáhla masového měřítka, což bylo způsobeno zejména sovětskou byrokracií a cenami zájezdů. Sympatizující skupiny přebíraly propagandistický obraz SSSR často velmi nekriticky a podrobovaly ho vlastní interpretaci. V meziválečném období tak byly položeny základy sovětského propagandistického konstruktu, který se v poválečném období díky změně politického režimu a také změně politické orientace československého státu v zásadě na řadu desetiletí petrifikoval.
Abstract v angličtině:
Jan Lomíček Doctoral thesis External and internal factors of Soviet Union image creation in interwar Czechoslovakia Abstract The doctoral thesis uses both Czechoslovak and foreign archival sources and period sovietica to analyse the most relevant inner and outer factors influencing the creation of a positive image of the Soviet Union in the eyes of interwar Czechoslovak public. On one hand, there were various mechanisms used by the Soviet propaganda. Here we can mention propagandist image of the USSR which was created according to Czechoslovak sympathizers´ needs ‒ pictorial periodicals, foreign broadcasting meeting listeners´ demands etc. At the same time, the Czechoslovak public adopted the identical categories that were used by the Soviet side to describe the reality, such as work – education – equality – emancipation – freedom – new versus old – civilization – development – growth. Besides common propagandist means the USSR used also the foreigners´ visits to confirm its idealized image. The approach to Czechoslovak citizens was improved after the Soviet travel agency Inturist had been launched. This agency should take care of the foreign visitors. However, the interwar travels to the USSR were not too common and frequent, which was caused both by the Soviet byrocracy and costs of such trips. The sympathizing groups took over the propagandist image of the USSR without any further analysis and interpreted it according to themselves. Thus the basis of the Soviet propagandist construct was laid in the interwar period. In the postwar period this construct was petrified thanks to the change of political regime and thanks to the changed political orientation of Czechoslovakia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Lomíček 1.12 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jan Lomíček 6.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Lomíček 158 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Lomíček 140 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jan Lomíček 410 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Křesťan, CSc. 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.23 MB