velikost textu

Lingvistika ve speciální pedagogice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lingvistika ve speciální pedagogice
Název v angličtině:
Linguistics in the field of special education
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Radka Majerová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.
Id práce:
103419
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Český jazyk (XCJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
klinická lingvistika, psycholingvistika, speciální pedagogika, vývojová anartrie, sekundární dysfázie u vývojové anartrie, vnitřní řeč, pracovní paměť, fonologická smyčka, jazyková rehabilitace, gramotnost, akvizice jazyka, figurativní jazyk, český znakový jazyk jako L2, vývojová dysfázie, porozumění, gramatická mluva, rané čtení a psaní, prevence dyslexie, Terapie dysfázie založená na grafickém modu, Audiovizuální čtení analyticko-syntetické, Červeno-modré psaní, Double Color Text Writer
Klíčová slova v angličtině:
clinical linguistics, psycholinguistics, special education, developmental anarthria, secondary disphasia in developmental anarthria, inner speech, working memory, phonological loop, language rehabilitation, illiteracy, language acquisition, figurative language, developmental dysphasia,comprehension, grammatical speech, early reading and writing, prevention of dyslexia, Therapy of dysphasia based on graphical mode, Audiovisual analytic-synthetic reading, Red-blue writing, Double Color Text Writer
Abstrakt:
Abstrakt Lingvistika je představena v aplikaci na řešení obtíží u lidí s jazykovým hendikepem, kteří se nacházejí ve speciálně pedagogickém prostředí. Ve výzkumu a rehabilitaci jazykových symptomů se nazývá klinickou lingvistikou. Klinická lingvistika kooperuje v multidisciplinárním kontextu s psycholingvistikou a neurolingvistikou. Práce nastiňuje potřebnost klinické lingvistiky také v českém měřítku. Je analyzována diagnóza vývojová anartrie u celoživotně nemluvících lidí s dětskou mozkovou obrnou. Vývojová anartrie je dosti častou diagnózou ve speciálním školství. Vyjevuje se její nedostatečný popis klinickou logopedií a potřeba její analýzy z klinicko-lingvistického hlediska. U vývojové anartrie je odhaleno druhotné narušení jazykových funkcí, sekundární dysfázie. Sekundární dysfázie u vývojové anartrie se manifestuje na všech jazykových rovinách, práce tuto manifestaci ukazuje. Inteligentní lidé s vývojovou anartrií se ocitají v situaci pozdní akvizice mateřského jazyka, který produkčně uchopují pouze ve formě psané řeči. Mají dílčí percepční obtíže. Fatální nemožnost mluvené produkce jim zapříčiňuje subvokální vnitřně řečový deficit. Je diskutován potenciál těchto lidí osvojovat jazyk v procesu pozdní akvizice, diskuze je uvedena v kontextu světového výzkumu o otázkách maturace a kritických period. Práce rozkrývá problematiku pracovní paměti a jejích složek u lidí s vývojovou anartrií. Otázka pracovní paměti je pojednána z multidisciplinárního hlediska, je přinesena informace o světovém výzkumu subvokalizace, prováděného pomocí neurologických zobrazovacích metod. Ukazuje se dosti vysoký pozdně jazykový akviziční potenciál, svědčící o vysoké rehabilitovatelnosti lidských kognitivních funkcí. U lidí s vývojovou anartrií může dojít k pozdně akvizičním pokrokům ve všech složkách jazyka, včetně jazyka figurativního. Problematika je demonstrována na kazuistických příkladech. Jazykové plánování u lidí s vývojovou anartrií musí být rehabilitováno pomocí lingvisticky poučených přístupů, jinak dochází k negramotnosti těchto lidí. K tomu byly vyvinuty rehabilitační nástroje. Červeno- modré psaní, Audiovizuální čtení analyticko-syntetické a počítačový software Double Color Text Writer. Tyto nástroje se staly součástí komplexní Terapie dysfázie založené na grafickém modu. Bylo zjištěno další využití těchto nástrojů k rehabilitaci jazykových obtíží u lidí s etiologicky jinou diagnózou, malých dětí s vývojovou dysfázií. Užití nástrojů má pozitivní efekt při rehabilitaci porozumění a gramatické mluvy, rozvoji čtení a psaní a prevenci dyslektických obtíží.
Abstract v angličtině:
Abstrakt Lingvistika je představena v aplikaci na řešení obtíží u lidí s jazykovým hendikepem, kteří se nacházejí ve speciálně pedagogickém prostředí. Ve výzkumu a rehabilitaci jazykových symptomů se nazývá klinickou lingvistikou. Klinická lingvistika kooperuje v multidisciplinárním kontextu s psycholingvistikou a neurolingvistikou. Práce nastiňuje potřebnost klinické lingvistiky také v českém měřítku. Je analyzována diagnóza vývojová anartrie u celoživotně nemluvících lidí s dětskou mozkovou obrnou. Vývojová anartrie je dosti častou diagnózou ve speciálním školství. Vyjevuje se její nedostatečný popis klinickou logopedií a potřeba její analýzy z klinicko-lingvistického hlediska. U vývojové anartrie je odhaleno druhotné narušení jazykových funkcí, sekundární dysfázie. Sekundární dysfázie u vývojové anartrie se manifestuje na všech jazykových rovinách, práce tuto manifestaci ukazuje. Inteligentní lidé s vývojovou anartrií se ocitají v situaci pozdní akvizice mateřského jazyka, který produkčně uchopují pouze ve formě psané řeči. Mají dílčí percepční obtíže. Fatální nemožnost mluvené produkce jim zapříčiňuje subvokální vnitřně řečový deficit. Je diskutován potenciál těchto lidí osvojovat jazyk v procesu pozdní akvizice, diskuze je uvedena v kontextu světového výzkumu o otázkách maturace a kritických period. Práce rozkrývá problematiku pracovní paměti a jejích složek u lidí s vývojovou anartrií. Otázka pracovní paměti je pojednána z multidisciplinárního hlediska, je přinesena informace o světovém výzkumu subvokalizace, prováděného pomocí neurologických zobrazovacích metod. Ukazuje se dosti vysoký pozdně jazykový akviziční potenciál, svědčící o vysoké rehabilitovatelnosti lidských kognitivních funkcí. U lidí s vývojovou anartrií může dojít k pozdně akvizičním pokrokům ve všech složkách jazyka, včetně jazyka figurativního. Problematika je demonstrována na kazuistických příkladech. Jazykové plánování u lidí s vývojovou anartrií musí být rehabilitováno pomocí lingvisticky poučených přístupů, jinak dochází k negramotnosti těchto lidí. K tomu byly vyvinuty rehabilitační nástroje. Červeno- modré psaní, Audiovizuální čtení analyticko-syntetické a počítačový software Double Color Text Writer. Tyto nástroje se staly součástí komplexní Terapie dysfázie založené na grafickém modu. Bylo zjištěno další využití těchto nástrojů k rehabilitaci jazykových obtíží u lidí s etiologicky jinou diagnózou, malých dětí s vývojovou dysfázií. Užití nástrojů má pozitivní efekt při rehabilitaci porozumění a gramatické mluvy, rozvoji čtení a psaní a prevenci dyslektických obtíží.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radka Majerová, Ph.D. 7.04 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Radka Majerová, Ph.D. 3.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radka Majerová, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radka Majerová, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Radka Majerová, Ph.D. 1.02 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. 420 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc. 156 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.25 MB