velikost textu

Hrdina v totalitních médiích : srovnávací analýza olympijských vítězství Emila Zátopka (1948,1952)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hrdina v totalitních médiích : srovnávací analýza olympijských vítězství Emila Zátopka (1948,1952)
Název v angličtině:
The Hero of Totalitarian Media: The Comparative Analysis of Emil Zátopek's Olympic Victories (1948, 1952)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Petr Dušek
Vedoucí:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Oponent:
Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
Id práce:
103336
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
29. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Totalitní média, kulturní politika, propaganda, Československo, hrdina, sportovní žurnalistika, olympijské hry, Emil Zátopek
Klíčová slova v angličtině:
Totalitarian Media, cultural policy, propaganda, Czechoslovakia, hero, sports journalism, olympic games, Emil Zatopek
Abstrakt:
Rigorózní práce „Hrdina v totalitních médiích: srovnávací analýza olympijských vítězství Emila Zátopka (1948, 1952)“ pojednává o propagandě ve sportovní žurnalistice. Jejím cílem je posoudit, jakým způsobem informoval československý tisk o úspěších jednoho z nejlepších domácích atletů, Emila Zátopka, na olympijských hrách v Londýně a Helsinkách. Na základě odborné literatury a pozorování jsem stanovil hypotézu, že novináři využili Zátopkových triumfů k propagandistickým účelům a z úspěšného sportovce vytvořili socialistického hrdinu. Tuto hypotézu jsem ověřoval kvantitativní obsahovou analýzou v denících Rudé právo a Lidová demokracie. Zároveň jsem zformuloval dvě vedlejší hypotézy: Olympijské hry v roce 1952 měly výrazněji propagandisticky zatížené zpravodajské pokrytí než olympijské hry v roce 1948 a zpravodajské pokrytí obou olympijských her bylo výrazněji propagandisticky zatížené v Rudém právu než v Lidové demokracii. V analýze měřím propagandistickou zatíženost zpravodajských příspěvků, fotografií a reprezentací Emila Zátopka. Veškerý výzkum se opírá o bohatý teoretický základ, který zahrnuje definici propagandy, představení kulturní politiky v období 1948-1952 a vymezení termínu „hrdina“ podle odlišných tradic na obou stranách železné opony.
Abstract v angličtině:
Rigorous thesis „The Hero of Totalitarian Media: The Comparative Analysis of Emil Zátopek's Olympic Victories (1948, 1952)“ deals with propaganda in the sports journalism. Its aim is to evaluate how the Czechoslovak press reported about successes of one of the best domestic athlet Emil Zatopek at the Olympic Games in London and Helsinki. I defined a hypothesis, based on specialized literature and observation, that journalists exploited Zatopek’s triumphs for propagandistic reasons, and presented the successful athlet as a socialist hero. I verified this hypothesis by means of quantitative content analysis of the journals Rude pravo and Lidova demokracie. I defined two secondary hypothesis as well: The news coverage of the Olympic Games in 1952 was more propagandistically damaged than the Olympic Games in 1948, and the news coverage by Rude pravo of both Olympic Games was more propagandistically damaged than by Lidova demokracie. In the analysis I measure the propagandistic damage of the articles, the photos and the representations of Emil Zatopek. The whole research has a deep theoretical background, which includes a definition of propaganda, an outline of the cultural policy 1948-1952, and a definition of the „hero“ concept based on different conceptions from both sides of the Iron Curtain.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Dušek 2.56 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petr Dušek 14 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Dušek 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Dušek 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 501 kB