velikost textu

Céline v Čechách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Céline v Čechách
Název v angličtině:
Céline in Bohemia
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Anna Kareninová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
doc. PhDr. Václav Jamek
Konzultant:
doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
Id práce:
103320
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské literatury (XROL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Céline v Čechách Práce podává chronologickou dokumentární metodou výpověď o procesu přijímání a zavrhování jedné z nejkontroverznějších osobností moderní literatury nejen v Čechách. Soubor složený z objevené korespondence, dobových ohlasů, fotografií a dalších dokumentů, budovaný na půdorysu Célinova života a díla, sleduje ohlas veškerých jeho textů od vydání prvotiny až po současnost, přičemž českou kritickou recepci (F. X. Šalda, F. Peroutka, J. Vašica, R. Weiner, K. Čapek, B. Hrabal, M. Kundera, underground ad.) zasazuje do mezinárodního kontextu.Všímá si okolností historických i biografických, v nichž Célinovo dílo vznikalo a jež poznamenaly Célinovu osobní i osobnostní cestu. Poukazy na okolnosti, vlivy a ohlasy v pozadí nejsou soustavnou a celistvou probírkou: významné či zajímavé célinovské návaznosti mají především rozšířit pohled a dát možnost srovnání. Za Célinovým portrétem se nakonec ukazuje i podoba české literární atmosféry během osmdesáti let od vydání Célinovy prvotiny (1932) do roku 2010. První překlad Célinovy první vydané knihy Cesta do hlubin noci byl český (1933), ohlas byl u nás obrovský. Ale zatímco dnes je Céline diskutován v souvislosti se svým antisemitismem, ve 30. a 40. letech 20. století se debaty odvíjely v rovině jeho estetických postupů a postojů. Otázkou nebylo, zda jsou akceptovatelné Célinovy politické narážky, problematická se tehdy jevila míra syrovosti v uměleckém díle. Syrovost a zdánlivě lidovou, velmi drsnou kadenci Célinových obrazů a především jeho jazyka někteří odmítali, jiní přijímali. S přijetím předválečným kontrastuje pohled na Célina po roce 1989, po vynucené čtyřicetileté přestávce. Po debatách estetických přišly debaty etické. A po nich obecné otázky vypjatých postojů některých intelektuálů ve 20. století.
Abstract v angličtině:
Céline in Bohemia The thesis presents a chronological documentary testimony about the process of acceptance and rejection of one of the most controversial figures of modern literature – not only in Bohemia. The corpus consisting of correspondence discovered, contemporary responses, photos and other documents, built on the base of Céline´s life and work, follows the reception of all his writings since the debut to the present. The Czech critical reception (F. X. Šalda, F. Peroutka, J. Vašica, R. Weiner, K. Čapek, B. Hrabal, M. Kundera, underground, etc.) is being set in the international context. The thesis observes the historical and biographical circumstances in which originated Céline´s work and that marked Céline´s personal story. References to the circumstances, effects and responses in the background are not a complete and systematic thinning: important or interesting célinien sequences are mainly meant to expand and give the possibility of comparison. These Céline´s portrait finally shows the shape of the Czech literary atmosphere during the eighty years since the Journey to the End of the Night (1932) until 2010. The first translation of the Céline´s first published book Voyage au bout de la nuit was the Czech one (1933), response was huge. But while today Céline is discussed in relation to its anti-Semitism, in the 30th and 40th of the 20th century, the debate unfolded in the plane of the aesthetic practice and attitudes. The question was not whether Céline´s political cues are acceptable, in that time the problem seemed to rate the rawness of his work. Raw and seemingly popular, very rough cadence of Céline´s paintings and especially of his language some rejected, others accepted. With the reception of pre-war contrasts the view of Celine after 1989, forty years after the forced break. After discussing the aesthetic debate came the ethical one. And general questions of extreme attitudes of some intellectuals in the 20th century.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Anna Kareninová, Ph.D. 45.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Anna Kareninová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Anna Kareninová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Václav Jamek 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 49 kB