velikost textu

Leopold II., velkovévoda toskánský, a bonifikace Maremmy (1824 - 1859)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Leopold II., velkovévoda toskánský, a bonifikace Maremmy (1824 - 1859)
Název v angličtině:
Leopold II., Grand Duke of Tuscany, and bonification of Maremma (1824-1859)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lenka Kovaříková
Školitel:
prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
Oponenti:
PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Id práce:
103310
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Historie/obecné dějiny (XODE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Leopold II. velkovévoda Toskánský|Maremma|bonifikace|naplavování|regulace vodních toků|malárie|rozvoj zemědělství
Klíčová slova v angličtině:
Leopold II. Grand Duke of Tuscany|Maremma|bonification|hydraulic sluicing|regulation of water courses|malaria|development of agriculture
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce se věnuje období vlády velkovévody toskánského Leopolda II. a jeho vztahu k Maremmě a její bonifikaci. Během třiceti let své vlády dokázal velmi zásadním způsobem změnit nejzaostalejší oblasti své země. A to i přes to, že jeho pozice byla ztížena politickými změnami během revolučních let 1847-1849 a nakonec byla jeho vláda ukončena sjednocením Itálie a začleněním Toskánska do nově vzniklého Italského království, které bylo cílem italského národního obrození. V této práci, která se krom stručného životopisu Leopolda II. zabývá i jeho politikou zaměřenou na celkový rozvoj Toskánska, nebylo možné opominout životní osudy a především hlavní díla jeho tří nejbližších spolupracovníků – osobností majících zásadní vliv na realizování bonifikačních prací – Vittoria Fossombroniho, Gaetana Giorginiho a Alessandra Manettiho. Práce se věnuje průběhu vlastních bonifikačních prací v Maremmě, jejich organizaci a dosaženým výsledkům. Součástí Leopoldem II. plánované celkové bonifikace bylo i budování silniční sítě, jejíž nutnou součástí byly četné mosty přes kanály a regulované vodní toky. V oblasti bylo nutné řešit i zdravotní problémy, především pak malárii, kde se zatím stále hledaly její příčiny, způsob přenosu a nejefektivnější léčebné postupy. Poslední problematikou spojenou s celkovou bonifikací oblasti Maremmy, které se věnuje tato práce, je hospodářský rozvoj oblasti, především pak rozvoj zemědělství. Důkazem účinnosti Leopoldovy politiky v Maremmě byl její demografický rozvoj. Leopold II. byl jedním z panovníků, kteří se nejvíce zasloužili o rozkvět Toskánska. Územní rozsah bonifikačních prací a jejich komplexnost byly nevídané a jen těžko se hledá srovnání.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis describes a period of the government of Leopold II Grand Duke of Tuscany and his affiliation to the swampy territory along the Tuscany coastline called Maremma and its bonification. He was able to change fundamentally the most underdeveloped areas of his country during thirty years of his government. He succeeded even though political changes during the revolutionary years of 1847-1849, and though his government was finished by the unification of Italy and the incorporation of Tuscany into the newly established Kingdom of Italy, which was the goal of Italian risorgimento. This work further describes biography of Leopold II in short, his policy focused on overall development of Tuscany, and last but not least life fates and the principal works of his three closest collaborators – personalities with major influence at the realisation of the bonification works – Vittorio Fossombroni, Gaetano Giorgini and Alessandro Manetti. The thesis describes the bonification works in Maremma themselves, their organisation and results achieved. Part of the bonification overall plans of Leopold II was construction of the road network as well, with necessity of numerous bridges over canals and regulated watercourses. It was also necessary to solve the health problems in the region, especially malaria, where the cause, ways of spreading and the most effective treatment were still being searched. The last issue connected with the overall bonification in the Maremma region is the economic development of the region, especially the development of the agriculture. The proof of the effectiveness of Leopold´s policy in Maremma was its demographic development. Leopold II was one of the sovereigns which mostly merited in the flourishing development of Tuscany. The spatial scale and the complexity of the bonification works were unprecedented and is hard to find comparisons to them.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Kovaříková 2.77 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lenka Kovaříková 19.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Kovaříková 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Kovaříková 322 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lenka Kovaříková 543 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. 263 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. 821 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.07 MB