velikost textu

Analýza pracovního prostředí z pohledu řízení diverzity a jeho zavádění do firemní praxe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza pracovního prostředí z pohledu řízení diverzity a jeho zavádění do firemní praxe
Název v angličtině:
The Analysis of Working Environment in terms of Diversity Management in Corporate Practice.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zuzana Indruchová, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.
Oponenti:
PhDr. Milan Jermář, Ph.D.
doc. PaedDr. Mária Pisoňová, Ph.D.
Id práce:
103307
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Andragogika (XAND)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 2. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Diverzita – Řízení diverzity – Politika rovných příležitostí - Kompetence diverzity - Inkluzivní firemní kultura - Diverzitní vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
Diversity - Diversity Management – Equal Opportunities - Diverse Competency - Inclusion Corporate Culture - Diversity Training
Abstrakt:
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení Program: Pedagogika Zuzana Krištofová Analýza pracovního prostředí z pohledu řízení diverzity a jeho zavádění do firemní praxe Abstrakt vedoucí práce: Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. 2012 ABSTRAKT V předložené disertační práci autorka objasňuje řízení diverzity a seznamuje čtenáře se souvisejícím pojmy. V úvodu autorka uvádí základní cíle práce, a to komplexně objasnit pojetí řízení diverzity jako součást firemní kultury, popsat roli personálního útvaru i roli manažerů a top managementu. Dále pak je to zmapovat nastavení diverzitního vzdělávání a popsat souvislosti mezi firemní kulturou a diverzitním řízením. V části, která je věnována konkrétním případovým studiím, se autorčina pozornost obrací na popis současné situace a jejím cílem je ho zanalyzovat a zhodnotit. Práce je rozčleněna do tří částí (teoretická, teoreticko - empirická, empirická) a sedmi tematických kapitol. Autorka v celé práci poukazuje na vztahy s řízením lidských zdrojů, firemní kulturou, vzděláváním na podporu řízení a ocenění diverzity. Dále zde porovnává politiku rovných příležitostí s řízením diverzity, věnuje se organizačnímu rozvoji z hlediska diverzitního vývoje a diverzitě na pracovišti. Autorka také analyzuje firemní prostředí prostřednictvím kvantitativního dotazníkového šetření a kvalitativních rozhovorů s odborníky na diverzitu. Předložená práce hledá odpovědi na nejrůznější otázky týkající se diverzitního významu ve firmách, například se věnuje oblasti identifikace podoby diverzitních požadavků, vyhledává inspirace v oblasti diverzitních programů u společností, které v České republice působí. Dále autorka analyzuje výhody a nevýhody práce s „rozdílnostmi“, shromažďuje důvody pro posílení týmové spolupráce diverzitních týmů a zaobírá se efektivitou vedení lidí. Tato disertační práce si klade mimo jiné za svůj cíl popsat nejen teorii, ale také tzv. „best practices“, které mohou být využity jako studijní materiál při přípravě odborníků jak z oblasti vzdělávání dospělých, tak i pro personalisty. KLÍČOVÁ SLOVA: Diverzita – Řízení diverzity – Politika rovných příležitostí - Kompetence diverzity - Inkluzivní firemní kultura - Diverzitní vzdělávání
Abstract v angličtině:
Charles University in Prague Faculty of Arts Department of Adult Education Program: Pedagogy Zuzana Krištofová The Analysis of Working Environment in terms of Diversity Management and its Implementation in Corporate Practice Abstract thesis supervisor: Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. 2012 ABSTRACT The present doctoral thesis deals with diversity management and clarifies its concepts. The objectives of the thesis include comprehensive characterisation of diversity management as an element of corporate culture, description of roles of managers, departments of human resources and the role of the top management. Additional goals include charting the current scheme of diversity training and describing the inter-relations between corporate culture and diversity management. The chapter devoted to concrete case studies explores the current situation in the field with the aim to provide its analysis and evaluation. The thesis consists of three sections (focused on the theoretical framework, theoretical-research aspects and the research itself) and comprises seven thematic chapters. Throughout the thesis, interrelationships with management of human resources, corporate culture, management-oriented training, as well as the appreciation of diversity are highlighted. The thesis provides comparison between equal opportunities policies and diversity management and examines organisational development from the viewpoint of diversity development and diversity in the workplace. Corporate environment was analysed using a quantitative questionnaire survey and qualitative discussions with experts on diversity. The present thesis seeks answers to multiple questions associated with the significance of diversity in companies, dealing with identification of diversity requirements and finding inspiration for diversity programmes in companies operating in the Czech Republic. Strengths and weaknesses of working with diversity are analysed; arguments are gathered for strengthening the teamwork between diversity teams, and effectiveness in people management is explored. This thesis aims to describe not only theory but also best practices that can be used as study material for adult education and human resources specialists. KEY WORDS: Diversity - Diversity Management – Equal Opportunities - Diverse Competency - Inclusion Corporate Culture - Diversity Training
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Indruchová, Ph.D. 1.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Indruchová, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Indruchová, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Zuzana Indruchová, Ph.D. 601 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Milan Jermář, Ph.D. 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Mária Pisoňová, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 174 kB