velikost textu

Reflexe přistěhovalectví v dílech íránských autorů žijících v USA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reflexe přistěhovalectví v dílech íránských autorů žijících v USA
Název v angličtině:
Immigrant Experiences Raflected by Iranian Authors Living in the USA
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zuzana Kříhová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Soňa Nováková, CSc.
doc. PhDr. Jan Marek, CSc.
Id práce:
103305
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (XTAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 2. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
íránská přistěhovalecká próza, íránství, íránsko-americké vztahy, bilingvní tvorba, identita, exil a přistěhovalectví
Klíčová slova v angličtině:
Iranian immigration literature, iranianness, Iranian-American relations, bilingual literature, identity, exile and immigration
Abstrakt:
Abstrakt Záměrem předložené disertační práce je zachycení reflexe přistěhovalecké zkušenosti íránských imigrantů v USA v literární tvorbě. Hlavním cílem této literárně-historické práce je prozkoumávání způsobu zobrazení paměti íránských migrantů a jejich potomků ve vybraných prozaických dílech. Za ústřední téma je považována identitární problematika, a to zejména postoj autorů k Íránu i majoritní společnosti a odraz individuální a kolektivní identity v dílech. Jedním z dílčích cílů práce je ukázat, zda převažuje tendence k uchovávání identity íránské, anebo se již tvůrci snaží konstruovat identitu novou, americkou či íránsko-americkou. K dalším úkolům patří rovněž identifikace bilingválních specifik vybraných děl a posouzení jejich vlivu na celkovou srozumitelnost díla. Vytyčených záměrů bylo dosaženo analýzou literárních textů převážně autobiografického či semi-autobiografického charakteru, v nichž byly analyzovány vztahy v íránské diaspoře a interakce s americkou společností. Výsledky jazykové analýzy vybraných bilingvních děl (autora Taqího Modarressího) ukázaly, že původní jazyk přistěhovalce lze považovat za významný nástroj utvrzování kolektivní i individuální identity v diaspoře. Analýzou autobiografických a semi-autobiografických děl bylo zjištěno, že íránští autoři v USA výrazně tematizují íránství, a to jak v pracích memoárových, tak i beletristických. Autoři též značně oscilují mezi snahou asimilovat se do většinové společnosti a tendencí akcentovat a tematizovat svoji kulturní odlišnost. Ve zkoumaných dílech můžeme jasně detekovat generační příslušnost autorů a sledovat jejich vymezování se vůči zkušenosti rodičů, případně dětí u prvogeneračních přistěhovalců. Významným motivem je odkazování se k původní vlasti, tvůrci se často vztahují k Íránu jako zemi svých předků, případně též ztracené domovině či nedosažitelné (imaginativní) domovině. Vyloženě kritický až negativistický postoj vůči americké společnosti se ve zkoumaném segmentu prací nevyskytuje. Postavy akceptují řadu dominantních prvků amerického kulturního proudu a identifikují se spíše jako Američané nežli Íránci, zvláště pak v kontaktu s neíránci. Tvůrci však současně usilují i o zachycení úporné snahy utlumit nejistotu z probouzející se přináležitosti k Íránu, jež se v postavách sváří s postupující amerikanizací, a představuje tak zatím ještě problematicky uchopitelnou doménu. Klíčová slova: íránská přistěhovalecká próza, íránství, íránsko-americké vztahy, bilingvní tvorba, identita, exil a přistěhovalectví
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation seeks to capture immigrant experiences reflected by Iranian authors living in the USA. The main objective of this literary-historical work is to explore the literary devices used by chosen authors to capture immigrants´ memories in selected works of prose. The central theme is the issue of identity, particularly the authors´ attitude towards Iran and the USA, and the reflection of individual and collective immigrant identity in the works. Another aim is to show whether the tendency to preserve the Iranian, American or Iranian-American identity prevails. Other tasks also include an identification of bilingual specifics in selected works and consideration of its impact on comprehensiveness of the text. To achieve the purpose of this dissertation, mostly autobiographical or semi-autobiographical literary works were selected, analyzed and interpreted. Relations in the Iranian Diaspora and interaction of Iranian characters with Americans were also scrutinized. Literary and linguistic analysis of selected works from Taqi Modarressi indicates that a mother tongue used by bilingual author can be an important device to confirm and reinforce the collective and individual identity in the Diaspora. Analysis of autobiographical, semi-autobiographical and some works of fiction revealed, that Iranian authors use the notion of “iranianness” to a great extent. The authors also oscillate between the assimilation into host society and a tendency to accentuate and categorize their cultural differences. In the selected works we can clearly detect the generational tensions between the immigrant parents and their US born children or between immigrant parents and their one-and-half generation (1,5G) children. Iran - the homeland - seems to be very important motive to choose, the authors often refer to Iran as a country of their ancestors or lost homeland or unreachable (imaginative) homeland. Utterly negative stance towards American society or Americans didn´t occur in the analyzed works, the characters of memoires and novels rather accept many features of the American mainstream culture but strive to preserve their Iranian identity too. The authors attempt to capture characters´ persistent efforts to eliminate the uncertainty caused by increasing feelings of belonging to Iran which discords with their American side and represents yet another problematic domain to grasp. Keywords: Iranian immigration literature, iranianness, Iranian-American relations, bilingual literature, identity, exile and immigration
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Kříhová, Ph.D. 1.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Kříhová, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Kříhová, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Zuzana Kříhová, Ph.D. 577 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Soňa Nováková, CSc. 198 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Marek, CSc. 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 68 kB