velikost textu

White collar revisited - millsovská teorie vlivu byrokratizace na sociální a ekonomický vývoj západních společností.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
White collar revisited - millsovská teorie vlivu byrokratizace na sociální a ekonomický vývoj západních společností.
Název v angličtině:
White collar revisited - Millsean theory on impact of bureaucratization on social and economic development of western societies
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Petr Hampl
Školitel:
doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.
prof. Ing. Milan Žák, CSc.
Id práce:
103261
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Byrokracie, nová třída, bílé límečky, veřejná volba, dobývání renty, třídní konflikt, management, inovace.
Klíčová slova v angličtině:
Bureaucracy, new class, white collars, public choice, rent seeking, class conflict, management innovation
Abstrakt:
Abstrakt Úvodní část práce se věnuje shrnutí myšlenek, které autor dříve publikoval v esejistické podobě a které se zabývají vztahem mezi třídní strukturou současných západních společností a ekonomickou politikou prosazovanou vládami. Další část je věnována osobnosti Charlese Wrighta Millse, jeho metodě, přínosu pro sociologii jeho doby a millsovské inspiraci pro současné sociologické zkoumání. Dále je pozornost věnována třem myšlenkovým směrům, které mohou Millsovy myšlenky lépe osvětlit a doplnit: ekonomii veřejné volby (zejména v Tullockově podání), teoriím nové třídy a teorii podnikatelských inovací. V této části je formulována nová typologie inovací. Jádro práce je pak věnováno diskuzi Millsových tezí o růstu byrokratických aparátů, vytváření bílých límečků jako samostatné třídy a dopadům tohoto jevu na sociální strukturu, ekonomický vývoj a politický vývoj západních společností. Millsovy teze jsou posuzovány jednak z pohledu 60 let, které od napsání jeho práce uplynuly, jednak diskutovány ve světle myšlenkových směrů uvedených v předchozím odstavci. To je zakončeno formulováním teorie, která Millsovy myšlenky zpřesňuje a doplňuje. Další část se zabývá metodikou sociálních věd v pojetí Karla R. Poppera a jeho kritériím vědecké teorie. Formulovaná teorie je pak posuzována, zda těmto kritériím odpovídá. Klíčová slova: Byrokracie, nová třída, bílé límečky, veřejná volba, dobývání renty, třídní konflikt, management, inovace.
Abstract v angličtině:
Abstract The first part of this thesis sums up ideas, which the author had published in his essays. These ideas are mostly focused on the relationship between the class structure of current western societies and economic policy preferred by the governments. The next part is dedicated to Charles Wright Mills, his sociological method, his contribution to sociology of 50th as well as his heritage for current sociological thinking. Three idea streams, which can be used for supplementing Mills’ point of view, are explained: public choice economy (mainly its version of Gordon Tullock), new class theory and theory of business innovation. New typology of business innovation is developed in this part. The core of this thesis consist in discussion of Mills’ propositions about the growth of bureaucratic organizations, birth of white collars as a massive social class and its impact on social structure, economic development and political development of western societies. Mills conclusions are looked on in the light of socioeconomic development during 60 years since the first publishing of White collar. They are also compared with key finding of idea streams mentioned above. Theory of impact of growth of big bureaucracy on economic and political development is formulated that specifies and supplement Mills’ theory. The next part of the thesis explains methodology of social science by Karl R. Popper, including his criteria of scientific theory. The theory developed is checked whether it meets popperian criteria. Key words: Bureaucracy, new class, white collars, public choice, rent seeking, class conflict, management innovation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Petr Hampl 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Petr Hampl 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Petr Hampl 45 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Petr Hampl 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Josef Vlček, CSc. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Milan Žák, CSc. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 52 kB