velikost textu

Srovnání vývoje národních identit ve Finsku a Českých zemích v průběhu 19. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání vývoje národních identit ve Finsku a Českých zemích v průběhu 19. století
Název v angličtině:
A Comparison of the Processes of Creating National Identities in Finland and the Czech Lands in the 19th Century
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Masař
Školitel:
prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
Id práce:
103256
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Historie/obecné dějiny (XODE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Národ, historie, identita, Finsko, České země, Rakousko-Uhersko, Rusko, fennomané, svekomané
Klíčová slova v angličtině:
Nation, history, identity, Finland, Czech Lands, Austria-Hungary, Russia, fennomans, svecomans
Abstrakt:
Abstrakt: Dizertační práce se věnuje vzájemné reflexi a vnímání národních hnutí ve Finsku a Českých zemích v rozmezí let 1789–1914. Na pozadí nově se formujícího finského a českého národa srovnává, jakým způsobem se měnilo a vyvíjelo vnímání Finů, resp. Čechů z pohledu druhého národa, který se nacházel v analogické situaci v rámci své národní emancipace. Hlavní roli hrály především vzájemné kontakty mezi předními osobnostmi obou národních obrození, které své postřehy a dojmy sdělovaly širšímu publiku nejen prostřednictvím článků v novinách, ale i v časopisech, ať už populárních nebo naučných, a také samostatných knižních publikacích. Tato práce vychází z předpokladu, že vůdčí postavy obou národů vnímaly vzájemné podobnosti i rozdíly mezi oběma národními hnutími, současně ale také vytváří hypotézu, že znalost druhého národního hnutí, a to jak jeho předností, tak i jeho nedostatků, mohla být využita při vývoji vlastního národa. První kapitola nastiňuje oboustranné kontakty mezi českým a finským etnikem od doby vrcholného středověku až do nástupu národně emancipačních hnutí. Následující kapitola líčí vzájemné interakce mezi prvními generacemi českých a finských obrozenců na konci 18. století, které je symbolizováno setkáním vůdčích osobností obou národních hnutí, Josefem Dobrovským a Henrikem Gabrielem Porthanem. Další kapitola mapuje vzájemné reflexe Čechů a Finů v první polovině 19. století, které vedly k prvnímu seznámení se s postavením druhého národa a rozpoznání jeho analogického postavení v rámci ruské, resp. rakouské mnohonárodnostní říše. Čtvrtá kapitola se věnuje období od počátku 50. do konce 70. let, během kterých došlo k navázání osobních styků a přátelství mezi významnými osobnostmi obou národních hnutí. Na pozadí těchto vztahů pak pozoruje vývoj vnímání druhého národa, stejně jako změny v percepci samotného pozorovatele. V další kapitole je věnován prostor otázce interakce mezi významnými českými a finskými spisovateli a umělci. Poslední kapitola pak sleduje vývoj obou národů na sklonku 19. a počátku 20. století a na jeho pozadí si také všímá, jak oba národy vnímaly závažné sociální změny v tehdejší společnosti. V závěrečném shrnutí je nastíněn nejen vývoj obou národních hnutí v průběhu více než jednoho století, ale především jakým způsobem se vyvíjelo a měnilo jejich vzájemné vnímání během tohoto období.
Abstract v angličtině:
Abstract: The dissertation thesis deals with mutual reflection and perception of national movements in Finland and Czech lands during the years 1789–1914. On the background of newly shaped Finnish or Czech nations, it compares, in which way the perception of Finns respectively Czechs changed and evolved from the point of view of other nation that was in analogical situation in its national emancipation. The major role was played by mutual contacts between prominent figures of both national revivals, who delivered their perception and experience to broader audience not only via articles in newspaper, but also in magazines, popular as well as scientific, and also books. This thesis is based on assumption, that the leading persons of both nations were aware of mutual similarities as well as differences between both national movements, at the same time it also sets up a hypothesis, that knowledge of the other national movement, its advantages and disadvantages could be used in a progress of own nation. The first chapter outlines bilateral contacts between Czech and Finnish ethnics from the High Middle Ages until the birth of the national revival movements. Following chapter is describing the first mutual relations between the first generations of Czech and Finnish revivalists at the end of the 18th century, which is symbolized with the meeting of the leading figures of both national movements, Josef Dobrovsky and Henrik Gabriel Porthan. Next chapter describes mutual reflections of Czechs and Finns in the first half of the 19th century, which helped to uncover the status of the other nation and identify its analogical role in Russian or Austrian multinational empire. The forth chapter is dedicated to a period from the beginning of the 1850s to the end of the 1870s, in which the mutual contacts and friendships between leading figures of both national movements were established. Observed against a background of those relationships is the evolution of perception of the other nation as well as the changes in perception of the observer himself. In next chapter is the attention dedicated to an issue of interactions between prominent Czech and Finnish writers and artists. Last chapter follows the progress in both nations at the turn of the 19th and 20th centuries and against its background it reflects, how both nations perceived important social changes in the society. In final summary is outlined not only the evolution of both national movements in more than one hundred years, but especially in which way the mutual perception evolved and changed during this period.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Masař 4.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Masař 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Masař 110 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Tomáš Masař 588 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. 458 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 469 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc. 223 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 746 kB