velikost textu

Estetický soud z perspektivy filozofie, psychologie a neurovědy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Estetický soud z perspektivy filozofie, psychologie a neurovědy
Název v angličtině:
Aesthetic Judgement from Philosophical, Psychological and Neuroscientific Perspectives
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tereza Hadravová
Školitel:
prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
PhDr. Vlastimil Zátka, CSc.
Id práce:
103234
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra estetiky (21-KEST)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Estetika (XEST)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
analytická estetika, estetické hodnocení, estetický soud, neuroestetika, libost
Klíčová slova v angličtině:
aesthetic appraisal, aesthetic judgement, pleasure, analytic aesthetics, neuroaesthetics
Abstrakt:
Název práce: Estetický soud z perspektivy filozofie, psychologie a neurovědy Autorka: Tereza Hadravová Katedra: Katedra estetiky Vedoucí dizertační práce: prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. Abstrakt: Otázka vztahu vědy a estetiky mívá formu: Může mít věda pro estetiku nějaký přínos? Skepticismu, který často zaznívá z filosofických pozic, kontrastuje optimismus psychologů a, nověji, neurovědců. V předkládané práci argumentuji, že obě tyto odpovědi v posledku brání možnému vzájemnému obohacení vědy a estetiky. Za východisko práce slouží radikální formulace George Dickieho, podle které nemůže žádná vědecká informace být pro estetiku relevantní. Ukazuji, že tento požadavek je ukotven v myšlenkovém odkazu logického pozitivismu a souvisí se snahou estetiku zachránit před postupnou eliminací. Argumentuji, že převážná část analytické estetiky se vzdala psychologicky informovaného pojetí estetického soudu a v důsledku toho odmítla některé jemnější distinkce, které psychologická estetika vypracovala: především požadavek rozlišovat mezi soudy o příjemném a soudy o krásném. S pomocí různých autorů jak z oblasti psychologické tak filosofické estetiky se tyto rozdíly pokouším upřesnit. Na základě podrobného zpracování několika významných studií napsaných v uplynulém desetiletí v oblasti experimentální psychologie neuroestetiky ukazuji, že ani tyto práce s uvedenými distinkcemi nepočítají, a argumentuji, že je to činí zranitelné vůči kritice založené na alternativní interpretaci jejich experimentů. Klíčová slova: analytická estetika, estetické hodnocení, neuroestetika, estetický soud, libost
Abstract v angličtině:
Title: Aesthetic judgement from philosophical, psychological, and neuroscientific perspectives Author: Tereza Hadravová Department: Aesthetics Department Supervisor: prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. Abstract: How does science relate to aesthetics? This question usually reads as a question concerning scientific contribution to aesthetics. Philosophers are most- ly skeptical about the application of scientific results in their domain, wheras psychologists and, in recent years, neuroscientists are optimistic. In the thesis, I argue that both of these positions, in their extreme versions, impede the mutual enrichment of science and aesthetics. The starting-point of the thesis is George Dickie’s radical claim that no scientific information has ever been relevant for aesthetics. The claim, I argue, is firmly embedded in the aftermath of logical positivism: it is related to the e↵ort to “rescue” aesthetics from progressive eli- mination. As a consequence, most of analytic aesthetics discourse has ignored psychologically informed conception of aesthetic judgement, including some fine distinctions that such a conception enables, e.g. the di↵erence between judgements about pleasure and aesthetic judgements. The distinctions are further elaborated and, in the last part of the thesis, the results of this elaboration are applied to some of recent contributions to aesthetics in experimental psychology and neuro- aesthetics. I o↵er an alternative interpretation of results of the experiments the theories are based on. Keywords: aesthetic judgement, aesthetic appraisal, pleasure, analytic aesthetics, neuroaesthetics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Hadravová 8.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Hadravová 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Hadravová 42 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Tereza Hadravová 220 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vlastimil Zátka, CSc. 2.27 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 43 kB