velikost textu

Stalking v kontextu domácího násilí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stalking v kontextu domácího násilí
Název v angličtině:
Stalking in the context of domestic violence
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Denisa Martinková
Vedoucí:
PhDr. Martin Cejp, CSc.
Oponent:
Mgr. Petra Kutálková
Id práce:
103225
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Veřejná a sociální politika (VERASPK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o fenoménu stalkingu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se především zaměřuji na základní odborné informace, které vedou k pochopení tohoto problému. Objasňuji osobnost pachatele a oběti, falešný viktimizační syndrom, kyberstalking a falešné mýty o stalkingu. Poté poukazuji na kontext mezi domácím násilím a stalkingem. Také popisuji českou politiku prostřednictvím základního legislativního rámce dotýkajícího se zkoumané problematiky a analýzy jejích aktérů. V závěru teoretické části se zamýšlím nad možnými budoucími změnami v české politice. V praktické části zpracovávám tři kasuistiky reálných případů ex-partner stalkingu.
Abstract v angličtině:
The diploma thesis deals with the phenomenon of stalking. This work is divided to teoretical and empirical part. In the theoretical part, first of all I focuse mainly on basic scientific informations that lead to understanding of this problem. I clarify a personality of an offender and victim, false victimization syndrome, cyberstalking and false myths about stalking. Then I indicate a context among domestic violence and stalking. I also describe The Czech policy through the basic legislation connected with analyzed problems and the analysis of its participants. At the end of the teoretical work i think about possible changes in current Czech policy. In the empirical part, I processed three case studies of the real ex-partner stalking.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Denisa Martinková 604 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Denisa Martinková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Denisa Martinková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Cejp, CSc. 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Kutálková 79 kB