velikost textu

Nářeční slovník jihozápadního Vsetínska

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nářeční slovník jihozápadního Vsetínska
Název v angličtině:
Dialect Dictionary of Southwest Part of the Vsetin Region
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Hana Goláňová, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Jarmila Bachmannová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Jan Balhar
PhDr. Jarmila Vojtová
Id práce:
103186
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Český jazyk (XCJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dialektologie, východomoravská nářeční oblast, region Valašsko, abecední diferenční nářeční slovník, pojmový (ideografický) heslář, sémaziologický přístup, onomaziologický přístup, charakteristika zkoumaného nářečí, popis slovní zásoby, nejstarší generace, nejmladší generace
Klíčová slova v angličtině:
dialectology, East-Moravian dialect area, Valachian region, alphabetic differential dialect dictionary, notional (ideographic) dictionary, semasiological approach, onomasiological approach, the characteristics of the surveyed dialect, lexicon description, oldest generation, youngest generation
Abstrakt:
ABSTRAKT V rámci českého jazykového území je možné provádět systematický nářeční výzkum už jen v některých nářečních oblastech, neboť tradiční teritoriální dialekt nenávratně mizí. V severním úseku východomoravské nářeční oblasti bychom našli valašský region, kde se dosud udržuje živý dialekt, odkud pochází také lexikum shromážděné v Nářečním slovníku jihozápadního Vsetínska (dále NSJV). Při terénním nářečním výzkumu se mně podařilo shromáždit bohatý lexikální materiál, na jehož základě vznikl NSJV obsahující 2 027 lexikálních jednotek základních a 427 odkazových. NSJV je typ slovníku lokálního, abecedního a diferenčního. Tato práce si klade za cíl především zachycení a zpracování lexikální zásoby shromážděné v NSJV na základě současných lexikografických metod. Při výběru výraziva do NSJV byl uplatněn diferenční přístup, to znamená, že byl získaný lexikální materiál důsledně konfrontován s výkladovými slovníky češtiny. Nářeční výzkum pro NSJV byl prováděn mezi příslušníky nejstarší generace (nad 60 let). Mezi příslušníky nejmladší generace (do 30 let) probíhal výzkum pro mezigenerační komparaci slovní zásoby věcněvýznamového okruhu jídlo, pití, kouření se zaměřením na podskupiny poléfka, máčka, kaša, placka (výsledek tohoto výzkumu je zachycen v příloze 1), díky němuž je možno nahlédnout vývojové tendence nářečního lexika ve zkoumaném regionu. Jako doplňkový výzkum probíhal sběr pomístních jmen (zachycených v příloze 2). Kromě diferenčního nářečního slovníku práce obsahuje část zaměřenou na základní sociokulturní charakteristiku sledované lokality. Dále se soustřeďuje zejména na charakteristiku a popis současného stavu zkoumaného dialektu z hlediska hláskoslovného, tvaroslovné a slovotvorného, podává rovněž podrobnou lexikologickou analýzu slovní zásoby z NSJV. V neposlední řadě se zabývá věcněvýznamovým zpracováním lexika v nářečních slovnících, sémaziologickým i onomaziologickým přístupem a možnostmi využití pojmových (ideografických) heslářů v nářeční lexikografii.
Abstract v angličtině:
ABSTRAKT There are only few dialect regions within Czech language territory, where a systematic dialect research can be made, since the traditional territorial dialect irreversibly disappears. In the northern part of the East-Moravian dialect region we would find Valachian region, where the dialect is still maintained alive, and where the lexicon collected in Dialect dictionary of southwest part of the Vsetin region (hereinafter as DDSV) originates. During the field survey I managed to collect a rich lexical material, on the basis of which the DDSV consisting of 2.027 basic and 427 referential lexical units was created. DDSV is a type of local, alphabetic and differential dictionary. The aim of this work is mainly to catch and elaborate the lexicon collected in DDSV, based on contemporary lexicographical methods. A differential approach was used at the selection of phraseology, it means, that achieved lexical material was thoroughly confronted with Czech explanatory dictionaries. The dialect research for DDSV was made among the members of the oldest generation (above 60 years). Among the youngest generation (under 30 years), a research for inter-generation comparison of the lexicon of substantive semantic register area of meals, drinks and smoking was led, focused at sub-groups poléfka, máčka, kaša, placka (the result of this research is recorded in Appendix 1), thanks to which it is possible to view the development tendencies of the dialect lexicon in the researched region. As a supplemental survey, a collection of local names was made (recorded in Appendix 2). Besides the differential dialect dictionary, the work contains also a part aimed at the basic socio-cultural characteristics of the surveyed locality. Further it concentrates especially at the characteristics and the description of the contemporary state of the surveyed dialect from the sound forming, formative and word forming aspect; it also offers a detail lexicological analysis of the lexicon from DDSV. Last but not least, it is concerned with a substantive semantic processing of the lexicon in the dialect dictionaries, with semasiological and onomasiological approach and the possibilities of utilisation of notional /ideographic dictionaries in dialect lexicography.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Goláňová, Ph.D. 2.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Goláňová, Ph.D. 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Goláňová, Ph.D. 10 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Hana Goláňová, Ph.D. 160 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jarmila Bachmannová, CSc. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Balhar 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jarmila Vojtová 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 71 kB