velikost textu

Iluminované rukopisy roudnické druhé třetiny 14. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Iluminované rukopisy roudnické druhé třetiny 14. století
Název v angličtině:
Illuminated Manuscripts from the Monastery of Augustinian Canons in Roudnice nad Labem from the Second Third of the 14th Century
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Gaudek
Školitel:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Jana Hana Hlaváčková
PhDr. Milada Studničková
Id práce:
103180
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
České království, Augustiniáni-kanovníci, iluminované rukopisy, Roudnice nad Labem, 14. století
Klíčová slova v angličtině:
Bohemian Kingdom, Augustinian Canons, illuminated Manuscripts, Roudnice nad Labem, 14th century
Abstrakt:
Abstrakt: Roudnická kanonie byla založena roku 1333 Janem IV. z Dražic po jeho návratu z Avignonu. Jednalo se o důležitý a bohatě podporovaný klášter, což demonstruje mimo jiné i mladší fragment roudnického nekrologia, datovaný 1458-1464 (SOA Třeboň, fond Velkostatek Třeboň, registratura IA 3K β 28e). Dizertace se zabývá českými iluminovanými rukopisy druhé třetiny 14. století z někdejší roudnické knihovny. Knihovna roudnických kanovníků je výjimečná mezi všemi jinými domy tohoto řádu právě vysokým podílem iluminovaných kodexů. Misál Jana z Dražic (KNM XIII B 9) je skvělým příkladem vysoce kvalitního českého kodexu v době kolem r. 1340. Ornamentální iniciály vykazují paralely k soudobému západoevropskému malířství, Jedna z nich, iniciála VD na fol. 57r, je vyplněna Dražicovým rodovým erbem, zlatou vinou snítkou se třemi listy v červeném poli. Nicméně nejvýznamnější je kánonový list na fol. 65r, klasický příklad středoevropského lineárního slohu. Folio bylo na své místo přilepeno. Stejnou praxi spatřujeme i v nepatrně mladším Misálu z Chotěšova (NK XIV C 3). Chotěšovský kánonový list (185v) má však vytříbenější barevnost i formy, zřetelně poučené italským uměním. Ostatní části misálu jsou naproti tomu dekorovány jen hrubě. Misálu KNM XIII B 9 ije mnohem blíže kánonový list Misálu KNM XIII B 14, obsahující dokonce i podobné ikonografické detaily. Jeho kvalita je však nižší. Kolem Misálu XIII B 14 lze sestavit skupinu několika rukopisů (KNM XII A 5, XIII A 7, XVI A 3, úvodní iniciála kodexu XVII A 1 a snad též iniciály rukopisu XVI B 7, jehož úvodní iniciála pochází od francouzského mistra). Z druhé čtvrtiny 14 století pochází také Bernardi Clarevallensis Opera (KNM XII A 15). Jeho výzdoba sestává sice jen z fleuronné a ornamentálních iniciál, je však natolik jedinečná, že je velmi obtížné najít k ní paralely. Jiná kniha, KNM XII A 13, pochází snad ze stejné dílny jako KK G 5. Nejznámější skupina roudnických rukopisů se zdržuje kolem Augustinus super Iohannem, KNM XIII A 13, díla z ateliéru Mikuláše z Prahy, jehož nejvýznamnější práce je v Nyse (Niská bible, datovaná 1354). Jiná skupinu lze vytvořit kolem KNM XVI A 15 (spolu s menšími podíly v XVII A 15 a XV C 2). Rukopis XVI A 15 je také datován rokem 1354 a já zde jeho malíře, odjinud neznámého, nazývám Mistrem Jobova ponížení.
Abstract v angličtině:
Abstract: The house of canons regular in Roudnice nad Labem was founded 1333 by John IV of Dražice after his return from Avignon. It was a very important and richly supported monastery, which is demonstrated besides other things by the younger fragment of necrologium, dated 1458-1464 (State Regional Archive in Třeboň, fond Velkostatek Třeboň, registratura IA 3K β 28e). The thesis deals with the Bohemian illuminated manuscripts from the 2nd third of the 14th century from the library from Roudnice, which is quite unique between all the Bohemian houses of regular canons for the high percentage of illuminated manuscripts. The Missale of John of Dražice ( KNM XIII B 9) is an excellent example of some high quality manuscript in the time around 1340 in Bohemia. The ornamental initials show parallels to the recent Western European style. One of them, VD initial on the folio 57r, is filled by the coat-of-arms of the Dražice family, gold wine sprig with three leafs in the red field. But the most interesting is the canon leaf (65r), a classical representative of Central European linear style. The leaf was glued to its place. The same praxis we see in the slightly younger Missale of Chotěšov Monastery (NK XIV C 3). The canon leaf from Chotěšov (185v) is more delicate in its colors and forms, distinctly knowledgeable of Italian art too. The other parts of the codex are on the contrary raw in its decoration. Much closer to KNM XIII B 9 is Missale KNM XIII B 14, which has even the same iconographic details in its canon leaf, but the quality is lower. There is a group of manuscripts around the Missale XIII B 14, which bulit a group (KNM XII A 5, XIII A 7, XVI A 3, opening initial of XVII A 1 and maybe the initials in codex XVI B 7, which has a French opening letter). From the second quarter of the 14th century comes Bernardi Clarevallensis Opera (KNM XII A 15) too. Its decoration consists only of fleuronné and ornamental initials, but they are so unique, that it is hard to find any parallel to it. Another book, KNM XII A 13, seems to origin from the same workshop as KK G 5. The most famous group from Roudnice is aroud the codex Augustinus super Iohannem, KNM XIII A 13 – atelier of Nicolaus de Praga, whom most important work is in Nysa (Bible from Nysa, dated 1354). Another group is around KNM XVI A 15 (together with lesser parts in XVII A 15 and XV C 2). XVI A 15 is dated 1354 as well and I call the main painter, unknown from other collection, Master of Job’s Mocking.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Gaudek 3.1 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tomáš Gaudek 11.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Gaudek 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Gaudek 189 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Tomáš Gaudek 277 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Hana Hlaváčková 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Milada Studničková 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.2 MB