velikost textu

Žena jako pachatelka vraždy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Žena jako pachatelka vraždy
Název v angličtině:
Woman as a Perpetrator of Murder
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Mgr. Mgr. Jaroslava Hrabětová
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Ludmila Čírtková, CSc.
doc. Kateřina Nedbálková
Id práce:
103173
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pachatelka vraždy, vražda, partnerská vražda, ženská věznice
Klíčová slova v angličtině:
Female Perpetrator of Murder, Murder, Intimate Murder, Women's Prison
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce „Žena jako pachatelka vraždy“ je deskriptivní studie o pachatelce vraždy, na kterou je nahlíženo především z individuální úrovně, zaměřené na popis charakteristik pachatelky, jež mohly mít vliv na spáchání vraždy a ze situační úrovně, zkoumající kontext vražedného činu. Autorka se nejprve zabývá teoretickými východisky pachatelky vraždy a v empirické části prezentuje výsledky z výzkumu v ženské věznici, kde je jako metodologický postup zvolena integrovaná výzkumná strategie s využitím převážně kvalitativních, ale i kvantitativních technik sběru a interpretací dat. Těžiště metodologického postupu spočívá v provedení interview s vybranými odsouzenými pachatelkami převážně partnerských vražd a v analýze vězeňských dokumentů. Na základě realizovaného výzkumu v ženské věznici jsou zjištěny formy vražedného jednání žen, navržena typologie vražd podle motivace, zmapována sociální situace odsouzených žen ve vězení, vybrané životní postoje pachatelek vražd a analyzovány rodinné vraždy. Výsledky z výzkumu v ženské věznici potvrzují, že prototypem vražedného jednání žen jsou vraždy partnerské, které spadají do nejčetněji zastoupené skupiny tzv. intrafamiliárních vražd. Nejčastější příčinou partnerské vraždy je konfliktní situace, dlouhodobé domácí násilí a nadměrná konzumace alkoholu na straně oběti i pachatelky. V závěrečné diskusi autorka zjištěné poznatky shrnuje, zasazuje do teoretického rámce a nabízí možnosti dalšího zkoumání.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is a descriptive study of female perpetrators of murder as viewed from the individual level, primarily focusing on the characteristics of the offender which could affect the murder, and the context of the murderous act. Following a theoretical examination, the empirical section presents the results of research in women's prison using an integrated research methodology of qualitative but also quantitative techniques of data collection and interpretation. The primary research analyzed prison’s documents about murderers with the research sample consisting of all imprisoned women ie half of all incarcerated women in the Czech Republic. In-depth interviews were carried out with predominantly perpetrators of intimate homicides; other data collection techniques were used. The data detected the forms of murderous behavior of women, the typology of murder by motivation, mapping the social situation of female convicts in prison, selected attitudes of homicide offenders including the analysis of family murders. The results indicated that the prototype of homicides committed by women are intimate murders that fall within the largest group of intrafamily murder. The most common cause is a partner homicide conflict situations, long-term domestic violence and excessive alcohol consumption for both victim and perpetrator.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Mgr. Mgr. Jaroslava Hrabětová 1.92 MB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Mgr. Mgr. Jaroslava Hrabětová 889 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Mgr. Mgr. Jaroslava Hrabětová 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Mgr. Mgr. Jaroslava Hrabětová 64 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce JUDr. Mgr. Mgr. Jaroslava Hrabětová 321 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ludmila Čírtková, CSc. 206 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Kateřina Nedbálková 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 71 kB