velikost textu

Der Topos der Moderne und der existentialistische Diskuzs in den Romanen Wolfgang Koeppens

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Der Topos der Moderne und der existentialistische Diskuzs in den Romanen Wolfgang Koeppens
Název v češtině:
Topos moderny a existencialistický diskurs v románech Wolfganga Koeppena
Název v angličtině:
The topos of modernity and the existentialist discourse in the novels of Wolfgang Koeppen
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Marie Frolíková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
Oponenti:
prof. Manfred Weinberg
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Konzultant:
prof. PhDr. Jiří Stromšík, CSc.
Id práce:
103170
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Germánské jazyky a literatury (XGER)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
Wolfgang Koeppen, topos moderny, existencialistický diskurs
Klíčová slova v angličtině:
Wolfgang Koeppen, the topos of modernity, the existentialist discourse
Abstrakt:
Abstrakt Předložená disertační práce podává analýzu pěti románů a jednoho prozaického fragmentu německého spisovatele Wolfganga Koeppena (1906-1996). První část disertace je zaměřená na Koeppenovu tematizaci fenoménů moderny a vědomí moderního člověka. Ve druhé části zkoumám existenciální dimenzi Koeppenových románů a pokouším se je zasadit do kontextu existencialistického diskursu, který měl značný vliv na vznik a etablování tzv. existencialistické literatury. Disertační práce vychází z pozorování, že Koeppenovy romány s texty existenciálních filosofů a existencialistických autorů spojuje téma problematiky lidské existence a situace člověka v historické realitě moderny. Disertace zařazuje Koeppenovy romány jakožto texty náležející k literární moderně do tematického komplexu reflexe moderny. Je pro ni určující okolnost, že tyto romány kriticky reagují na racionalistickou modernu. Následně se zabývá vybranými topy, které představují literární ztvárnění krizových fenoménů moderny a moderního vědomí, k nimž patří deficit smyslu, ztráta utopie nebo krize individuálního subjektu. V kontextu moderny je interpretována též melancholie Koeppenových protagonistů, která mj. poukazuje na jejich nespokojenost ve zmechanizovaném moderním světě a vytváří živnou půdu pro zachycení metafyzického bezdomoví moderního člověka. První část disertace uzavírá kapitola věnovaná topu moderní ženy. Druhá část disertační práce analyzuje, jak romány Wolfganga Koeppena zpracovávají elementy existencialistického diskursu. Tento záměr vychází z komparatistické teze Angeliky Corbineau-Hoffmannové, podle níž literatura představuje polyvalentní systém, který umožňuje různá přiřazení. V případě textů Wolfganga Koeppena je očividné, že je lze ukotvit v širším kulturním kontextu existencialistického diskursu. V Koeppenově poválečné trilogii nabývá centrálního významu zobrazení druhé světové války, krizových symptomů poválečné doby a znejistění moderního člověka prostřednictvím existencialistického diskursu. Ve všech třech románech trilogie je artikulován „prožitek dějinnosti“, který tvoří ústřední kategorii v myšlení Jeana-Paula Sartra. Spřízněnost Koeppenových textů s existencialistickým diskursem dokládají pojmy převzaté z tohoto diskursu, obdobné obrazy světa a analogické reflexe. Očividně existencialistického ražení jsou topy vrženosti a časovosti, seberealizace a sebeztráty, solidarity a angažovanosti, absurdity, revolty a mezních situací. V reflexích Koeppenových postav se dají najít explicitní odkazy na Sørena Kierkegaarda, Martina Heideggera a na postulát nicoty Jeana-Paula Sartra. Roman Skleník vykazuje intertextuální aluze na Sartrův román Nevolnost. S texty Sørena Kierkegaarda Koeppenovy romány spojuje uchopení problematiky zoufalství, estetické, etické a náboženské existence, s Jaspersem, Marcelem a Heideggerem Koeppenův vypravěč sdílí kritický pohled na modernu, nedůvěru k technice a ke kulturnímu průmyslu. Stejně jako v textech Sartra, Camuse a existenciálního myslitele Jeana Améryho se v románech Wolfganga Koeppena vyskytuje motiv sebevraždy, který disertace pojednává ve spojitosti s otázkami determinovanosti a svobody lidského jedince.
Abstract v angličtině:
Abstract The submitted doctoral thesis is an analysis of five novels and one prosaic fragment of the German writer Wolfgang Koeppen (1906-1996). Its first part concentrates on Koeppen`s literary depiction of the phenomena of modernity and of the modern consciousness. In the second part I follow the existential dimension of Koeppen`s novels and I try to put them into the context of the existentialist discourse, which influenced the genesis and the establishment of the so called existentialist literature. Koeppen`s novels share with the texts of existential philosophers and writers the topic of the problems of human existence and of the situation of man in the historic reality of the modern times. This doctoral thesis places Koeppen`s novels, as novels belonging to the literary modernism, into the thematic context of the reflexion of modernity. It is based on the foundation that Koeppen`s novels depict the phenomena of the rationalistic modernity and of the modern consciousness with a critical intention. As follows, it deals with the selected themes of Koeppen`s novels such as the lack of meaning, the loss of utopia and the crisis of the individual in the modern era. In the context of modernity, also the melancholy of Koeppen`s protagonists is being interpreted which has, apart from other things, a connection with their dissatisfaction of the modern world and their reflection of the metaphysical homelessness of the modern man. The first part of the doctoral thesis is concluded by a chapter dealing with the topic of the modern woman. The second part of the doctoral thesis examines how the novels of Wolfgang Koeppen work with the elements of the existentialist discourse. This intention corresponds with the thesis of Angelika Corbineau-Hoffmann which says that literature is a polyvalent system which enables various assignments. Koeppen`s narrative texts can obviously be contextualized in the broader cultural complex of the existentialist discourse. In Koeppen`s postwar trilogy the reflection of World War II, of the critical symptoms of the postwar time, and the insecurity of the modern man through the existentialist discourse gains the central meaning. In all three novels there is the „experience of the historicity“ articulated, which is the central category of the thinking of Jean-Paul Sartre. The affinity of Koeppen`s texts to the existentialist discourse is exemplified by the concepts taken from this discourse, similar pictures of the world and analogue reflections. Clearly existentialist are the topics of plunging into existence and the time basis of existence, self-realisation and self-loss, solidarity and commitment, absurdity, the revolt and the boundary situations. In Koeppen`s novels we can find explicit references to Søren Kierkegaard, Martin Heidegger and to the postulate of the nothingness by Jean-Paul Sartre. The novel The Hothouse shows intertextual allusions to the novel Nausea by Jean-Paul Sartre. With the texts of Søren Kierkegaard, Koeppen`s novels are combined through the depiction of the problems of despair, the aesthetic, ethical and religious existence; with the texts of Jaspers, Marcel and Heidegger, Koeppen`s narrator shares a critical view of the modernity, the distrust of the technic and on the culture industry. As in the texts of Sartre, Camus and the existential thinker Jean Améry Wolfgang, Koeppen`s novels introduce the motif of suicide, which the dissertation solves in connection with the questions of the determination and freedom of human individuals.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Frolíková, Ph.D. 2.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Frolíková, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Frolíková, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Manfred Weinberg 159 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 27 kB