velikost textu

Problém transcendence u Jana Patočky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problém transcendence u Jana Patočky
Název v angličtině:
The Problem of Transcendence in Jan Patočka
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Frei, Ph.D., Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Pavel Kouba
Oponenti:
Mgr. Martin Ritter, Ph.D.
Martin Cajthaml
Id práce:
103165
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jan Patočka - transcendence - dva typy transcendence - aktivní a pasivní moment v úkonu transcendence - úkon transcendence a jeho výraz - selhání úkonu transcendence
Klíčová slova v angličtině:
Jan Patočka - transcendence - the two kinds of transcendence - the active and passive moment within the act of transcendence - the act of transcendence and its expression - the failure of the act of transcendence
Abstrakt:
Tato práce sleduje v reprezentativních textech ze všech období Patočkovy tvorby problém transcendence. Zkoumá jej jako úkon jednotlivé osoby v jeho třech konstitutivních momentech – v jeho „jak“, „odkud“ a „k čemu“. Pokud jde o „jak“, rozlišuje dvojí transcendenci: nutnou, jež je hlavně záležitostí vnímání, a ne-nutnou, která je věcí reflexe a v textech ze 60. a 70. let rovněž praktického jednání. „Odkud“ znamená nejčastěji buď sféru nerušeného, plynulého plánovatelného a využitelného dění, nebo rozptýlenost člověka do zacházení s věcmi a sebeztotožnění s rolemi, které s tímto zacházením souvisí. V tom všem skrytě vládne naše smrtelnost. „K čemu“ je označováno rozmanitými symboly typu svět, universální život, Idea, bytí, zjevnost. Práce odhaluje ve zkušenosti transcendence aspekt aktivity a pasivity, jež mohou být v popisech různě akcentovány; podobně je tomu s aspektem afirmace a negace mezi samotným úkonem transcendence na straně jedné a jeho empirickými stopami a výrazy na straně druhé. Práce nakonec v Patočkových textech nachází popis tří možných způsobů selhání transcendence. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This thesis focuses on the problem of transcendence as it appears in Patočka‘s most relevant papers covering all periods of his work. The problem, conceived as an act of an individual, is examined in its three structural moments – its How, Whence, and Whereto. As for the How, the thesis discerns two kinds of transcendence: a constant and unconscious one that is mostly a matter of sensual perception, and a deliberate one that consists in reflection and, in Patočka‘s papers from the 60s on, in practical action as well. The Whence is usually the sphere of calculability and utilitarity, or a state when man is distracted in manipulating things and identifies himself with roles that are connected with this manipulation. In all this, human mortality is in control. The Whereto, in Patočka, is symbolized as World, Universal Life, Idea, Being, Appearing and suchlike. In the experience of transcendence, the thesis discovers an active and a passive aspect that may be stressed more or less in particular descriptions. The same applies to the aspects of affirmation and negation between the act of transcendence itself and its empirical manifestations. The thesis, at last, shows three possible failures of transcendence, as indicated by Patočka. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Frei, Ph.D., Ph.D. 967 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Frei, Ph.D., Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Frei, Ph.D., Ph.D. 151 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jan Frei, Ph.D., Ph.D. 426 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Pavel Kouba 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Ritter, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta Martin Cajthaml 170 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 137 kB