velikost textu

Italský historický román 1827-1840

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Italský historický román 1827-1840
Název v angličtině:
The Italian historical novel between 1827 and 1840
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Klára Löwensteinová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.
PhDr. Zora Obstová, Ph.D.
Id práce:
103142
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské literatury (XROL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
31. 1. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce se zabývá italským romantickým historickým románem v období 1827-1840, stopuje jeho vývoj, konstanty a ideové tendence. Analýzy sedmi textů, které byly vybrány s ohledem, aby šlo vždy o první historický román od každého autora, ukázaly posun v žánru a zároveň představovaly zajímavé typy, se soustřeďují na významotvorné stavební prvky, tzn. sledují dobu příběhů, zápletky, časoprostorové relace, postavy, vypravěče ve vztahu ke čtenáři a pramenům, poměr fikce a dějin, historismus a ahistorismus, paratext. Výsledkem zkoumání je nečekaně standardizovaný repertoár historických románů sledovaného období. Dílčí aspekty, např. krizový výběr doby, převaha záporných postav nad kladnými, tragický konec hrdinů, hledisko vypravěčů, historické paralely, z převyprávěných italských dějin činí zřetelný antimodel moderního a suverénního, rodícího se italského státu.
Abstract v angličtině:
The doctoral thesis deals with the genre of an Italian historical novel between 1827 and 1840, tracks its evolution, constants, and ideological tendencies. The analyses of seven texts - chosen according some criteria, stipulating that the works always had to be the first historical novel of each author, they had to represent the advance of genre properly, and at the same time, had to be interesting literary types – focus on the genre of significant structural elements, i.e. they study the period of stories, plots, spatiotemporal relations, characters, narrators in relation to the readers and to the sources, proportion of fiction and history, historicism and ahistoricism, and paratext. The results of research bring surprisingly standardized repertoire of historical novels of the studied period. Single aspects – e.g. the critical choice of period, the preponderance of antagonists over protagonists, the tragic end of heroes, the viewpoint of narrators, historical parallels, create a clear anti-model of the modern, sovereign, and nascent Italian state.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Löwensteinová, Ph.D. 926 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Klára Löwensteinová, Ph.D. 804 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klára Löwensteinová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klára Löwensteinová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zora Obstová, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 39 kB