velikost textu

Vývoj farní sítě v kontextu dějin osídlení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj farní sítě v kontextu dějin osídlení
Název v angličtině:
The development of parish network in the context of the history settlement
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Robert Gája
Školitel:
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Zdenka Hledíková, CSc.
prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc.
Id práce:
103141
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
farnost, farní síť, farní hranice, Staré Město, havlíčkobrodský děkanát, Praha
Klíčová slova v angličtině:
parish, parish network, parish boundaries, Old Town, Havlíčkobrodský Deanery, Prague
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce se zabývá na příkladu několika modelových oblastí vývojem farní sítě a rekonstrukcí farních hranic ve středověku. Výzkum je založen na středověkých pramenech a retrospektivním průmětu raně novověkých pramenů. Z území arcijáhenství kouřimského byly vybrány dvě modelové oblasti, na jejichž území proběhla kolonizace z větší části až v průběhu vrcholně středověké kolonizace ve 13. století. Jedná se o území středověkého děkanátu havlíčkobrodského a Černokostelecko. Pro tyto oblasti byly využity kromě nemnoha středověkých pramenů zejména prameny 17. a 18. století. Jako poslední modelové území bylo vybráno Staré Město pražské, kde můžeme pozorovat na rozdíl od dvou předchozích modelových oblastí hustou kostelní síť a její vývoj již od raného středověku. Hlavním důvodem pro výběr Starého Města je neobyčejně bohatá pramenná základna, kterou lze pro rekonstrukci farní sítě využít a překlenout tak pramenný hiát, se kterým se věda obvykle setkává v předbělohorském období při pokusech o rekonstrukci farních hranic v nějaké oblasti v plošném měřítku. Důležitým přínos představuje zcela nový metodický přístup rekonstrukce farních hranic kombinující farní soupisy a farní příslušnost jednotlivých domů. Výsledkem rekonstrukčního pokusu je soubor map, který znázorňuje vývoj farní síťě na modelových územích od středověku do 19. století. Ukazuje se, že od doby stabilizace farních hranic, nejpozději v průběhu 14. století, nedocházelo k výrazným změnám v jejich struktuře především ve venkovském prostředí až do novověku. Přímé důkazy se však na území havlíčkobrodského děkanátu podařilo získat jen na části zvoleného území. Naproti tomu na Starém Městě prošly farní obvody několika vlnami restrukturalizace. Tyto fáze vývoje farní organizace však lze díky dochovaným pramenům poměrně spolehlivě rekonstruovat.
Abstract v angličtině:
Abstract Dissertation deals with the example of several areas of model development and reconstruction parochial parish boundaries in the Middle Ages. The research is based on medieval sources and retrospective projection of early modern sources. From the area archdeaconry Kouřimský selected two model areas on the territory of colonization was largely up during the Middle Ages colonization in the 13th century. This is an area of medieval deanery Havlíčkobrodský and territories Černokostelecko. For these areas were used except few medieval sources, particularly sources of the 17th and 18th centuries. As the last model was selected area Prague's Old Town, where you can watch unlike the previous two model areas dense network of church and its development since the early Middle Ages. The main reason for choosing Old Town is unusually rich source base, which may be used for the reconstruction of the parish network use to bridge basic source hiatus, with which science is usually encountered in the pre-season in attempts to reconstruct the parish boundaries in an area in the surface scale. An important contribution represents a completely new methodological approach to the reconstruction of parish boundaries combining parish registers and parish jurisdiction of individual individual houses. The result is Reconstructive attempt to map file that shows the development of the parish network on the model areas from the Middle Ages to the 19th century. It turns out that since the stabilization of the parish boundaries, at the latest during the 14th century, there were no significant changes in their structure, especially in rural areas to modern times. Direct evidence, however, to the territory of Havlíčkůvo deanery managed to get only part of the selected area. In contrast, in the Old Town parish undergone several waves of restructuring circuits. These stages of development parish organizations, however, can be preserved through the springs quite reliably reconstruct.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Robert Gája 59.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Robert Gája 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Robert Gája 65 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Robert Gája 323 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. 495 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdenka Hledíková, CSc. 197 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc. 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 122 kB