velikost textu

Rodina a žena v kyrgyzské společnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rodina a žena v kyrgyzské společnosti
Název v angličtině:
The Family and Women in Kyrgyz Society
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Barbora Gregorová, Ph.D.
Školitel:
Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Ing. Petr Kokaisl, Ph.D.
PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
Id práce:
103140
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 7. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kyrgyzská rodina; tradice a svatební obřady v Kyrgyzstánu; kompenzace za nevěstu (kalym); únosy nevěst (ala kačuu); postavení ženy ve Střední Asii; kult plodnosti; příbuzenská adopce dětí v rodině
Klíčová slova v angličtině:
Kyrgyz family; traditions and wedding ceremony in Kyrgyzstan; bride compensation (kalym); bride kidnapping (ala kachuu); women’s status in Central Asia; fertility cult; child adoptions by kin.
Abstrakt:
ANOTACE V této disertační práci se zaměřujeme na postavení ženy ve středoasijské společnosti (na příkladu Kyrgyzstánu) a také na fenomén kyrgyzské rodiny, která je důležitou součástí každodenního života tamních obyvatel. Po úvodním seznámení s regionem se nejprve zabýváme sociální stratifikací kyrgyzské společnosti a jednotlivými typy rodiny. V další kapitole věnované třem základním historickým obdobím se podíváme na to, jak se měnilo postavení kyrgyzské ženy ve středoasijské společnosti. První období je symbolicky datováno do roku 1917 (rok bolševického státního převratu). Do té doby žili Kyrgyzové kočovným způsobem života, členili se na kmeny, rody a velké patriarchální rodiny. Ve 20. letech 20. století začala celá Střední Asie pod vlivem sovětské nadvlády prožívat velmi bouřlivé období proměn – docházelo k industrializaci, plošné edukaci obyvatel, zlepšení lékařské péče, ale také ke znárodnění majetku, násilnému usazování obyvatel či rusifikaci. Ženám se dostala mnohá práva, tradice z patriarchálně-feudální doby však nezanikly a místní je udržovali nadále. Po rozpadu SSSR v roce 1991 se Kyrgyzové začali vracet ke svým tradicím jako k národním entitám a v tamní společnosti se otevřeně začalo hovořit o diskriminaci žen. V historické retrospektivě se taktéž podíváme na základní typy sňatků u Kyrgyzů, svatební obřad v minulosti, fenomén únosů nevěst (kyrg. ala kačuu) či instituci kompenzace za nevěstu (tzv. Kalymu). Zároveň se soustředíme na další vybrané fenomény spojené se ženami a rodinou, typické pro kyrgyzskou společnost: kult plodnosti a příbuzenskou adoptivní péči o děti (tzv. usynovlenije). Ve druhé části disertační práce se zaměřujeme na vyhodnocení poznatků z terénního a kvantitativního (dotazníkového) výzkumu ve vybraných destinacích jižního a severního regionu země a také v hlavním městě Biškek. Sever i Jih jsou velmi různorodé regiony, je tedy podnětné sledovat některé společenské tendence a porovnávat je.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This dissertation focuses on the status of women in Central Asian society, particularly in Kyrgyzstan, and the phenomena of the Kyrgyz family that is the central part of daily living of Kyrgyz people. We provide an introduction to the region, followed by an analysis of a social stratification of Kyrgyz society and a various types of families. The next chapter describes the three major historical periods and changes in women’s position in the society. The first period spans up to 1917, its end marked by the Bolshevik coup. Until that time, The Kyrgyz society was nomadic, organized into tribes, clans, and large patriarchal families. The 1920’s were tumultuous times for the Central Asian region, at that time newly dominated by the Soviet rule, undergoing industrialization, public education, experiencing improvements in health care, but on the other hand also confiscation, forced resettlement, and russification. New rights have been granted to women, however local patriarchal and feudal traditions persisted and continued in the local societies. After the Soviet Union collapsed in 1991, Kyrgyz people started returning to their national traditions and discrimination against women started to be openly discussed in the society. Our historical retrospective analysis explores the major types of Kyrgyz weddings, the wedding ceremony, the bride kidnapping phenomena (ala kachuu) and kalym – the bride compensation tradition. We will describe several other women’s and family issues characteristic of the Kyrgyz society: child adoptive care by kin (usynovlenye), the fertility cult, as well. The second part of this dissertation focuses on evaluating the results of qualitative research (questionnaires) conducted in selected regions of southern and northern Kyrgyzstan, and in the country’s capital, Bishkek. The north and south regions are very distinct and it is conducive to compare social trends in the two regions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Gregorová, Ph.D. 2.3 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Barbora Gregorová, Ph.D. 12.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Gregorová, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Gregorová, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Barbora Gregorová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D. 420 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ing. Petr Kokaisl, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 292 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.54 MB