velikost textu

Jiřina Popelová a moderní česká komeniologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jiřina Popelová a moderní česká komeniologie
Název v angličtině:
Jiřina Popelová and Modern Czech Comeniologica Studies
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jakub Hajíček
Školitel:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jaroslav Koťa
doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
Id práce:
103139
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 12. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komeniologie, Jiřina Popelová, dějiny vědy, historiografie
Klíčová slova v angličtině:
comeniologial studies, Jiřina Popelová, history of science, historiography
Abstrakt:
Jakub Hajíček Abstrakt disertační práce Jiřina Popelová a moderní česká komeniologie Disertační práce popisuje dějiny české a slovenské komeniologie, tj. interdisciplinárního studia života, díla a odkazu Jana Amose Komenského. Výklad začíná počátky zájmu o Komenského v 18. století a souvisle pokračuje až k situaci v období druhé světové války. Zvláštní pozornost je věnována období druhé poloviny 20. století, kdy dochází k postupnému přechodu k moderní komeniologii – starší bádání chápalo Komenského především jako skvělého pedagoga a autora jazykových učebnic, moderní ho interpretuje především jako originálního filosofa a teologa, v jehož myšlení pedagogika vyplývá z filosofie. Důsledně je uplatňována i česko-slovenská perspektiva, kdy se zajímavým způsobem ukazují odlišné akcenty, přístupy i význam českého a slovenského bádání o Komenském. Důraz je kladen i na významné osobnosti, které se komeniologii věnovaly, např. zakladateli komeniologie jako vědního oboru Jánu Kvačalovi, nejdůležitějšímu českému badateli první poloviny 20. století Josefu Hendrichovi či vybraným osobnostem následujícího období (např. J. Polišenský, R. Kalivoda, J. Patočka a další). Druhým velkým tématem disertační práce je interpretace významu díla, které osobnosti Komenského věnovala prof. dr. Jiřina Popelová (1904 – 1985). Nejdříve je proto komparována osobnost prof. J. Popelové s vybranými osobnostmi (J.L. Fischer, L. Svoboda, Z. Nejedlý) a sledovány podněty, které J. Popelovou dovedly k zájmu o Komenského. Skrze analýzu jejího díla v oboru komeniologie, které je rozčleněno na dvě časově oddělená období, dospívá autor k závěru, že J. Popelovou je možno vedle J. Patočku považovat za zakladatelskou osobnost moderní české komeniologie. The abstract of dissertation thesis Jirina Popelova and Modern Czech Comeniological Studies This dissertation thesis describes the history of Czech and English comeniological studies i.e. the interdisciplinary studies of life, works and legacy of Jan Amos Komensky. The thesis starts with the real beginning of the studies in the 18th century and depicts the history until the Second World War. There is a specific focus on the second half of the 20th century in which the gradual transition to modern comeniological studies takes place – in previous researches Komensky was understood as a great teacher and also as an author of language textbooks. On the other hand, modern comeniological studies interpret him primarily as an original philosopher and theologian whose pedagogical thinking arises from philosophy. Czech-Slovak perspective is consistently applied, and different accents, approaches and also the value of Czech and Slovak comeniological studies are shown in an interesting way. The emphasis is also put on important personalities who were working in the field of comeniological studies e.g. Ján Kvačala, the founder of comeniological studies as a scientific discipline, Josef Hendrich, the most important Czech researcher of the first half of the 20th century, or also on selected personalities detectable in the following period such as J. Polisensky, R. Kalivoda, J. Patočka and others. Another important theme of the dissertation thesis is the interpretation of the contribution of works which were dedicated to Komensky by prof. dr. Jirina Popelova (1904-1985). Firstly, the personality of Jirina Popelova is compared to other chosen personalities such as J.L.Fischer, L. Svoboda, Z.Nejedly), afterwards, the thesis follows what brought Popelova to her interest in Komensky. Through the analysis of Popelova´s comeniological works, which are divided into two periods, the author concludes that J. Popelova could be labelled, beside J. Patocka, as a founder of modern Czech comeniological studies.
Abstract v angličtině:
Jakub Hajíček The abstract of dissertation thesis Jirina Popelova and Modern Czech Comeniological Studies This dissertation thesis describes the history of Czech and English comeniological studies i.e. the interdisciplinary studies of life, works and legacy of Jan Amos Komensky. The thesis starts with the real beginning of the studies in the 18th century and depicts the history until the Second World War. There is a specific focus on the second half of the 20th century in which the gradual transition to modern comeniological studies takes place – in previous researches Komensky was understood as a great teacher and also as an author of language textbooks. On the other hand, modern comeniological studies interpret him primarily as an original philosopher and theologian whose pedagogical thinking arises from philosophy. Czech-Slovak perspective is consistently applied, and different accents, approaches and also the value of Czech and Slovak comeniological studies are shown in an interesting way. The emphasis is also put on important personalities who were working in the field of comeniological studies e.g. Ján Kvačala, the founder of comeniological studies as a scientific discipline, Josef Hendrich, the most important Czech researcher of the first half of the 20th century, or also on selected personalities detectable in the following period such as J. Polisensky, R. Kalivoda, J. Patočka and others. Another important theme of the dissertation thesis is the interpretation of the contribution of works which were dedicated to Komensky by prof. dr. Jirina Popelova (1904-1985). Firstly, the personality of Jirina Popelova is compared to other chosen personalities such as J.L.Fischer, L. Svoboda, Z.Nejedly), afterwards, the thesis follows what brought Popelova to her interest in Komensky. Through the analysis of Popelova´s comeniological works, which are divided into two periods, the author concludes that J. Popelova could be labelled, beside J. Patocka, as a founder of modern Czech comeniological studies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Hajíček 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Hajíček 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Hajíček 30 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jakub Hajíček 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 313 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Koťa 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. 222 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.2 MB