velikost textu

Morphological Analyser of Old English

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Morphological Analyser of Old English
Název v češtině:
Nástroj na tvaroslovnou analýzu staré angličtiny
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ondřej Tichý
Školitel:
prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.
Id práce:
103131
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Anglický jazyk (XANJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
stará angličtina, historická lingvistika, komputační lingvistika, automatická morfologická analýza, morfologie
Klíčová slova v angličtině:
Olde Enlish, historical linguistics, computational linguistics, automatic morphological analysis, morphology
Abstrakt:
Práce popisuje sestavení a testování elektronického nástroje na automatickou tvaroslovnou analýzu staré angličtiny. Uvádí metodologická a materiální východiska projektu ve vztahu k současnému stavu poznání na poli strojové analýzy staré angličtiny a na základě přehledu staroanglického tvarosloví. Podrobně rozvádí zvolenou metodologii a konkrétně popisuje postup implementace projektu: od sběru vstupních dat a volby technologie, přes programování až k testování výsledků. Výslednou návratnost 95% je možné pokládat za úspěch, práce však na konkrétních výsledcích ukazuje, jak by bylo možné návratnost zlepšit. Zabývá se také dalším využitím sestrojeného analyzátoru, především možnostmi disambiguace výsledků. Výsledky práce dávají naději na brzkou možnost částečně automatizovaného značkování staroanglických textů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The paper describes the construction and testing of an electronic application for automatic morphological analysis of Old English. It introduces resources and methodologies at our disposal based on the state of the art in the field of electronic analysis of Old English and on an overview of Old English morphology. A detailed account of the chosen methodology is offered and a specific description of the implementation is provided: from the acquisition and preparation of the input data and choice of technology to the programming and testing of the results. The resulting recall of 95% can be seen as a success of the project, however, the paper also shows how the recall may be improved. It also discusses further use of the analyser, especially the disambiguation of its results. The paper makes a future semi-automatic morphological tagging of Old English texts a real possibility. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Tichý 1.28 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ondřej Tichý 59 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Tichý 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Tichý 83 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ondřej Tichý 224 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. 334 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Karel Kučera, CSc. 191 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 162 kB