text size

Mapping the Individual Musical Experience in Post-Apartheid South Africa: A Bio-Ethnography of Township Dweller Lesiba Samuel Kadiaka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Mapping the Individual Musical Experience in Post-Apartheid South Africa: A Bio-Ethnography of Township Dweller Lesiba Samuel Kadiaka
Title (in czech):
Mapování individuálního hudební zkušenosti v post-apartheidní Jižní Africe. Bio-etnografie obyvatele townshipu Lesiby Samuela Kadiaky
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.
Supervisor:
doc. Mgr. Vlastislav Matoušek, Ph.D.
Opponents:
Christine Elizabeth Lucia
doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph.D.
Thesis Id:
103089
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Musicology (21-UHV)
Study programm:
Theory and History of Arts and Culture (P8109)
Study branch:
Musicology (XHV)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
18/09/2015
Defence result:
Pass
Publication of the thesis:
Attachment(s) of the thesis was(were) excluded from public domain.
Language:
English
Keywords (in czech):
biografická etnografie, hudba, zkušenost, identita, township, migrace, Siónská křesťanská církev, Jižní Afrika, etnomuzikologie
Keywords:
Biographic Ethnography, Music, Experience, Identity, Township, Migration, Zion Christian Church, South Africa, Ethnomusicology
Abstract (in czech):
Abstrakt Disertační práce je biografickou etnografií běžného hudebníka a obyvatele townshipu Mamelodi v Jižní Africe Lesiby Samuel Kadiaky (*1962). Je založena na dlouhodobém a opakovaném terénním výzkumu přesahujícím celkem jeden rok, který se odehrál v pěti obdobích mezi lety 2006 a 2011. Práce prakticky prozkoumává možnosti etnografického studia průměrného (spíše než „výjimečného“) hudebníka a jeho důsledky a dopady na širší etnomuzikologický a specificky jihoafrický hudební výzkum. Představuje tak konkrétní příspěvek do širší debaty o vztahu jednotlivce a sociálních a kulturních struktur. Zároveň je přelomová také díky svému vhledu na dosud málo studované hudební praxe Siónské křesťanské církve, jejímž je pan Kadiaka členem. Konkrétní výzkum sestával především z etnografických pozorování různých typů hudebních aktivit, jichž se pan Kadiaka účastnil, jednak jako sólový hudebník („písničkář“) a jednak jako člen zmíněné církve, a hloubkových etnografických interview prováděných v průběhu šesti let. Práce se skládá z rozsáhlé biografické části, jež v několika kapitolách pracuje s narativy o jeho dětství na venkově v Ga-Mphahlele a o jeho pozdějším životě v townshipu Mamelodi. Jsou zde využity také ikonografické dobové prameny soukromé povahy. Druhá část popisuje ve třech rozsáhlých kapitolách jeho hudební aktivity v různých sociálních a kulturních prostředích. Jádro metodologických a teoretických přístupů disertace spočívá v podrobném etnomuzikologickém zkoumání různých etnografických a historických pramenů, jež se vztahují ke Kadiakovým hudebním aktivitám. Tyto činnosti jsou chápány jako místa konstruování specifických kulturních významů a jako takové mapují jeho širší sociální a kulturní pozici jako obyvatele townshipu v post-apartheidním kontextu. Protože se jedná o reflexivní a interpretativní etnografii, pečlivá pozornost je věnována produkci a situovanosti etnografických dat v konkrétním výzkumném kontextu. Součástí je proto také podrobný popis pozice badatele. Klíčová slova: biografická etnografie, hudba, zkušenost, identita, township, migrace, Siónská křesťanská církev, Jižní Afrika, etnomuzikologie
Abstract:
Abstract The dissertation is a biographical ethnography of an individual, ordinary musician and Mamelodi township dweller, Lesiba Samuel Kadiaka (*1962) in South Africa. It is based largely on fieldwork totalling more than 12 months conducted in five periods over six years between 2006 and 2011. It examines the possibilities of studying an average (rather than ‘leading’) musician ethnographically and their implications and consequences for wider ethnomusicological and South African music research. It makes a practical contribution to the wider debate about the relationship between individual, social, and cultural structures, and breaks new ground in its focus on the previously little known music and practices of Mr. Kadiaka’s church, the Zion Christian Church. The research consisted mainly of ethnographic observations of various kinds of musical activities in which Mr. L. S. Kadiaka was involved in as a solo musician (songwriter and song singer) and as a member of the ZCC, on the one hand, and of deep interviews over the time span of six years, on the other. It consists of a biographical part dealing with his narratives about childhood in rural Ga-Mphahlele and his later life in Mamelodi township. Iconographic historical sources of a private nature are use too. The second part describes in three large chapters ways in which he was musically involved in various social and cultural settings. The core of the dissertation’s methodological and theoretical approaches rest on detailed ethnomusicological and other examination of various ethnographic and historical sources, as they relate to L. S. Kadiaka’s musical activities. These are understood as sites of the construction of specific cultural meanings and as such map his wider social and cultural position as a poor township dweller in a post-apartheid context. As a reflexive interpretative ethnography it pays careful attention to the production and situatedness of the ethnographic data in particular research contexts providing a detailed account of the researcher’s position too. Key words: Biographic Ethnography, Music, Experience, Identity, Township, Migration, Zion Christian Church, South Africa, Ethnomusicology
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. 8.65 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. 8.4 MB
Download Abstract in czech Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. 24 kB
Download Abstract in english Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. 13 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. 85 kB
Download Supervisor's review doc. Mgr. Vlastislav Matoušek, Ph.D. 82 kB
Download Opponent's review Christine Elizabeth Lucia 152 kB
Download Opponent's review doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph.D. 290 kB
Download Defence's report 35 kB
Download Errata Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. 132 kB